ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
66389-40-0MertenseneMertensene
66389-74-0apogossypolapogossypol
66389-76-2IMINODICARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL METHYL ESTERIMINODICARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL METHYL ESTER
66389-80-8TERT-BUTYL 4-CYANOBENZYLCARBAMATETERT-BUTYL 4-CYANOBENZYLCARBAMATE
66389-91-1Ethanone, 1-(1-ethynylcyclohexyl)- (9CI)Ethanone, 1-(1-ethynylcyclohexyl)- (9CI)
66390-56-52',2,2,5'-TETRAMETHYLPROPIOPHENONE2',2,2,5'-TETRAMETHYLPROPIOPHENONE
66390-57-62',2,2-TRIMETHYLBUTYROPHENONE2',2,2-TRIMETHYLBUTYROPHENONE
66390-60-11-INDOLEPROPIONIC ACID1-INDOLEPROPIONIC ACID
66390-61-2N'-(4-Methoxyphenyl)isobutyrohydrazideN'-(4-Methoxyphenyl)isobutyrohydrazide
66392-19-63,6-Dihydro-2-methyl-2H-pyran-3-one3,6-Dihydro-2-methyl-2H-pyran-3-one
66392-60-76-TERT-BUTYL-5-HYDROXY-3-THIO-1,2,4-TRIAZINE6-TERT-BUTYL-5-HYDROXY-3-THIO-1,2,4-TRIAZINE
66392-67-42-Propenoic acid, 1,14-tetradecanediyl ester2-Propenoic acid, 1,14-tetradecanediyl ester
66393-01-97-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
66393-10-0N-4-Phenylphenacyl ehliotridanium bromideN-4-Phenylphenacyl ehliotridanium bromide
66393-67-73-METHYL-2-OXOVALERIC ACID CALCIUM SALT3-METHYL-2-OXOVALERIC ACID CALCIUM SALT
66394-50-1(Z)-3,4-DIHYDRO-3-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYLIDENE)QUINOXALIN-2(1H)-ONE(Z)-3,4-DIHYDRO-3-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYLIDENE)QUINOXALIN-2(1H)-ONE
66394-61-4(18α,19α)-Urs-20-ene-3β,16α-diol(18α,19α)-Urs-20-ene-3β,16α-diol
66394-62-5(18α,19α)-Urs-20-ene-3β,16α-diol diacetate(18α,19α)-Urs-20-ene-3β,16α-diol diacetate
66394-64-7Urs-20(30)-ene-3,16-dioneUrs-20(30)-ene-3,16-dione
66394-73-8(18α,19α)-16-Hydroxyurs-20-en-3-one(18α,19α)-16-Hydroxyurs-20-en-3-one
66394-74-9(18α,19α)-Urs-20-en-16β-ol(18α,19α)-Urs-20-en-16β-ol
66394-75-0(18α,19α)-Urs-20-en-16β-ol acetate(18α,19α)-Urs-20-en-16β-ol acetate
66394-76-1(18α,19α)-Urs-20-en-16-one(18α,19α)-Urs-20-en-16-one
66394-77-2(18α,19α)-Urs-20-en-16α-ol(18α,19α)-Urs-20-en-16α-ol
66394-78-3(18α,19α)-Urs-20-en-16α-ol acetate(18α,19α)-Urs-20-en-16α-ol acetate
66395-02-6DehydroshizukanolideDehydroshizukanolide
66395-03-7(5aS,1aS)-5,5aα,6,6aα,7,7aα,7b,7cβ-Octahydro-4,7bβ-dimethyl-6-methylene-3H-cycloprop[2,3]oxireno[4,5]indeno[5,6-b]furan-3-one(5aS,1aS)-5,5aα,6,6aα,7,7aα,7b,7cβ-Octahydro-4,7bβ-dimethyl-6-methylene-3H-cycloprop[2,3]oxireno[4,5]indeno[5,6-b]furan-3-one
66395-04-85alpha-Hydroxychloranthalactone A5alpha-Hydroxychloranthalactone A
66395-18-42-DESOXY-2-(3-METHYL-3-NITROSOUREIDO)-D-GLUCOPYRANOSE2-DESOXY-2-(3-METHYL-3-NITROSOUREIDO)-D-GLUCOPYRANOSE
66395-30-02,5-Cyclohexadien-1-one, 4-(1,3,5-cycloheptatrien-1-yl)-2-hydroxy- (9CI)2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-(1,3,5-cycloheptatrien-1-yl)-2-hydroxy- (9CI)
66395-46-83-(4-chlorophenyl)pyridin-4-aMine3-(4-chlorophenyl)pyridin-4-aMine
66396-73-41,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5-(vinyloxy)pentane1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5-(vinyloxy)pentane
66397-14-6polymercaptalpolymercaptal
66398-52-52-hydroxysuccinamate2-hydroxysuccinamate
66398-63-8N-nitrosomethyl-(2-hydroxyethyl)amine 4-toluenesulfonate esterN-nitrosomethyl-(2-hydroxyethyl)amine 4-toluenesulfonate ester
66398-64-92-Pyrrolidinemethanol, 1-nitroso-, 4-methylbenzenesulfonate (ester)2-Pyrrolidinemethanol, 1-nitroso-, 4-methylbenzenesulfonate (ester)
66398-65-01-Propanol, 3-(methylnitrosoamino)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester)1-Propanol, 3-(methylnitrosoamino)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester)
66398-67-22-(2-Acetoxypentadecyl)-6-methoxy-4-acetoxyphenol2-(2-Acetoxypentadecyl)-6-methoxy-4-acetoxyphenol
66398-68-32-(2-Acetoxypentadecyl)-6-methoxy-1,4-benzoquinone2-(2-Acetoxypentadecyl)-6-methoxy-1,4-benzoquinone
66398-98-92(1H)-Pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-imino- (9CI)2(1H)-Pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-imino- (9CI)
66399-01-74-CHLORO-3-NITROBENZALDEHYDE OXIME4-CHLORO-3-NITROBENZALDEHYDE OXIME
66399-30-2(S)-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYLAMINE(S)-1-(4-FLUOROPHENYL)ETHYLAMINE
66399-57-3[(1S)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYL]METHYLAMINE[(1S)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYL]METHYLAMINE
66399-79-91H-Pyrrole, 1-(trifluoroacetyl)- (9CI)1H-Pyrrole, 1-(trifluoroacetyl)- (9CI)
66400-13-36-CHLORO-1-ETHYL-3-METHYLPYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE6-CHLORO-1-ETHYL-3-METHYLPYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
66400-16-66-CHLORO-3-METHYL-1-(PHENYLMETHYL)-2,4(1H,3H)-PYRIMIDINEDIONE6-CHLORO-3-METHYL-1-(PHENYLMETHYL)-2,4(1H,3H)-PYRIMIDINEDIONE
66401-62-5(S)-2-Pyrrolidin-2-yl-ethanol(S)-2-Pyrrolidin-2-yl-ethanol
66401-81-8Phenol, 5-amino-2-(5-amino-2-benzoxazolyl)-Phenol, 5-amino-2-(5-amino-2-benzoxazolyl)-
66402-68-4세라믹 원료와 제품, 화학적TITANIUM OXIDE S
66403-25-61',2'-epoxyhexobarbital1',2'-epoxyhexobarbital
66403-32-5[6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-(acetoxymethyl)-7-[[2-(formylamino)thiazol-4-yl](methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid[6R-[6alpha,7beta(Z)]]-3-(acetoxymethyl)-7-[[2-(formylamino)thiazol-4-yl](methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
66403-52-95-Methoxy-2-phenyl-3-[(1H-tetrazol-5-yl)methylthio]-1H-indole5-Methoxy-2-phenyl-3-[(1H-tetrazol-5-yl)methylthio]-1H-indole
66404-54-4N-[[(4-Methoxyphenyl)aMino]carbonyl]-3-(1-Methyl-2-phenylethyl)sydnone IMineN-[[(4-Methoxyphenyl)aMino]carbonyl]-3-(1-Methyl-2-phenylethyl)sydnone IMine
66405-41-2(4-OXO-CYCLOHEXYL)-ACETIC ACID METHYL ESTER(4-OXO-CYCLOHEXYL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
66406-43-7TERT-BUTYL-2-CHLORO-2-TRIMETHYLSILYLACETATETERT-BUTYL-2-CHLORO-2-TRIMETHYLSILYLACETATE
66407-11-22-benzamidoacetic acid2-benzamidoacetic acid
66407-26-94,4a,5,6-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1,3-dione4,4a,5,6-Tetrahydro-4,7-dimethylcyclopenta[c]pyran-1,3-dione
66407-58-7isopropylidenedicyclohexane-4,1-diylbis[(3-ethyl-8,8,10,10-tetramethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl] carbonateisopropylidenedicyclohexane-4,1-diylbis[(3-ethyl-8,8,10,10-tetramethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)methyl] carbonate
66408-14-8BorrecapineBorrecapine
66408-27-313-Hydroxyoxyberberine13-Hydroxyoxyberberine
66408-36-4(+/-)-Nor-β-hydrastine(+/-)-Nor-β-hydrastine
66408-46-6(16S,19E)-19,20-Didehydro-2α-[(18E)-18,19-didehydroalstphyllan-18-yl]-2,7α-dihydro-1,16-cyclocorynan-17-oic acid methyl ester(16S,19E)-19,20-Didehydro-2α-[(18E)-18,19-didehydroalstphyllan-18-yl]-2,7α-dihydro-1,16-cyclocorynan-17-oic acid methyl ester
66408-47-7Alstophyllan, 1,16-cyclocorynan-17-oic acid deriv.Alstophyllan, 1,16-cyclocorynan-17-oic acid deriv.
66408-48-8(16S,19E)-19,20-Didehydro-2α-(20,21-dihydroalstphyllan-18-yl)-2,7α-dihydro-1,16-cyclocorynan-17-oic acid methyl ester(16S,19E)-19,20-Didehydro-2α-(20,21-dihydroalstphyllan-18-yl)-2,7α-dihydro-1,16-cyclocorynan-17-oic acid methyl ester
66408-49-9(6aβ)-5-Demethyl-6a-deoxy-1,2-dihydro-8-oxotazettine(6aβ)-5-Demethyl-6a-deoxy-1,2-dihydro-8-oxotazettine
66408-50-2(5α,25α)-Cevane-3α,6β,14-triol 3-acetate(5α,25α)-Cevane-3α,6β,14-triol 3-acetate
66408-78-42-((E)-2,6-DIMETHYL-HEPTA-1,5-DIENYL)-[1,3]DIOXOLANE2-((E)-2,6-DIMETHYL-HEPTA-1,5-DIENYL)-[1,3]DIOXOLANE
66409-97-0(13R)-3β-(Acetyloxy)-28-butyl-17,23β-epoxy-12β,13α-dihydroveratraman-11-one(13R)-3β-(Acetyloxy)-28-butyl-17,23β-epoxy-12β,13α-dihydroveratraman-11-one
66409-98-117,23β-Epoxy-3β-hydroxy-11-oxoveratraman-28-carbaldehyde17,23β-Epoxy-3β-hydroxy-11-oxoveratraman-28-carbaldehyde
66410-24-0(3Z,13Z)-3,13-Octadecadien-1-ol(3Z,13Z)-3,13-Octadecadien-1-ol
66410-28-4(E,Z) 3,13-Octadecadiene-1-ol(E,Z) 3,13-Octadecadiene-1-ol
66410-36-47-(chlorosulphonyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid7-(chlorosulphonyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid
66410-37-52,3-dihydro-7-(N-methylsulphamoyl)-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid2,3-dihydro-7-(N-methylsulphamoyl)-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid
66410-49-97-(N,N-dimethylsulphamoyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid7-(N,N-dimethylsulphamoyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxylic acid
66410-51-37-(N,N-dimethylsulphamoyl)-2,3-dihydro-N-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1,4-benzodioxin-5-carboxamide7-(N,N-dimethylsulphamoyl)-2,3-dihydro-N-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1,4-benzodioxin-5-carboxamide
66410-66-0methyl 3,4-dihydro-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylatemethyl 3,4-dihydro-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylate
66410-67-13,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPINE-6-CARBOXYLIC ACID3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPINE-6-CARBOXYLIC ACID
66410-68-23,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPINE-6-CARBONYL CHLORIDE3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPINE-6-CARBONYL CHLORIDE
66410-81-98-(chlorosulphonyl)-3,4-dihydro-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylic acid8-(chlorosulphonyl)-3,4-dihydro-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylic acid
66410-82-03,4-dihydro-8-[(methylamino)sulphonyl]-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylic acid3,4-dihydro-8-[(methylamino)sulphonyl]-2H-benzo-1,5-dioxepin-6-carboxylic acid
66411-17-46,7-Dibromo-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid6,7-Dibromo-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid
66411-18-56,7-Dibromo-8-nitro-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid6,7-Dibromo-8-nitro-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid
66411-22-18-Amino-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid8-Amino-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid
66411-51-61-Allyl-2-aminomethylpyrrolidine1-Allyl-2-aminomethylpyrrolidine
66411-53-8(R)-1-Methyl-2-aMinoMethylpyrrolidine(R)-1-Methyl-2-aMinoMethylpyrrolidine
66411-54-9Pyrrolidine, 2-(methylaminomethyl)-Pyrrolidine, 2-(methylaminomethyl)-
66411-55-01,3-Benzodioxole-4-carbonyl chloride (9CI)1,3-Benzodioxole-4-carbonyl chloride (9CI)
66413-44-34-hydroxybestatin4-hydroxybestatin
66413-65-8BOC-CYS(MOB)-OSUBOC-CYS(MOB)-OSU
66414-04-81H-Pyrrole-2,4-dicarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl-,diethylester(9CI)1H-Pyrrole-2,4-dicarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl-,diethylester(9CI)
66414-07-1IburonoIburono
66414-17-34-PIPERIDIN-4-YLMETHYL-PHENOL4-PIPERIDIN-4-YLMETHYL-PHENOL
66414-34-4L-A-PHOSPHATIDYLCHOLINE DIVALEROYLL-A-PHOSPHATIDYLCHOLINE DIVALEROYL
66414-44-6(3β)-3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-chol-5-en-24-al(3β)-3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-chol-5-en-24-al
66414-93-51-[(S)-2-Amino-1-oxopropyl]-5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1H-indole1-[(S)-2-Amino-1-oxopropyl]-5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1H-indole
66415-00-7(S)-benzyl 2-(2-(tert-butoxycarbonylaMino)acetaMido)-3-Methylbutanoate(S)-benzyl 2-(2-(tert-butoxycarbonylaMino)acetaMido)-3-Methylbutanoate
66415-27-82,4,6-Tri-tert-butylbenzoic acid2,4,6-Tri-tert-butylbenzoic acid
66415-55-2Aminopropyl vinyl etherAminopropyl vinyl ether
66415-73-4Aziridine, 2-(1-methylethyl)-2-phenyl- (9CI)Aziridine, 2-(1-methylethyl)-2-phenyl- (9CI)
66416-49-72-Methyl-6-phenylnicotinic acid2-Methyl-6-phenylnicotinic acid
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved