ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
637022-44-71-(4-chloro-3-Methoxyphenyl)piperazine1-(4-chloro-3-Methoxyphenyl)piperazine
637022-52-74-Bromo-1-chloro-2-(propan-2-yloxy)benzene4-Bromo-1-chloro-2-(propan-2-yloxy)benzene
637024-23-81,3-Dioxane,2-(3-methoxyphenyl)-(9CI)1,3-Dioxane,2-(3-methoxyphenyl)-(9CI)
637024-38-52-Naphthalenol,5-ethoxy-(9CI)2-Naphthalenol,5-ethoxy-(9CI)
637027-24-8(R)-1,4-di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid Methyl ester(R)-1,4-di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid Methyl ester
637027-25-9(R)-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE(R)-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER DIHYDROCHLORIDE
637027-41-93-Quinolinecarboxylic acid, 5-chloro-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-Methyl-2-oxo-, Methyl ester3-Quinolinecarboxylic acid, 5-chloro-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-Methyl-2-oxo-, Methyl ester
637028-37-61-Pentanone,1-(2-amino-5-ethylphenyl)-(9CI)1-Pentanone,1-(2-amino-5-ethylphenyl)-(9CI)
637029-42-6Cyclopentanone, 4-hydroxy-3-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2R,3R,4S)- (9CI)Cyclopentanone, 4-hydroxy-3-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2R,3R,4S)- (9CI)
637031-86-8((3,3-difluorocyclobutoxy)Methyl)benzene((3,3-difluorocyclobutoxy)Methyl)benzene
637031-88-03,3-DIFLUOROCYCLOBUTANOL3,3-DIFLUOROCYCLOBUTANOL
637031-93-73,3-DIFLUOROCYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE3,3-DIFLUOROCYCLOBUTANAMINE HYDROCHLORIDE
637031-97-1Carbamic acid, [(3S,4S)-tetrahydro-4-methyl-2-oxo-3-furanyl]-, 1,1-Carbamic acid, [(3S,4S)-tetrahydro-4-methyl-2-oxo-3-furanyl]-, 1,1-
637031-99-3Carbamic acid, [(3S,4R)-tetrahydro-4-methyl-2-oxo-3-furanyl]-, 1,1-Carbamic acid, [(3S,4R)-tetrahydro-4-methyl-2-oxo-3-furanyl]-, 1,1-
637032-00-9L-glycero-Pentonic acid, 2,3,5-trideoxy-2-[[(1,1-L-glycero-Pentonic acid, 2,3,5-trideoxy-2-[[(1,1-
637032-03-2BOC-(4S,2RS)-2-PHENYLTHIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACIDBOC-(4S,2RS)-2-PHENYLTHIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
637033-20-61-Propanone,1-[(1S,2R,3R,4R)-3-ethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-2-hydroxy-2-methyl-(9CI)1-Propanone,1-[(1S,2R,3R,4R)-3-ethylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]-2-hydroxy-2-methyl-(9CI)
637034-24-31H-Indole-4,5,6-triol, octahydro-1-(2-hydroxyethyl)-, (3aS,4R,5R,6S,7aS)- (9CI)1H-Indole-4,5,6-triol, octahydro-1-(2-hydroxyethyl)-, (3aS,4R,5R,6S,7aS)- (9CI)
637034-82-34-Morpholineethanamine,N-cyclopentyl-(9CI)4-Morpholineethanamine,N-cyclopentyl-(9CI)
637039-01-1tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylatetert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
637041-23-7Benzene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)-2-methoxy- (9CI)Benzene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)-2-methoxy- (9CI)
637041-24-8Benzene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)-4-methoxy- (9CI)Benzene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)-4-methoxy- (9CI)
637041-28-2Naphthalene, 2-(2-fluoro-1-methylenepropyl)- (9CI)Naphthalene, 2-(2-fluoro-1-methylenepropyl)- (9CI)
637041-29-3Naphthalene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)- (9CI)Naphthalene, 1-(2-fluoro-1-methylenepropyl)- (9CI)
637041-30-6Benzene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]-2-methoxy- (9CI)Benzene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]-2-methoxy- (9CI)
637041-31-7Benzene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]-4-methoxy- (9CI)Benzene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]-4-methoxy- (9CI)
637041-35-1Naphthalene, 2-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]- (9CI)Naphthalene, 2-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]- (9CI)
637041-36-2Naphthalene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]- (9CI)Naphthalene, 1-[1-(fluoromethyl)-1-propenyl]- (9CI)
637301-16-71-Boc-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-Methanol1-Boc-3-azabicyclo[3.2.1]octane-8-Methanol
637301-17-8tert-butyl 8-formyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylatetert-butyl 8-formyl-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
637301-19-0tert-butyl 8-oxo-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylatetert-butyl 8-oxo-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
637301-29-22-Despiperidyl-2-amino Repaglinide2-Despiperidyl-2-amino Repaglinide
637301-57-6N-{[4-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamothioyl}-4-tert-butylbenzamideN-{[4-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamothioyl}-4-tert-butylbenzamide
637301-95-2N-[4-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2,2-dimethylpropanamideN-[4-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2,2-dimethylpropanamide
637302-20-64-fluoro-N-{[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide4-fluoro-N-{[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
637302-80-84,6-DIBROMO-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-85-34,6-DIBROMO-2-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-86-44,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-87-54,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-88-64,6-DIBROMO-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-89-74,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-90-04,6-DIBROMO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-91-14,6-DIBROMO-2-(2-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-92-24,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3-BROMOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-94-44,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-95-54,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-96-64,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-98-84,6-DIBROMO-2-(4-ETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-ETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637302-99-94,6-DIBROMO-2-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-01-64,6-DIBROMO-2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-02-74,6-DIBROMO-2-(1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-03-84,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(5-CHLORO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-04-94,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-1-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-05-04,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-NAPHTHYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-08-34,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-09-44,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4,5-DIFLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4,5-DIFLUOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-12-94,6-DIBROMO-2-(2,3-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2,3-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-13-04,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-14-14,6-DIBROMO-2-(2,5-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2,5-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-15-24,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-16-34,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-17-44,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-5-IODOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(2-CHLORO-5-IODOPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-18-54,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE4,6-DIBROMO-2-(5-BROMO-2-CHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637303-19-62-(1,1'-BIPHENYL-4-YL)-4,6-DIBROMO-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE2-(1,1'-BIPHENYL-4-YL)-4,6-DIBROMO-1,3-BENZOXAZOL-5-AMINE
637307-02-92-Thiophenecarboxamide,N-[2-(1-methylpropyl)phenyl]-(9CI)2-Thiophenecarboxamide,N-[2-(1-methylpropyl)phenyl]-(9CI)
637307-72-3Benzamide, N-[2-(1-methylpropyl)phenyl]- (9CI)Benzamide, N-[2-(1-methylpropyl)phenyl]- (9CI)
637316-74-6N-(3-AMINO-4-CHLOROPHENYL)BUTANAMIDEN-(3-AMINO-4-CHLOROPHENYL)BUTANAMIDE
637318-19-5(1-(4-METHOXYPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL)METHYL ACETATE(1-(4-METHOXYPHENYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL)METHYL ACETATE
637318-31-15-(5-(ETHOXYCARBONYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-METHOXYBENZOIC ACID5-(5-(ETHOXYCARBONYL)-3-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-METHOXYBENZOIC ACID
637318-96-8(E)-2-(4-(5-(furan-2-ylmethylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)butanamido)benzoic acid(E)-2-(4-(5-(furan-2-ylmethylene)-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)butanamido)benzoic acid
637320-81-1[5-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-4-METHYL-4 H-[1,2,4]TRIAZOL-3-YLSULFANYL]-ACETIC ACID[5-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-4-METHYL-4 H-[1,2,4]TRIAZOL-3-YLSULFANYL]-ACETIC ACID
637321-08-52-(5-methyl-2-furyl)-1,10b-dihydrospiro(pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazine-5,1'-cyclohexane)2-(5-methyl-2-furyl)-1,10b-dihydrospiro(pyrazolo[1,5-c][1,3]benzoxazine-5,1'-cyclohexane)
637321-25-65-([(4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YL)THIO]METHYL)-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL5-([(4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YL)THIO]METHYL)-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
637322-34-01H-Benzimidazole-1-propanamide,2-ethyl-(9CI)1H-Benzimidazole-1-propanamide,2-ethyl-(9CI)
637322-36-21H-Benzimidazole-1-propanoicacid,2-ethyl-(9CI)1H-Benzimidazole-1-propanoicacid,2-ethyl-(9CI)
637322-92-01H-Benzimidazole,5-methyl-2-(methylthio)-(9CI)1H-Benzimidazole,5-methyl-2-(methylthio)-(9CI)
637323-35-46-bromo-2-[5-(2,5-dichlorophenyl)furan-2-yl]quinoline-4-carboxylic acid6-bromo-2-[5-(2,5-dichlorophenyl)furan-2-yl]quinoline-4-carboxylic acid
637323-38-76-bromo-2-[5-(2-chlorophenyl)furan-2-yl]quinoline-4-carboxylic acid6-bromo-2-[5-(2-chlorophenyl)furan-2-yl]quinoline-4-carboxylic acid
637324-35-71H-Benzimidazole,2-(2,2-dimethylpropyl)-1-ethyl-(9CI)1H-Benzimidazole,2-(2,2-dimethylpropyl)-1-ethyl-(9CI)
637324-97-11H-Benzimidazole,5,6-dimethyl-1-(2-methyl-2-propenyl)-(9CI)1H-Benzimidazole,5,6-dimethyl-1-(2-methyl-2-propenyl)-(9CI)
637326-90-05-(2-AMINO-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)-N-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE5-(2-AMINO-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL)-N-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE
637328-69-9TanogitranTanogitran
637330-58-64,1-Benzoxazepine-3,5-dione,1-ethyl-1,2-dihydro-(9CI)4,1-Benzoxazepine-3,5-dione,1-ethyl-1,2-dihydro-(9CI)
637332-33-32H-Pyrrol-2-one,3-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-3-phenyl-(9CI)2H-Pyrrol-2-one,3-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-3-phenyl-(9CI)
637332-40-22H-Pyrrol-2-one,5-ethyl-1,5-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-4-phenyl-(9CI)2H-Pyrrol-2-one,5-ethyl-1,5-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-4-phenyl-(9CI)
637334-91-9Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[4-amino-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-1-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[4-amino-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-1-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-
637334-93-1Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-(methoxymethyl)-2,4-dioxo-3-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-(methoxymethyl)-2,4-dioxo-3-(phenylmethyl)-5-pyrimidinyl]-
637335-11-6Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[4-amino-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl]-Benzeneacetamide, 4-(acetylamino)-N-[4-amino-1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl]-
637335-93-44-ISOCYANATO-3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE4-ISOCYANATO-3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE
637336-53-91H-Pyrazole-3-carboxylicacid,4-amino-1-methyl-,methylester(9CI)1H-Pyrazole-3-carboxylicacid,4-amino-1-methyl-,methylester(9CI)
637337-65-6Cbz-S-3-Aminoisobutyric acidCbz-S-3-Aminoisobutyric acid
637337-95-22H-1,3-Oxazine-2,4(3H)-dione,6-ethyldihydro-3-(2-hydroxyethyl)-5-(1-methylethyl)-,(5R,6S)-rel-(9CI)2H-1,3-Oxazine-2,4(3H)-dione,6-ethyldihydro-3-(2-hydroxyethyl)-5-(1-methylethyl)-,(5R,6S)-rel-(9CI)
637338-30-83H-Indazol-3-one,2-ethyl-1,2-dihydro-1-methyl-5-nitro-(9CI)3H-Indazol-3-one,2-ethyl-1,2-dihydro-1-methyl-5-nitro-(9CI)
637338-77-31H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine, 3-chloro-1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine, 3-chloro-
637338-78-43-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyriMidin-4-aMine3-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyriMidin-4-aMine
637341-60-75-FLUORO-3-(4-HYDROXY-BUTYL)-1,3-DIHYDRO-INDOL-2-ONE5-FLUORO-3-(4-HYDROXY-BUTYL)-1,3-DIHYDRO-INDOL-2-ONE
637343-47-62-Oxazolidinone,3-ethyl-5-(hydroxymethyl)-,(5S)-(9CI)2-Oxazolidinone,3-ethyl-5-(hydroxymethyl)-,(5S)-(9CI)
637343-77-23-Oxazolidineacetonitrile,5-(hydroxymethyl)-2-oxo-,(5S)-(9CI)3-Oxazolidineacetonitrile,5-(hydroxymethyl)-2-oxo-,(5S)-(9CI)
637343-86-3(R)-5-(HYDROXYMETHYL)-3-METHYLOXAZOLIDIN-2-ONE(R)-5-(HYDROXYMETHYL)-3-METHYLOXAZOLIDIN-2-ONE
637343-93-22-Oxazolidinone,5-(aminomethyl)-3-methyl-,(5R)-(9CI)2-Oxazolidinone,5-(aminomethyl)-3-methyl-,(5R)-(9CI)
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved