ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
64980-17-2Carbamodithioic acid, 3-pyridinyl-, ethyl ester (9CI)Carbamodithioic acid, 3-pyridinyl-, ethyl ester (9CI)
64981-00-6sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonatesodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
64982-34-9(-)-3-OXO-6-BETA-T.-BUTYLDIMETHYLSILYLOXYMETHYL-7-ALPHA-BENZOYLOXY-2-OXABICYCLO[3.3.0!OCTAN, 99+%(-)-3-OXO-6-BETA-T.-BUTYLDIMETHYLSILYLOXYMETHYL-7-ALPHA-BENZOYLOXY-2-OXABICYCLO[3.3.0!OCTAN, 99+
64982-61-2(S)-1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline(S)-1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
64982-62-3(S)-1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride(S)-1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
64983-55-79,10-DIHYDROANTHRACENE-D129,10-DIHYDROANTHRACENE-D12
64984-08-31-Iodo-4-(methylsulfonyl)benzene1-Iodo-4-(methylsulfonyl)benzene
64984-22-1(Z)-1-bromo-2-phenyl-ethenesulfonamide(Z)-1-bromo-2-phenyl-ethenesulfonamide
64984-30-1(Z)-2-chloro-2-phenyl-ethenesulfonamide(Z)-2-chloro-2-phenyl-ethenesulfonamide
64984-31-2Pifithrin-μPifithrin-μ
64984-60-74-(BENZYLAMINO)-4-OXOBUTANOIC ACID4-(BENZYLAMINO)-4-OXOBUTANOIC ACID
64985-42-8N-(4-Hydroxyphenylethyl)phthaliMideN-(4-Hydroxyphenylethyl)phthaliMide
64985-85-92,5-Dichlorobenzoyl cyanide2,5-Dichlorobenzoyl cyanide
64985-86-01-Naphthoic anhydride1-Naphthoic anhydride
64986-29-41,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-1-[2-[4-[[1,2,3,4-tetrahydro-1-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-6-methoxy-2-methylisoquinolin-7-yl]oxy]phenyl]ethyl]isoquinolin-7-ol1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-1-[2-[4-[[1,2,3,4-tetrahydro-1-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-6-methoxy-2-methylisoquinolin-7-yl]oxy]phenyl]ethyl]isoquinolin-7-ol
64986-86-3(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-7,12-Bis(formyloxy)-3-hydroxycholan-24-oic acid(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-7,12-Bis(formyloxy)-3-hydroxycholan-24-oic acid
64987-03-7ETHYL 2-(2-FORMYLAMINO-1,3-THIAZOL-4-YL)-2-OXOACETATEETHYL 2-(2-FORMYLAMINO-1,3-THIAZOL-4-YL)-2-OXOACETATE
64987-05-9Ethyl 2-formamidothiazol-4-acetateEthyl 2-formamidothiazol-4-acetate
64987-06-0(2-Formamido-1,3-thiazol-4-yl)glyoxylic acid(2-Formamido-1,3-thiazol-4-yl)glyoxylic acid
64987-08-2Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)glyoxylateEthyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)glyoxylate
64987-16-2METHYL 2-AMINO-4-THIAZOLEACETATEMETHYL 2-AMINO-4-THIAZOLEACETATE
64987-70-82 7 12 17-TETRA-TERT-BUTYL-5 10 15 20-2 7 12 17-TETRA-TERT-BUTYL-5 10 15 20-
64987-77-52-(2-NITRO-PHENYL)-PROPAN-1-OL2-(2-NITRO-PHENYL)-PROPAN-1-OL
64987-81-14-(2-N-Maleimido)methyl benzoic acid4-(2-N-Maleimido)methyl benzoic acid
64987-82-2N-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimideN-[4-(-Carboxycyclohexylmethyl)]maleimide
64987-84-44-(2-N-Maleimido)methyl benzoic acid-NHS4-(2-N-Maleimido)methyl benzoic acid-NHS
64987-85-5N-Succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylateN-Succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
64988-06-3o-(ethoxymethyl)anisoleo-(ethoxymethyl)anisole
64988-69-85-(chloromethyl)-3-ethylisoxazole5-(chloromethyl)-3-ethylisoxazole
64988-70-1Isoxazole, 5-(chloromethyl)-3-propyl- (9CI)Isoxazole, 5-(chloromethyl)-3-propyl- (9CI)
64988-71-2Isoxazole, 5-(chloromethyl)-3-(1-methylethyl)- (9CI)Isoxazole, 5-(chloromethyl)-3-(1-methylethyl)- (9CI)
64989-23-7Azoxybenzene-3,3'-disulfonic acidAzoxybenzene-3,3'-disulfonic acid
64989-46-4ETHYL 2-CHLORO-2-[2-(2-METHYLPHENYL)HYDRAZONO]-ACETATEETHYL 2-CHLORO-2-[2-(2-METHYLPHENYL)HYDRAZONO]-ACETATE
64989-74-8ETHYL 2-CHLORO-2-[2-(2-FLUOROPHENYL)HYDRAZONO]-ACETATEETHYL 2-CHLORO-2-[2-(2-FLUOROPHENYL)HYDRAZONO]-ACETATE
64991-30-6Alanine, N-ethyl- (9CI)Alanine, N-ethyl- (9CI)
64992-03-64-(bromomethyl)-2-fluoropyridine4-(bromomethyl)-2-fluoropyridine
64992-56-96-METHOXY-4-METHYL-8-NITRO-QUINOLINE6-METHOXY-4-METHYL-8-NITRO-QUINOLINE
64992-74-16-Methoxy-8-nitro-2-quinolinamine6-Methoxy-8-nitro-2-quinolinamine
64993-07-36-NITRO-1,3-BENZODIOXOL-5-AMINE6-NITRO-1,3-BENZODIOXOL-5-AMINE
64993-14-2(6-BROMOHEXYL) DIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE(6-BROMOHEXYL) DIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
64994-47-44(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-2-(hydroxymethyl)- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-2-(hydroxymethyl)- (9CI)
64995-88-62-(PIPERIDIN-3-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER2-(PIPERIDIN-3-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER
64996-15-2(8-benzyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-6-yl)Methanol(8-benzyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decan-6-yl)Methanol
64997-52-0BETA-SITOSTEROLBETA-SITOSTEROL
64998-19-27alpha-Hydroxystigmasterol7alpha-Hydroxystigmasterol
64999-57-1(9β,13α)-17β-Dimethylamino-3,19:7β,8-diepoxy-3β,6β-dihydroxy-4-methyl-15-oxa-5α-androstane-4β-carboxylic acid 4,6-lactone(9β,13α)-17β-Dimethylamino-3,19:7β,8-diepoxy-3β,6β-dihydroxy-4-methyl-15-oxa-5α-androstane-4β-carboxylic acid 4,6-lactone
65000-11-52-Bromo-N,N-dipropylbenzenesulphonamide2-Bromo-N,N-dipropylbenzenesulphonamide
65000-12-62-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide2-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
65000-13-72-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide2-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
65000-30-8trisodium 7-[4-[4-[4-[(4-aminobenzoyl)amino]-2-methyl-phenyl]diazenyl- 7-sulfonato-naphthalen-1-yl]diazenyl-2-methyl-phenyl]diazenylnaphthale ne-1,3-disulfonatetrisodium 7-[4-[4-[4-[(4-aminobenzoyl)amino]-2-methyl-phenyl]diazenyl- 7-sulfonato-naphthalen-1-yl]diazenyl-2-methyl-phenyl]diazenylnaphthale ne-1,3-disulfonate
65000-33-13-[(2-cyanoethyl)[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-N-ethylpropionamide3-[(2-cyanoethyl)[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-N-ethylpropionamide
65000-34-26,6'-[carbonylbis[imino(1-hydroxynaphthalene-2,6-diyl)azo]]bisnaphthalene-2-sulphonic acid6,6'-[carbonylbis[imino(1-hydroxynaphthalene-2,6-diyl)azo]]bisnaphthalene-2-sulphonic acid
65000-36-41-(ethylamino)-4-(methylamino)anthraquinone1-(ethylamino)-4-(methylamino)anthraquinone
65001-21-05-BROMOPYRIDINE-3-SULFONYL CHLORIDE5-BROMOPYRIDINE-3-SULFONYL CHLORIDE
65001-59-42,5,7-TRIMETHYL-INDAN-1-ONE2,5,7-TRIMETHYL-INDAN-1-ONE
65001-62-93-(Benzoyloxy)-1-butene3-(Benzoyloxy)-1-butene
65001-79-85-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
65001-80-11-Bromo-2,4-dichloro-5-nitrobenzene1-Bromo-2,4-dichloro-5-nitrobenzene
65002-17-7BUCILLAMINEBUCILLAMINE
65003-28-3Methanone, (3,4-dinitrophenyl)-4-Morpholinyl-Methanone, (3,4-dinitrophenyl)-4-Morpholinyl-
65003-32-9[5-[(Piperidin-1-yl)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester[5-[(Piperidin-1-yl)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester
65003-40-92-METHOXYCARBONYLAMINO-3H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID2-METHOXYCARBONYLAMINO-3H-BENZOIMIDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
65003-68-1(5R)-5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-8β-[(1S,4E)-6-hydroxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-5α-methyl-2-naphthalenecarboxylic acid(5R)-5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-8β-[(1S,4E)-6-hydroxy-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-5α-methyl-2-naphthalenecarboxylic acid
65004-19-53-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole3-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
65005-57-4NG,NG'-DIMETHYL-L-ARGININE, DIHYDROCHLORIDENG,NG'-DIMETHYL-L-ARGININE, DIHYDROCHLORIDE
65006-89-51(3H)-Isobenzofuranone,5-(hydroxymethyl)-(9CI)1(3H)-Isobenzofuranone,5-(hydroxymethyl)-(9CI)
65007-00-32-PYRIDYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE2-PYRIDYL TRIFLUOROMETHANESULFONATE
65007-01-41-(fluoren-2-yl)-2-propan-1-one1-(fluoren-2-yl)-2-propan-1-one
65008-02-81,5,6-Trihydroxy-3,7-dimethoxyxanthone1,5,6-Trihydroxy-3,7-dimethoxyxanthone
65008-17-51,6-Dihydroxy-3,5,7-trimethoxyxanthone1,6-Dihydroxy-3,5,7-trimethoxyxanthone
65008-93-7BometololBometolol
65008-94-85-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-2-hydroxy-propoxy]-8-(2-oxopr opoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one5-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamino]-2-hydroxy-propoxy]-8-(2-oxopr opoxy)-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
65009-00-9DIETHYL-CARBAMIC ACID PHENYL ESTERDIETHYL-CARBAMIC ACID PHENYL ESTER
65009-07-6(1Z)-3-(2,6-diethylphenyl)-1-[(2,2-dimethylhydrazinyl)methylidene]urea hydrochloride(1Z)-3-(2,6-diethylphenyl)-1-[(2,2-dimethylhydrazinyl)methylidene]urea hydrochloride
65009-35-0Lidamidine HydrochlorideLidamidine Hydrochloride
65009-95-2hexahydro-1-(methoxymethylene)-1H-azepinium methyl sulphatehexahydro-1-(methoxymethylene)-1H-azepinium methyl sulphate
65010-89-12-[(CHLOROACETYL)AMINO]-6-BENZOTHIAZOLECARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER2-[(CHLOROACETYL)AMINO]-6-BENZOTHIAZOLECARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
65010-93-710-(CHLOROACETYL)-2-(METHYLTHIO)-10H-PHENOTHIAZINE10-(CHLOROACETYL)-2-(METHYLTHIO)-10H-PHENOTHIAZINE
65012-44-4(4aR)-1,4,4a,5,6,7,8,8aβ,9,9aβ-Decahydro-3,4aβ,5β-trimethyl-2H-benz[f]indol-2-one(4aR)-1,4,4a,5,6,7,8,8aβ,9,9aβ-Decahydro-3,4aβ,5β-trimethyl-2H-benz[f]indol-2-one
65012-74-0(BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE)[(2S,3S)-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-BUTANE] RHODIUM(I) PERCHLORATE(BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE)[(2S,3S)-BIS(DIPHENYLPHOSPHINO)-BUTANE] RHODIUM(I) PERCHLORATE
65013-26-5BIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)IMINIUM BOROHYDRIDEBIS(TRIPHENYLPHOSPHINE)IMINIUM BOROHYDRIDE
65016-34-4N-[2-(DiethylaMino)ethyl]-2-MethoxybenzaMide, 97%N-[2-(DiethylaMino)ethyl]-2-MethoxybenzaMide, 97
65016-40-24-amino-5-(aminosulphonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride4-amino-5-(aminosulphonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride
65016-55-93-Decylthiophene3-Decylthiophene
65016-61-73-N-HEPTYLTHIOPHENE3-N-HEPTYLTHIOPHENE
65016-62-83-Octylthiophene3-Octylthiophene
65016-63-93-N-NONYLTHIOPHENE3-N-NONYLTHIOPHENE
65017-17-62(1H)-Pyridinone,6-amino-5-hydroxy-(9CI)2(1H)-Pyridinone,6-amino-5-hydroxy-(9CI)
65017-39-24H-1-Benzopyran-4-one, 8-Methyl-4H-1-Benzopyran-4-one, 8-Methyl-
65017-48-33-BROMO-4-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-1LAMBDA6-THIOPHENE-1,1-DIONE3-BROMO-4-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-1LAMBDA6-THIOPHENE-1,1-DIONE
65017-57-44-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE4-AMINOMETHYL-1-N-BUTYLPIPERIDINE
65017-97-2(3aR)-3aα,7,7aα,8,9,9aβ-Hexahydro-5,8β-dimethyl-3-methyleneazuleno[6,5-b]furan-2,6(3H,4H)-dione(3aR)-3aα,7,7aα,8,9,9aβ-Hexahydro-5,8β-dimethyl-3-methyleneazuleno[6,5-b]furan-2,6(3H,4H)-dione
65018-14-6(2R)-1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-4aα,8-dimethyl-β-methylene-2α-naphthaleneethanol(2R)-1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-4aα,8-dimethyl-β-methylene-2α-naphthaleneethanol
65018-15-7(2R)-1,2,3,4,4a,5,6,8aβ-Octahydro-4aα,8-dimethyl-β-methylene-2α-naphthaleneethanol(2R)-1,2,3,4,4a,5,6,8aβ-Octahydro-4aα,8-dimethyl-β-methylene-2α-naphthaleneethanol
65018-89-56-CYANO-TRANS-3-BROMO-3,4-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-2H-BENZO-[B]-PYRAN-4-OL6-CYANO-TRANS-3-BROMO-3,4-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-2H-BENZO-[B]-PYRAN-4-OL
65018-90-8(1aR,7aR)-7,7-diMethyl-7,7a-dihydro-1aH-oxireno[2,3-c]chroMene-3-carbonitrile(1aR,7aR)-7,7-diMethyl-7,7a-dihydro-1aH-oxireno[2,3-c]chroMene-3-carbonitrile
65019-14-92-Furancarboxaldehyde, 3-nitro- (9CI)2-Furancarboxaldehyde, 3-nitro- (9CI)
65019-55-84-[([[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]SULFONYL]AMINO)METHYL]BENZOIC ACID4-[([[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]SULFONYL]AMINO)METHYL]BENZOIC ACID
65020-70-44-(4-FLUOROPHENYL)-1H-IMIDAZOLE4-(4-FLUOROPHENYL)-1H-IMIDAZOLE
65021-23-03,3,6-trimethylindan-5-ol3,3,6-trimethylindan-5-ol
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved