ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
620627-46-5(R)-N-(2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-PROPYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE (R)-N-(2-HYDROXY-2-METHYL-1-PHENYL-PROPYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
620628-51-5[2-(Benzothiazole-2-sulfonylamino)-ethylamino]-acetic acid ethyl ester[2-(Benzothiazole-2-sulfonylamino)-ethylamino]-acetic acid ethyl ester
620630-02-64-Cyclohepten-1-one, 4-acetyl- (9CI)4-Cyclohepten-1-one, 4-acetyl- (9CI)
620631-60-9Oxazole, 2-ethoxy-4,5-dihydro-4-(1-methylethyl)- (9CI)Oxazole, 2-ethoxy-4,5-dihydro-4-(1-methylethyl)- (9CI)
620633-04-7Oxazole, 4-(4-fluorophenyl)- (9CI)Oxazole, 4-(4-fluorophenyl)- (9CI)
620633-54-75-[4-(4-METHOXYPHENOXY)PHENYL!-1H-PYRAZOLE, 975-[4-(4-METHOXYPHENOXY)PHENYL!-1H-PYRAZOLE, 97
620634-96-0TRANS-2-(1-CYCLOHEXENYL)VINYLBORONIC ACID PINACOL ESTERTRANS-2-(1-CYCLOHEXENYL)VINYLBORONIC ACID PINACOL ESTER
620931-01-34-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-4-oxobutanoic acid4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-4-oxobutanoic acid
620932-06-11-(2-BROMOETHYL)-7-METHYL-1H-INDOLE-2,3-DIONE1-(2-BROMOETHYL)-7-METHYL-1H-INDOLE-2,3-DIONE
620935-04-84-chlorophenyl [5-(2-pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl ether4-chlorophenyl [5-(2-pyridinyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]methyl ether
620939-76-6N-(3-BROMO-2-PYRIDYL)BENZAMIDEN-(3-BROMO-2-PYRIDYL)BENZAMIDE
620941-91-5Benzamide, 2-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)Benzamide, 2-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)
620941-94-8Benzamide, 2-fluoro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)Benzamide, 2-fluoro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)
620941-95-92-Thiophenecarboxamide,N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)-(9CI)2-Thiophenecarboxamide,N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)-(9CI)
620941-97-1Benzamide, 4-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)Benzamide, 4-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)
620941-98-2Benzamide, 4-fluoro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)Benzamide, 4-fluoro-N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)
620942-20-3Cyclohexanecarboxamide, N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)Cyclohexanecarboxamide, N-(4,5,6,7-tetrahydro-4-benzofuranyl)- (9CI)
620942-27-0Benzamide, N-(4,5,6,7-tetrahydro-3-methyl-4-benzofuranyl)- (9CI)Benzamide, N-(4,5,6,7-tetrahydro-3-methyl-4-benzofuranyl)- (9CI)
620942-46-32-Furancarboxamide,N-(4,5,6,7-tetrahydro-3-methyl-4-benzofuranyl)-(9CI)2-Furancarboxamide,N-(4,5,6,7-tetrahydro-3-methyl-4-benzofuranyl)-(9CI)
620945-29-1IRON(lll) t-BUTOXIDEIRON(lll) t-BUTOXIDE
620947-80-0Piperazine, 1-[(2S)-2,4-diamino-1-oxobutyl]- (9CI)Piperazine, 1-[(2S)-2,4-diamino-1-oxobutyl]- (9CI)
620948-34-7VabicaserinVabicaserin
620948-78-9N-CBZ-7-broMo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepineN-CBZ-7-broMo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
620948-83-68-FLUORO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[E][1,4]DIAZEPINE 8-FLUORO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1H-BENZO[E][1,4]DIAZEPINE
620948-93-8VabicaserinVabicaserin
620957-78-01-Propanone,1-(4-ethyl-3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)-(9CI)1-Propanone,1-(4-ethyl-3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)-(9CI)
620957-81-53H-1,2-Dithiole-5-carboxaldehyde, 3-oxo- (9CI)3H-1,2-Dithiole-5-carboxaldehyde, 3-oxo- (9CI)
620957-83-73H-1,2-Dithiole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-3-oxo- (9CI)3H-1,2-Dithiole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-3-oxo- (9CI)
620957-93-93H-1,2-Dithiol-3-one, 5-acetyl- (9CI)3H-1,2-Dithiol-3-one, 5-acetyl- (9CI)
620957-95-1Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylateEthyl 4-chloro-6-methyl-2-quinazolinecarboxylate
620958-03-43H-1,2-Dithiol-3-one,4-ethyl-5-(1-oxopropyl)-(9CI)3H-1,2-Dithiol-3-one,4-ethyl-5-(1-oxopropyl)-(9CI)
620958-69-2Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-ethanol, 3,4-dihydro--alpha--methyl- (9CI)Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-ethanol, 3,4-dihydro--alpha--methyl- (9CI)
620960-26-11-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1R,2R)-(-)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea(R,R-TUC)1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1R,2R)-(-)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea(R,R-TUC)
620960-27-2N-[3,5-bis(trifluoroMethyl)phenyl]-N'-[(1R,2R)-2-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)cyclohexyl]-ThioureaN-[3,5-bis(trifluoroMethyl)phenyl]-N'-[(1R,2R)-2-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)cyclohexyl]-Thiourea
620960-38-5R,R-2-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-CyclohexanaMineR,R-2-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-CyclohexanaMine
620960-53-41,2-Benzenediol, 4-[(1E)-2-(4-pyridinyl)ethenyl]- (9CI)1,2-Benzenediol, 4-[(1E)-2-(4-pyridinyl)ethenyl]- (9CI)
620971-18-8Benzene, 1-(methoxymethoxy)-3-propyl- (9CI)Benzene, 1-(methoxymethoxy)-3-propyl- (9CI)
620971-41-72-(4-iodo-phenoxy)-5-nitro-pyridine2-(4-iodo-phenoxy)-5-nitro-pyridine
620971-54-2Oxazole, 4-(3-fluorophenyl)- (9CI)Oxazole, 4-(3-fluorophenyl)- (9CI)
620983-81-54(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(2-methylphenyl)amino]- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(2-methylphenyl)amino]- (9CI)
620983-93-94(1H)-Pyrimidinone, 2-[(2-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(2-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)
620984-14-74(1H)-Pyrimidinone, 2-[(3-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(3-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)
620984-15-84(1H)-Pyrimidinone, 2-[(4-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 2-[(4-fluorophenyl)amino]-6-hydroxy- (9CI)
620984-52-34(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(4-methylphenyl)methyl]- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(4-methylphenyl)methyl]- (9CI)
620984-87-44(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-5-methyl-2-(phenylamino)- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-5-methyl-2-(phenylamino)- (9CI)
620984-97-64(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(3-methylphenyl)amino]- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-[(3-methylphenyl)amino]- (9CI)
620985-09-34(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-(phenoxymethyl)- (9CI)4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-2-(phenoxymethyl)- (9CI)
620985-93-51-(Methylsulphonyl)indolin-6-amine1-(Methylsulphonyl)indolin-6-amine
620986-48-34-ACETYL-N-PROPYLBENZENESULFONAMIDE4-ACETYL-N-PROPYLBENZENESULFONAMIDE
620987-03-31,2-BIS(TRICHLOROSILYL)DECANE1,2-BIS(TRICHLOROSILYL)DECANE
620987-09-95,7-diphenylquinolin-8-ol5,7-diphenylquinolin-8-ol
620987-78-22-(9H-Carbazol-9-yl)-4-Methylphenol2-(9H-Carbazol-9-yl)-4-Methylphenol
621685-54-9Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 6-(hydroxymethyl)-5-methyl- (9CI)Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 6-(hydroxymethyl)-5-methyl- (9CI)
621685-55-0Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxaldehyde, 1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo- (9CI)Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-6-carboxaldehyde, 1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo- (9CI)
621685-64-16-METHYL-2-PYRIDYLMAGNESIUM BROMIDE6-METHYL-2-PYRIDYLMAGNESIUM BROMIDE
622011-35-29,9'-spirobi[fluorene]-3,3',6,6'-tetracarbonitrile9,9'-spirobi[fluorene]-3,3',6,6'-tetracarbonitrile
622011-41-09,9'-spirobi[fluorene]-3,3',6,6'-tetramine9,9'-spirobi[fluorene]-3,3',6,6'-tetramine
622339-80-45,6-dichloropyridine-3-sulfonamide5,6-dichloropyridine-3-sulfonamide
622340-80-14-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-(9CI)
622340-93-64-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-4-pyridinyl-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-4-pyridinyl-(9CI)
622341-24-64-Pyridinecarboxamide,N-cyclohexyl-2-(1,1-dimethylethyl)-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,N-cyclohexyl-2-(1,1-dimethylethyl)-(9CI)
622341-49-54-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-3-pyridinyl-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-3-pyridinyl-(9CI)
622341-60-04-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-2-pyridinyl-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-2-pyridinyl-(9CI)
622341-66-64-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-phenyl-(9CI)4-Pyridinecarboxamide,2-(1,1-dimethylethyl)-N-phenyl-(9CI)
622352-64-17,8-dimethoxy-1-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-isothiochromene-3-carboxamide7,8-dimethoxy-1-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-isothiochromene-3-carboxamide
622352-79-8N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxamideN-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-7,8-dimethoxy-1-oxo-1H-isothiochromene-3-carboxamide
622354-12-5(4R)-N-(2-chlorobenzyl)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide(4R)-N-(2-chlorobenzyl)-4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
622357-52-2Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-methylene-N-4-pyridinyl-Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-methylene-N-4-pyridinyl-
622359-24-4Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-4-pyridinyl- (9CI)Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-4-pyridinyl- (9CI)
622361-04-0Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-3-pyridinyl- (9CI)Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-3-pyridinyl- (9CI)
622361-48-2Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-phenyl- (9CI)Bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide, 3,3-dimethyl-2-oxo-N-phenyl- (9CI)
622367-50-4Cyclopentanone, 2-[(cyclohexylamino)methylene]-, (2Z)- (9CI)Cyclopentanone, 2-[(cyclohexylamino)methylene]-, (2Z)- (9CI)
622367-55-9Cyclopentanecarboxaldehyde, 1-acetyl- (9CI)Cyclopentanecarboxaldehyde, 1-acetyl- (9CI)
622367-57-1Cyclohexanone, 2-acetyl-2,5-dimethyl-, (2R,5R)- (9CI)Cyclohexanone, 2-acetyl-2,5-dimethyl-, (2R,5R)- (9CI)
622367-58-2Cyclohexanone, 2-acetyl-2,5-dimethyl-, (2S,5R)- (9CI)Cyclohexanone, 2-acetyl-2,5-dimethyl-, (2S,5R)- (9CI)
622368-00-7(R)-4-(2-acetamido-2-carboxyethylthio)-2-oxobutanoic acid(R)-4-(2-acetamido-2-carboxyethylthio)-2-oxobutanoic acid
622368-88-14-[(2,4-DICHLORO-5-METHOXYPHENYL)AMINO]-6-METHOXY-7-[2-(1-METHYL-4-PIPERIDINYL)ETHOXY]-3-QUINOLINECARBONITRILE4-[(2,4-DICHLORO-5-METHOXYPHENYL)AMINO]-6-METHOXY-7-[2-(1-METHYL-4-PIPERIDINYL)ETHOXY]-3-QUINOLINECARBONITRILE
622369-21-54-[(2,4-DICHLORO-5-METHOXYPHENYL)AMINO]-6-METHOXY-7-[(1-METHYL-4-PIPERIDIN-4-YL)METHOXY]-3 QUINOLINECARBONITRILE4-[(2,4-DICHLORO-5-METHOXYPHENYL)AMINO]-6-METHOXY-7-[(1-METHYL-4-PIPERIDIN-4-YL)METHOXY]-3 QUINOLINECARBONITRILE
622369-35-1Ethyl 7-Fluoro-6-Methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylateEthyl 7-Fluoro-6-Methoxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
622369-38-47-FLUORO-6-METHOXY-4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBONITRILE7-FLUORO-6-METHOXY-4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBONITRILE
622369-40-84-CHLORO-7-FLUORO-6-METHOXY-QUINOLINE-3-CARBONITRILE4-CHLORO-7-FLUORO-6-METHOXY-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
622369-46-44-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-7-fluoro-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile4-[(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-7-fluoro-6-methoxy-3-quinolinecarbonitrile
622369-70-44-CHLORO-7-FLUORO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE 4-CHLORO-7-FLUORO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
622369-81-71-Piperazinepropanol,4-ethyl-(9CI)1-Piperazinepropanol,4-ethyl-(9CI)
622369-83-94-Piperidinepropanamine,1-methyl-(9CI)4-Piperidinepropanamine,1-methyl-(9CI)
622370-35-8TradipitantTradipitant
622373-91-5N-(2-aminoethyl)-N-(2-methylbenzyl)amineN-(2-aminoethyl)-N-(2-methylbenzyl)amine
622374-63-4ETHYL 6-(3-HYDROXY-3-METHYLBUT-1-YNYL)NICOTINATEETHYL 6-(3-HYDROXY-3-METHYLBUT-1-YNYL)NICOTINATE
622379-51-51-IODO-2,3,5-TRIFLUOROBENZENE1-IODO-2,3,5-TRIFLUOROBENZENE
622379-93-54-Hydroxy-1-(2-C-Methyl--D-ribofuranosyl)- 2(1H)-pyridinone4-Hydroxy-1-(2-C-Methyl--D-ribofuranosyl)- 2(1H)-pyridinone
622381-65-1[4-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]PHENYL]METHANOL[4-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]PHENYL]METHANOL
622381-66-2[3-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]PHENYL]METHANOL[3-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]PHENYL]METHANOL
622381-67-3TERT-BUTYL 4-[4-(HYDROXYMETHYL)BENZYL]TETRAHYDRO-1(2H)-PYRAZINECARBOXYLATETERT-BUTYL 4-[4-(HYDROXYMETHYL)BENZYL]TETRAHYDRO-1(2H)-PYRAZINECARBOXYLATE
622386-08-71-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 4-(5-BROMOPYRAZINYL)-, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER1-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID, 4-(5-BROMOPYRAZINYL)-, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER
622386-94-1Piperidine,4-(4-broMophenyl)-1-(Methylsulfonyl)-Piperidine,4-(4-broMophenyl)-1-(Methylsulfonyl)-
622387-27-3tert-butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-1-carboxylatetert-butyl 4-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-1-carboxylate
622387-85-33-(1-METHYLINDOL-3-YLMETHYLENE)-2-OXO-2,3-DIHYDROINDOLE-5-SULFONIC ACID AMIDE3-(1-METHYLINDOL-3-YLMETHYLENE)-2-OXO-2,3-DIHYDROINDOLE-5-SULFONIC ACID AMIDE
622392-04-52-BROMO-5-IODOPYRAZINE2-BROMO-5-IODOPYRAZINE
622398-90-7BenzaMide, 2-Mercapto-N-(2-phenylethyl)-BenzaMide, 2-Mercapto-N-(2-phenylethyl)-
622400-06-01,3-Propanediamine,2-(1-aziridinylmethyl)-(9CI)1,3-Propanediamine,2-(1-aziridinylmethyl)-(9CI)
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved