ChemicalBook
1261891-98-82-Chloro-4-(2-fluoro-5-methoxyphenyl)benzoic acid
1361678-46-75-(2,5-Dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)picolinonitrile
2379918-45-1N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
1804175-43-6Ethyl 5-carboxy-2-iodophenylpropanoate
1361738-93-36-Methoxy-4-(2,3,6-trichlorophenyl)indole-3-acetic acid
1806402-52-73-(3-Chloro-2-oxopropyl)-2-ethylphenylacetonitrile
1806530-55-1Methyl 2-mercapto-6-propionylbenzoate
1804701-14-1Methyl 2-chloro-5-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1807065-80-0Methyl 3-chloro-5-(difluoromethyl)-2-methoxypyridine-6-acetate
1804784-80-2Methyl 3-(aminomethyl)-4-cyano-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1804790-45-16-Methoxy-3-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-sulfonamide
1803554-38-26-Iodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxamide
1807191-34-92-Cyano-6-fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
1803529-00-1Methyl 3-bromo-5-(fluoromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1804309-34-94-Cyano-5-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
1805120-22-24-Bromo-3,5-diiodophenol
1806305-17-82,6-Difluoro-3-(difluoromethyl)phenylacetonitrile
300680-09-5Ethyl N-{[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methoxy]methanethioyl}carbamate
1804252-59-2Ethyl 2-formyl-4-hydroxyphenylpropanoate
2059911-97-4(3S)-3-amino-3-(6-chloropyridin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
1804273-43-5Methyl 2-chloro-6-cyano-1H-benzimidazole-4-carboxylate
134108-72-8(1R,2R)-2-(Methylsulfanyl)cyclohexan-1-ol
1806285-37-93-Cyano-4-nitro-2-(trifluoromethylthio)benzenesulfonyl chloride
1804525-01-63-Amino-6-(bromomethyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1806549-27-82-(Bromomethyl)-3-(2-carboxyethyl)benzoic acid
1805912-18-82-(1-Chloro-2-oxopropyl)-5-mercaptophenylacetonitrile
1335042-23-398%
1804452-06-9Ethyl 2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine-6-carboxylate
1805650-31-02-Cyano-4-difluoromethyl-6-fluorobenzenesulfonylchloride
2230789-85-0(4R)-4-methyl-1H,2H,3H,4H-pyrrolo[1,2-a]pyrazine
1807158-28-6Methyl 2-cyano-4-difluoromethoxy-3-fluorophenylacetate
1805965-67-64-Amino-3-methoxy-5-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1804802-67-23-Chloro-5-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
1803992-46-2Methyl 5-bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1805004-99-2Methyl 3,4-diamino-2-(difluoromethyl)pyridine-5-acetate
1805492-93-6Ethyl 2-cyano-3-hydroxymethyl-6-methoxybenzoate
1806904-02-85-Cyano-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine-6-carboxamide
1806221-01-15-Bromo-4-iodo-3-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1807044-18-34-Chloro-3-trifluoromethyl-5-(trifluoromethylthio)aniline
1804105-68-72-Hydrazinyl-6-methoxyphenylacetic acid
1806278-45-4Ethyl 3-cyano-2-nitro-6-(trifluoromethylthio)benzoate
1804843-00-23-(Chloromethyl)-6-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetonitrile
1806076-22-16-Cyano-3-(fluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylic acid
1805960-76-26-Aminomethyl-3-cyano-2-ethylphenylacetic acid
1806232-86-94-Chloro-3-cyano-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1803922-03-3Methyl 3-cyano-4-iodo-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1804226-00-3Methyl 2-iodo-3-(3-oxopropyl)benzoate
1804017-32-05-Amino-2-(fluoromethyl)-3-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1805039-94-4Ethyl 3-(difluoromethyl)-2-methoxypyridine-4-acetate
1805975-97-62-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carbonyl chloride
1807424-13-02-(3-Bromopropyl)-6-(difluoromethyl)cinnamic acid
1807288-04-54-Cyano-2,3-diaminobenzenesulfonyl chloride
1806558-60-04-(3-Bromopropanoyl)-3-(trifluoromethyl)benzylalcohol
1804842-50-9Ethyl 6-iodo-3-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
1804370-46-45-Amino-4-(difluoromethyl)-3-nitropyridine-2-methanol
1806084-21-84-Bromo-3-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylic acid
1804277-29-92-Chloro-6-propionylphenylacetic acid
1993322-54-52-[(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXY)CARBONYL]-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOLE-4-CARBOXYLIC ACID
1807396-80-02-(2-Bromopropanoyl)-3-(difluoromethyl)cinnamic acid
1261757-65-6Ethyl 3-(2,4,5-trichlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)picolinate
1806541-22-9Ethyl 2-bromo-4-(2-bromopropanoyl)benzoate
1803680-26-36-Bromo-3-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
1806216-50-13-Bromo-5-(difluoromethyl)-4-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1261653-15-93,5-Bis(2,3-difluorophenyl)-2-iodopyridine
1804240-73-0Methyl 5-nitro-2-(3-oxopropyl)phenylacetate
1806895-28-2Ethyl 2-chloro-5-(difluoromethyl)-4-iodopyridine-3-acetate
1803972-26-05-Amino-3-chloro-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1807400-81-25-(3-Bromopropanoyl)-2-nitrocinnamic acid
1806097-66-42-Chloro-4-(fluoromethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1805491-18-2Methyl 3-cyano-5-hydroxymethyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetate
1361887-19-52'-Difluoromethyl-3,4-dichloro-4'-trifluoromethyl-biphenyl
1804160-41-54-(1-Bromo-2-oxopropyl)-3-fluorophenylacetonitrile
1805848-02-53-(3-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)phenyl)propanenitrile
1804866-02-12-(Aminomethyl)-3-(difluoromethyl)-6-iodo-4-methylpyridine
2095165-21-0[2-fluoro-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
1804875-48-6Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-nitrophenylacetate
1804522-27-76-Amino-3-methoxy-4-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804293-37-53-Iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxamide
1807179-81-22-Cyano-4-difluoromethoxy-6-hydroxybenzenesulfonylchloride
1804477-29-92-Amino-6-hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806558-00-82-(3-Chloropropyl)-6-(difluoromethoxy)benzotrifluoride
1388038-04-71-(2-Chloro-3-(hydroxymethyl)phenyl)hydrazine
1361656-34-96-Hydroxy-5-(2,3,5-trichlorophenyl)indole-3-carboxaldehyde
40067-45-61-Cyclopentyl-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
1804768-74-86-Hydroxy-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1361542-41-75-Fluoro-6-(3,4,5-trichlorophenyl)indole-3-acetic acid
1803623-17-74-Bromo-5-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-methanol
1804647-07-14-(Difluoromethyl)-6-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1804279-73-93-Chloro-1-(2-(difluoromethoxy)-5-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-1-one
1805924-15-5Methyl 3-cyano-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-acetate
1804811-89-9Ethyl 5-(chloromethyl)-4-cyano-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1361745-46-1Ethyl 4-(bromomethyl)-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-acetate
1804304-67-36-(Chloromethyl)-4-fluoro-3-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1806774-14-03-(Difluoromethyl)-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carbonyl chloride
1804316-04-82-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonamide
1806748-12-8Ethyl 5-(chloromethyl)-2-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
1805444-96-56-(Bromomethyl)-3-(difluoromethyl)-2-fluoropyridine-4-carboxaldehyde
1806063-53-52-(Aminomethyl)-5-cyano-3-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine
2306277-14-32-(6-bromo-8-fluoro-3-quinolyl)ethanol
1805657-53-7Ethyl 4-cyano-2-difluoromethyl-6-(trifluoromethylthio)phenylacetate
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved