ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
639517-86-5[2-(2-CHLORO-PHENYL)-THIAZOL-4-YL]-METHANOL[2-(2-CHLORO-PHENYL)-THIAZOL-4-YL]-METHANOL
639517-90-1(2Z)-2-(benzoylamino)-3-[4-(2-bromophenoxy)phenyl]prop-2-enoic acid(2Z)-2-(benzoylamino)-3-[4-(2-bromophenoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
639519-67-81-Azetidinesulfonyl chloride1-Azetidinesulfonyl chloride
639520-70-0tert-butyl (4-bromophenyl)methylcarbamate(SALTDATA: FREE)tert-butyl (4-bromophenyl)methylcarbamate(SALTDATA: FREE)
639523-11-84-Isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-,ethylester(9CI)4-Isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-,ethylester(9CI)
639523-12-93-Ethylisoxazole-4-carboxylic Acid3-Ethylisoxazole-4-carboxylic Acid
639523-17-44-Isoxazolecarboxylicacid,3-cyclopropyl-(9CI)4-Isoxazolecarboxylicacid,3-cyclopropyl-(9CI)
639782-24-42-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-pyridine2-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-pyridine
639782-42-6Thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-amine, 5,6-dihydro- (9CI)Thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-amine, 5,6-dihydro- (9CI)
639782-44-85H-1,2,4-Triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-amine,6,7-dihydro-(9CI)5H-1,2,4-Triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-amine,6,7-dihydro-(9CI)
639782-98-2Cyclobutanecarboxylic acid, 1-acetyl- (9CI)Cyclobutanecarboxylic acid, 1-acetyl- (9CI)
639783-15-6Spiro[cyclobutane-1,5-[5H]inden]-7(6H)-one, 6-hydroxy-4,6-dimethyl- (9CI)Spiro[cyclobutane-1,5-[5H]inden]-7(6H)-one, 6-hydroxy-4,6-dimethyl- (9CI)
639784-60-43-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
639787-01-24-Methyl-N-[4-(trifluoroMethyl)phenyl]benzaMide, 97%4-Methyl-N-[4-(trifluoroMethyl)phenyl]benzaMide, 97
639792-18-02-AMino-2-(2-Methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride2-AMino-2-(2-Methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
639792-63-5Aziridine, 1-(4-ethenylphenyl)- (9CI)Aziridine, 1-(4-ethenylphenyl)- (9CI)
639804-64-1(S)-3-AMINOPENTANENITRILE(S)-3-AMINOPENTANENITRILE
639806-68-16-Oxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-7-one, 1,4-dihydroxy-, (1R,4R,5R)- (9CI)6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-7-one, 1,4-dihydroxy-, (1R,4R,5R)- (9CI)
639807-18-42-Cyclopropylaminonicotinic acid2-Cyclopropylaminonicotinic acid
639807-23-13-Pyridinecarbonylchloride,2-(cyclopropylamino)-(9CI)3-Pyridinecarbonylchloride,2-(cyclopropylamino)-(9CI)
639810-79-01H-Indole-1-acetamide,7-ethyl-3-formyl-(9CI)1H-Indole-1-acetamide,7-ethyl-3-formyl-(9CI)
639811-17-9Benzamide, N-(2,6-difluorophenyl)-4-fluoro- (9CI)Benzamide, N-(2,6-difluorophenyl)-4-fluoro- (9CI)
639815-70-65-(TRICHLOROMETHYL)-3-ETHOXY-4,5-DIHYDROISOXAZOL-5-OL5-(TRICHLOROMETHYL)-3-ETHOXY-4,5-DIHYDROISOXAZOL-5-OL
639815-71-75-(TRICHLOROMETHYL)-4,5-DIHYDROISOXAZOLE-3,5-DIOL5-(TRICHLOROMETHYL)-4,5-DIHYDROISOXAZOLE-3,5-DIOL
639815-73-93-(TRICHLOROMETHYL)-5-ETHOXY-1H-PYRAZOLE3-(TRICHLOROMETHYL)-5-ETHOXY-1H-PYRAZOLE
639815-75-13-(TRICHLOROMETHYL)-5-ETHOXY-1-METHYL-1H-PYRAZOLE3-(TRICHLOROMETHYL)-5-ETHOXY-1-METHYL-1H-PYRAZOLE
639815-83-15-(TRICHLOROMETHYL)-3-ETHOXY-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE5-(TRICHLOROMETHYL)-3-ETHOXY-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE
639816-37-8METHYL 4-(5-FORMYL-2-THIENYL)BENZENECARBOXYLATEMETHYL 4-(5-FORMYL-2-THIENYL)BENZENECARBOXYLATE
639820-61-41-(1-ADAMANTYL)-3-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-4,5-DIHYDROIMIDAZOLIUM CHLORIDE1-(1-ADAMANTYL)-3-(2,4,6-TRIMETHYLPHENYL)-4,5-DIHYDROIMIDAZOLIUM CHLORIDE
639821-18-4Cyclopentanone, 2-[(1-methyl-2-piperidinyl)methylene]-, (2E)- (9CI)Cyclopentanone, 2-[(1-methyl-2-piperidinyl)methylene]-, (2E)- (9CI)
639824-67-22-Nitrobenzenesulfenyl chloride-13C62-Nitrobenzenesulfenyl chloride-13C6
639825-25-5Benzoic acid, 5-amino-2-(1-oxopropoxy)- (9CI)Benzoic acid, 5-amino-2-(1-oxopropoxy)- (9CI)
639825-91-53H-Pyrido[2,3-b][1,4]thiazine,2-(methylthio)-(9CI)3H-Pyrido[2,3-b][1,4]thiazine,2-(methylthio)-(9CI)
639826-30-5methyl 4-chloro-2-(difluoromethoxy)benzoatemethyl 4-chloro-2-(difluoromethoxy)benzoate
639855-54-2Imidazo[1,2-a]pyrimidine, 2-(methoxymethyl)- (9CI)Imidazo[1,2-a]pyrimidine, 2-(methoxymethyl)- (9CI)
639857-67-3Cyclopentanone, 2-[(4-ethylphenyl)methyl]- (9CI)Cyclopentanone, 2-[(4-ethylphenyl)methyl]- (9CI)
639857-68-45H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine,7-ethyl-(9CI)5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridine,7-ethyl-(9CI)
639858-13-21H,6H-Pyrano[3,4-c]pyran-1,6-dione,5-ethyl-3,4,5,8-tetrahydro-5-hydroxy-,(5S)-(9CI)1H,6H-Pyrano[3,4-c]pyran-1,6-dione,5-ethyl-3,4,5,8-tetrahydro-5-hydroxy-,(5S)-(9CI)
639858-14-31H,6H-Pyrano[3,4-c]pyran-1,6-dione,5-ethyl-3,4,5,8-tetrahydro-5-hydroxy-,(5R)-(9CI)1H,6H-Pyrano[3,4-c]pyran-1,6-dione,5-ethyl-3,4,5,8-tetrahydro-5-hydroxy-,(5R)-(9CI)
639858-20-1Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol, 3,3,7,7-tetramethyl-, (1R,2R,5R,6R)- (9CI)Bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol, 3,3,7,7-tetramethyl-, (1R,2R,5R,6R)- (9CI)
639858-45-05-AMino-2,4-difluorobenzoic acid, 98%5-AMino-2,4-difluorobenzoic acid, 98
639858-50-73-amino-4-fluoro-N-methylbenzamide(SALTDATA: FREE)3-amino-4-fluoro-N-methylbenzamide(SALTDATA: FREE)
639858-63-2Benzamide, 3-bromo-N-cyclopropyl-4-fluoro- (9CI)Benzamide, 3-bromo-N-cyclopropyl-4-fluoro- (9CI)
639858-65-4Benzamide, N-cyclopropyl-4-fluoro-3-(4-oxobutyl)- (9CI)Benzamide, N-cyclopropyl-4-fluoro-3-(4-oxobutyl)- (9CI)
639858-73-43-Pyridinecarboxylicacid,6-[(aminothioxomethyl)amino]-(9CI)3-Pyridinecarboxylicacid,6-[(aminothioxomethyl)amino]-(9CI)
639860-12-12(1H)-Pentalenone,5-(acetyloxy)-3,3a,4,6a-tetrahydro-,(3aR,6aS)-(9CI)2(1H)-Pentalenone,5-(acetyloxy)-3,3a,4,6a-tetrahydro-,(3aR,6aS)-(9CI)
639860-74-52-Propanamine,1-methoxy-N,N,2-trimethyl-(9CI)2-Propanamine,1-methoxy-N,N,2-trimethyl-(9CI)
639860-75-62-Butanamine,1-methoxy-N,N,3-trimethyl-(9CI)2-Butanamine,1-methoxy-N,N,3-trimethyl-(9CI)
639860-76-71-Butanamine,2-methoxy-N,N-dimethyl-(9CI)1-Butanamine,2-methoxy-N,N-dimethyl-(9CI)
639860-77-81-Butanamine,2-methoxy-N,N,3-trimethyl-(9CI)1-Butanamine,2-methoxy-N,N,3-trimethyl-(9CI)
639860-78-92-Butanamine,3-methoxy-N,N-dimethyl-,(2R,3R)-rel-(9CI)2-Butanamine,3-methoxy-N,N-dimethyl-,(2R,3R)-rel-(9CI)
639860-79-02-Butanamine,3-methoxy-N,N-dimethyl-,(2R,3S)-rel-(9CI)2-Butanamine,3-methoxy-N,N-dimethyl-,(2R,3S)-rel-(9CI)
639863-75-54-isobutyloxybenzyl isocyanate4-isobutyloxybenzyl isocyanate
639863-89-14-(1,2,4-triazol-4-yl)-phenylacetic acid4-(1,2,4-triazol-4-yl)-phenylacetic acid
640238-19-3Benzamide, N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]-4-methyl- (9CI)Benzamide, N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]-4-methyl- (9CI)
640238-21-7Benzamide, N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]- (9CI)Benzamide, N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]- (9CI)
640238-56-82-Thiophenecarboxamide,N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]-(9CI)2-Thiophenecarboxamide,N-[4-(acetylamino)-1,2,5-oxadiazol-3-yl]-(9CI)
640239-77-6N-[4-(4-benzyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-methoxybenzamideN-[4-(4-benzyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-methoxybenzamide
640240-63-7N-[4-(4-benzyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]acetamideN-[4-(4-benzyl-1-piperazinyl)phenyl]-2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]acetamide
640249-93-04H-Imidazol-4-one, 3-[2-(acetyloxy)ethyl]-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-4H-Imidazol-4-one, 3-[2-(acetyloxy)ethyl]-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-
640249-97-44H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-3-phenyl-4H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-3-phenyl-
640249-99-64H-Imidazol-4-one, 3-(4-bromophenyl)-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-4H-Imidazol-4-one, 3-(4-bromophenyl)-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-
640250-01-74H-Imidazol-4-one, 3-(4-chlorophenyl)-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-4H-Imidazol-4-one, 3-(4-chlorophenyl)-5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-
640250-03-94H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-3-(4-methylphenyl)-4H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-3-(4-methylphenyl)-
640250-05-14H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-3-(4-methoxyphenyl)-2-(2-methylphenyl)-4H-Imidazol-4-one, 5-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-3,5-dihydro-3-(4-methoxyphenyl)-2-(2-methylphenyl)-
640250-07-3Benzoic acid, 4-[4-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-4,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-5-oxo-1H-imidazol-1-yl]-, methyl esterBenzoic acid, 4-[4-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-4,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-5-oxo-1H-imidazol-1-yl]-, methyl ester
640250-09-5Benzoic acid, 4-[4-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-4,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-5-oxo-1H-imidazol-1-yl]-, ethyl esterBenzoic acid, 4-[4-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-4,5-dihydro-2-(2-methylphenyl)-5-oxo-1H-imidazol-1-yl]-, ethyl ester
640263-69-0(3-AMINO-4-PYRROLIDIN-1-YL-PHENYL)-PYRROLIDIN-1-YL-METHANONE(3-AMINO-4-PYRROLIDIN-1-YL-PHENYL)-PYRROLIDIN-1-YL-METHANONE
640264-45-51H-Pyrrole-3-carboxaldehyde,1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-(9CI)1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde,1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-(9CI)
640271-51-85-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine5-(4-Fluorophenyl)-3-nitro-2-pyridinylamine
640271-56-32-(4-FLUOROPHENYL)-6-HYDROXY-5-NITRO-4(3H)-PYRIMIDINONE2-(4-FLUOROPHENYL)-6-HYDROXY-5-NITRO-4(3H)-PYRIMIDINONE
640271-57-44,6-DICHLORO-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-NITROPYRIMIDINE4,6-DICHLORO-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-NITROPYRIMIDINE
640271-61-02-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-6-HYDROXY-4(3H)-PYRIMIDINONE2-(2,5-DIFLUOROPHENYL)-6-HYDROXY-4(3H)-PYRIMIDINONE
640275-68-9D-erythro-Pentopyranose, 2-deoxy-5-C-phenyl-, (5R)- (9CI)D-erythro-Pentopyranose, 2-deoxy-5-C-phenyl-, (5R)- (9CI)
640279-88-5Azelastine N-OxideAzelastine N-Oxide
640280-08-6Benzoic acid, 5-[[bis(phenylmethyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-Benzoic acid, 5-[[bis(phenylmethyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-
640280-16-6Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxo-3-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxo-3-
640280-17-7Benzoic acid, 5-[[(aminoiminomethyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-Benzoic acid, 5-[[(aminoiminomethyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-
640280-27-9Benzoic acid, 2,2-[[4-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis[5-cyano- (9CI)Benzoic acid, 2,2-[[4-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis[5-cyano- (9CI)
640280-28-04-Bromo-3-iodobenzotrifluoride4-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
640280-34-8Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-cyano-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-cyano-
640280-35-9Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-cyano-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-cyano-
640280-36-0Benzoic acid, 2,2-[[4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis- (9CI)Benzoic acid, 2,2-[[4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis- (9CI)
640280-38-2Benzoic acid, 2,2-[[4-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis- (9CI)Benzoic acid, 2,2-[[4-(trifluoromethyl)-1,2-phenylene]diimino]bis- (9CI)
640280-47-3Benzoic acid, 2,2-[(3,5-dichloro-1,2-phenylene)diimino]bis- (9CI)Benzoic acid, 2,2-[(3,5-dichloro-1,2-phenylene)diimino]bis- (9CI)
640280-64-4Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)methyl]amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)methyl]amino]methyl]-
640280-66-6Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(2-furanylmethyl)amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(2-furanylmethyl)amino]methyl]-
640280-67-7Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(2-methylpropyl)amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(2-methylpropyl)amino]methyl]-
640280-70-2Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-(1-pyrrolidinylmethyl)-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-(1-pyrrolidinylmethyl)-
640280-74-6Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(3-furanylmethyl)amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(3-furanylmethyl)amino]methyl]-
640280-75-7Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-
640280-77-9Benzoic acid, 5-[[(2-carboxybenzoyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-Benzoic acid, 5-[[(2-carboxybenzoyl)amino]methyl]-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-
640280-78-0Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(ethylamino)carbonyl]amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[(ethylamino)carbonyl]amino]methyl]-
640280-83-7Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[[(phenylmethyl)amino]carbonyl]amino]methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[[[[(phenylmethyl)amino]carbonyl]amino]methyl]-
640280-84-8Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-(4-morpholinylmethyl)-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-(4-morpholinylmethyl)-
640280-85-9Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[(1-oxido-4-thiomorpholinyl)methyl]-Benzoic acid, 2-[[2-[(2-carboxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-5-[(1-oxido-4-thiomorpholinyl)methyl]-
640280-87-1Benzoic acid, 5-(aminomethyl)-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)thio]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-Benzoic acid, 5-(aminomethyl)-2-[[2-[(2-carboxyphenyl)thio]-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-
640280-89-3Benzoic acid, 2-[[2-(2-carboxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-Benzoic acid, 2-[[2-(2-carboxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-
640281-90-9ValopicitabineValopicitabine
640282-11-73-Decyl-1,2-dimethyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate3-Decyl-1,2-dimethyl-1H-imidazolium tetrafluoroborate
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved