ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
658683-88-63-Pyridinecarboxamide,6-methyl-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-,rel-(9CI)3-Pyridinecarboxamide,6-methyl-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-,rel-(9CI)
658683-92-2Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel- (9CI)Pyrazinecarboxamide, 3-amino-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel- (9CI)
658684-08-32-Thiophenecarboxamide,5-methyl-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-,rel-2-Thiophenecarboxamide,5-methyl-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-,rel-
658684-12-9Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel- (9CI)Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel- (9CI)
658684-14-1Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel-(+)- (9CI)Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel-(+)- (9CI)
658684-16-3Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel-(-)- (9CI)Benzamide, 4-fluoro-N-[(1R,2S)-2-phenylcyclopropyl]-, rel-(-)- (9CI)
658686-30-72(1H)-Quinoxalinethione,3-ethyl-(9CI)2(1H)-Quinoxalinethione,3-ethyl-(9CI)
658686-48-7Quinoxaline, 2-ethyl-3-(methylthio)- (9CI)Quinoxaline, 2-ethyl-3-(methylthio)- (9CI)
658687-97-9beta-Alanine, N-methyl-N-(1-oxo-2-propenyl)- (9CI)beta-Alanine, N-methyl-N-(1-oxo-2-propenyl)- (9CI)
658689-00-03-PIPERIDIN-1-YL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER3-PIPERIDIN-1-YL-BENZOIC ACID ETHYL ESTER
658689-17-9Benzoic acid, 3-[(1-methylethyl)amino]-, ethyl ester (9CI)Benzoic acid, 3-[(1-methylethyl)amino]-, ethyl ester (9CI)
658689-29-3METHYL 3-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]BENZOATEMETHYL 3-[(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)METHYL]BENZOATE
658689-59-9Benzoic acid, 3-(propylamino)-, ethyl ester (9CI)Benzoic acid, 3-(propylamino)-, ethyl ester (9CI)
658692-06-9Cyclopentanecarboxylic acid, 2-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester, (1R,2R)-rel- (9CI)Cyclopentanecarboxylic acid, 2-methyl-, 3-methyl-2-butenyl ester, (1R,2R)-rel- (9CI)
658692-10-5Cyclopentanecarboxylic acid, 1-(1,1-dimethyl-2-propenyl)-2-methyl-, (1R,2S)-rel- (9CI)Cyclopentanecarboxylic acid, 1-(1,1-dimethyl-2-propenyl)-2-methyl-, (1R,2S)-rel- (9CI)
658695-47-74-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-(hydroxy-1-naphthalenylmethyl)-4-Pyridinecarbonitrile, 2-chloro-3-(hydroxy-1-naphthalenylmethyl)-
658695-85-35-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid5-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
658698-21-6Ketone, hexahydro-1-hydroxy-1-indanyl hydroxymethyl (5CI)Ketone, hexahydro-1-hydroxy-1-indanyl hydroxymethyl (5CI)
658698-99-8Ketone, 1-hydroxy-2,2-dimethylcyclohexyl methyl (5CI)Ketone, 1-hydroxy-2,2-dimethylcyclohexyl methyl (5CI)
658699-36-6Ketone, 1-hydroxy-1-indanyl hydroxymethyl (5CI)Ketone, 1-hydroxy-1-indanyl hydroxymethyl (5CI)
658699-37-7Ketone, 5-hydroxy-4-indanyl methyl (5CI)Ketone, 5-hydroxy-4-indanyl methyl (5CI)
658699-90-24-(2-FLUOROPHENYL)PYRIMIDIN-2-AMINE4-(2-FLUOROPHENYL)PYRIMIDIN-2-AMINE
658701-59-86,10-Dihydroxy Buspirone6,10-Dihydroxy Buspirone
658701-97-4Ethanone,1-(5-ethynyl-2-thienyl)-Ethanone,1-(5-ethynyl-2-thienyl)-
658704-31-5Phenol, 2-(3-fluoropropyl)- (9CI)Phenol, 2-(3-fluoropropyl)- (9CI)
658704-71-3ENDO-3-(4-METHYLBENZOYL)-7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPTANE-EXO-2-CARBOXYLIC ACIDENDO-3-(4-METHYLBENZOYL)-7-OXABICYCLO[2.2.1]HEPTANE-EXO-2-CARBOXYLIC ACID
658704-85-94H-Pyran-4-one,2-(4-ethylphenyl)-2,3-dihydro-,(-)-(9CI)4H-Pyran-4-one,2-(4-ethylphenyl)-2,3-dihydro-,(-)-(9CI)
658707-12-11H-2-Benzopyran-1-one,3-[(2R,3S)-3-ethyloxiranyl]-,rel-(9CI)1H-2-Benzopyran-1-one,3-[(2R,3S)-3-ethyloxiranyl]-,rel-(9CI)
658707-89-21H-Purine,6-ethyl-2-(trifluoromethyl)-(9CI)1H-Purine,6-ethyl-2-(trifluoromethyl)-(9CI)
658712-69-71-Methyl-3-phenylpiperidine-4-carboxylic acid1-Methyl-3-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
658712-81-35,6,7,8-TETRAHYDRO-1,8-NAPHTHYRIDIN-2-PROPOINIC ACID 5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,8-NAPHTHYRIDIN-2-PROPOINIC ACID
658858-65-2THP-PEG10THP-PEG10
659719-50-31,4-Dioxaspiro[4.5]dec-6-ene,2-ethyl-6-methyl-9-(1-methylethenyl)-,(9R)-(9CI)1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-6-ene,2-ethyl-6-methyl-9-(1-methylethenyl)-,(9R)-(9CI)
659719-92-3Ketone, 2,4-dimethyl-3-thienyl methyl (5CI)Ketone, 2,4-dimethyl-3-thienyl methyl (5CI)
659720-02-2RALUFON (R) S 18-20RALUFON (R) S 18-20
659720-03-3LEVELER 135 CULEVELER 135 CU
659722-71-1[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]tributylstannane[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]tributylstannane
659724-77-31H-Benzimidazole-2-methanol,alpha-methyl-,(alphaR)-(9CI)1H-Benzimidazole-2-methanol,alpha-methyl-,(alphaR)-(9CI)
659726-97-3Imidazo[1,2-a]pyrazine, 3-ethoxy-2-methyl- (9CI)Imidazo[1,2-a]pyrazine, 3-ethoxy-2-methyl- (9CI)
659727-06-7Imidazo[1,2-a]pyrazin-3-ol, 2-methyl-, ion(1-) (9CI)Imidazo[1,2-a]pyrazin-3-ol, 2-methyl-, ion(1-) (9CI)
659727-22-7N,N-bis-(2-pyridylmethyl)pyromellitic diimideN,N-bis-(2-pyridylmethyl)pyromellitic diimide
659729-07-44-(4-tert-Butyl-phenyl)-6-chloro-pyrimidine4-(4-tert-Butyl-phenyl)-6-chloro-pyrimidine
659729-09-64-chloro-6-(4'-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine4-chloro-6-(4'-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
659729-61-02(1H)-Quinoxalinone, 8-methoxy-2(1H)-Quinoxalinone, 8-methoxy-
659729-62-12(1H)-Quinoxalinone, 8-hydroxy-2(1H)-Quinoxalinone, 8-hydroxy-
659729-65-42(1H)-Quinoxalinone, 5-hydroxy-2(1H)-Quinoxalinone, 5-hydroxy-
659729-71-22-Quinoxalinamine,8-methoxy-(9CI)2-Quinoxalinamine,8-methoxy-(9CI)
659729-72-35-Quinoxalinol, 3-amino-5-Quinoxalinol, 3-amino-
659729-75-62-Quinoxalinamine,5-methoxy-(9CI)2-Quinoxalinamine,5-methoxy-(9CI)
659729-76-75-Quinoxalinol, 2-amino-5-Quinoxalinol, 2-amino-
659729-78-92(1H)-Quinoxalinone,3-amino-8-methoxy-(9CI)2(1H)-Quinoxalinone,3-amino-8-methoxy-(9CI)
659729-79-02(1H)-Quinoxalinone,3-amino-5-methoxy-(9CI)2(1H)-Quinoxalinone,3-amino-5-methoxy-(9CI)
659729-80-32(1H)-Quinoxalinone,3-amino-8-hydroxy-(9CI)2(1H)-Quinoxalinone,3-amino-8-hydroxy-(9CI)
659729-85-83-Amino-5-hydroxyquinoxalin-2-(1H)-one3-Amino-5-hydroxyquinoxalin-2-(1H)-one
659730-14-02-amino-8-hydroxyquinazolin2-amino-8-hydroxyquinazolin
659730-27-57-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid7-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
659730-32-2Amg 517Amg 517
659731-18-7(3-PYRROLIDIN-1-YLPHENYL)BORONIC ACID(3-PYRROLIDIN-1-YLPHENYL)BORONIC ACID
659731-48-35-CHLORO-2-FLUORO-4-IODOPYRIDINE5-CHLORO-2-FLUORO-4-IODOPYRIDINE
659731-92-72-Benzothiazolecarboxamide,4-hydroxy-(9CI)2-Benzothiazolecarboxamide,4-hydroxy-(9CI)
659731-95-02-Benzothiazolecarboxamide,4-hydroxy-N,N-dimethyl-(9CI)2-Benzothiazolecarboxamide,4-hydroxy-N,N-dimethyl-(9CI)
659734-00-64-Imidazolidinone,3-cyclohexyl-1-ethyl-2-thioxo-(9CI)4-Imidazolidinone,3-cyclohexyl-1-ethyl-2-thioxo-(9CI)
659734-36-82-Propenamide,N-cyclohexyl-N-methyl-(9CI)2-Propenamide,N-cyclohexyl-N-methyl-(9CI)
659734-46-0Cyclopentanecarboxamide, 2-amino-N-ethyl-, (1R,2S)-rel- (9CI)Cyclopentanecarboxamide, 2-amino-N-ethyl-, (1R,2S)-rel- (9CI)
659736-24-04-Penten-2-ynenitrile,5-hydroxy-4-(1-pyrrolidinyl)-(9CI)4-Penten-2-ynenitrile,5-hydroxy-4-(1-pyrrolidinyl)-(9CI)
659736-46-63',4'-DIHYDRO-6'-BROMO-SPIRO[IMIDAZOLIDINE-4,2(1'H)-NAPHTHALENE]-2,5-DIONE3',4'-DIHYDRO-6'-BROMO-SPIRO[IMIDAZOLIDINE-4,2(1'H)-NAPHTHALENE]-2,5-DIONE
659736-74-02-Butyn-1-ol,4-(1-methyl-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)2-Butyn-1-ol,4-(1-methyl-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)
659736-75-12-Butyn-1-ol,4-(3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)2-Butyn-1-ol,4-(3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)
659736-77-32-Butyn-1-amine,4-(3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)2-Butyn-1-amine,4-(3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)
659736-83-12-Butyn-1-ol,4-(2-methyl-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)2-Butyn-1-ol,4-(2-methyl-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl)-(9CI)
659736-91-12-AMINO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-6-BROMO-2-NAPHTHALENE CARBOXYLIC ACID2-AMINO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-6-BROMO-2-NAPHTHALENE CARBOXYLIC ACID
659736-95-52-AMINO-7-BROMO-1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID2-AMINO-7-BROMO-1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID
659737-57-21H-Isoindol-1-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy- (9CI)1H-Isoindol-1-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy- (9CI)
659738-08-6Micraic acid AMicraic acid A
659738-69-9(S)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)-5-((2-oxooxazolidin-4-yl)methyl)-1H-indole-2-carboxylic acid(S)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)-5-((2-oxooxazolidin-4-yl)methyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
659742-21-96-Methylpyridine-3-boronic Acid6-Methylpyridine-3-boronic Acid
659742-87-7Thiourea, (2-amino-6-benzothiazolyl)- (9CI)Thiourea, (2-amino-6-benzothiazolyl)- (9CI)
659742-96-8Thiourea, (2-amino-5-benzothiazolyl)- (9CI)Thiourea, (2-amino-5-benzothiazolyl)- (9CI)
659743-44-9Ethanimidamide, N-(2-amino-6-benzothiazolyl)- (9CI)Ethanimidamide, N-(2-amino-6-benzothiazolyl)- (9CI)
659743-72-3Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-3-methyl- (9CI)Imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxaldehyde, 5,6,7,8-tetrahydro-3-methyl- (9CI)
659747-28-1Isogarciniaxanthone EIsogarciniaxanthone E
660391-79-71H-Isoindol-1-one,3-ethenyl-2-ethyl-2,3-dihydro-3-hydroxy-(9CI)1H-Isoindol-1-one,3-ethenyl-2-ethyl-2,3-dihydro-3-hydroxy-(9CI)
660391-87-7Acetaldehyde, (2-ethyl-2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-ylidene)-, (2E)- (9CI)Acetaldehyde, (2-ethyl-2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-ylidene)-, (2E)- (9CI)
660395-39-12-Morpholin-4-ylethylazide2-Morpholin-4-ylethylazide
660397-17-1L-Proline, 4-hydroxy-5-oxo-, methyl ester (9CI)L-Proline, 4-hydroxy-5-oxo-, methyl ester (9CI)
660398-05-0Isoquinoline, 7-(1-methylethoxy)- (9CI)Isoquinoline, 7-(1-methylethoxy)- (9CI)
660398-06-17-Isoquinolinol,8-bromo-(9CI)7-Isoquinolinol,8-bromo-(9CI)
660403-83-83,4-Piperidinediol, 1-ethyl-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 1-ethyl-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660403-84-93,4-Piperidinediol, 1-propyl-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 1-propyl-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660403-87-23,4-Piperidinediol, 6-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 6-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660403-88-33,4-Piperidinediol, 4-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 4-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660403-89-43,4-Piperidinediol, 5-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 5-methyl-1-(phenylmethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660403-91-83,4-Piperidinediol,1-(2-hydroxyethyl)-,(3R,4R)-rel-(9CI)3,4-Piperidinediol,1-(2-hydroxyethyl)-,(3R,4R)-rel-(9CI)
660403-92-93,4-Piperidinediol, 1-(1-phenylethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)3,4-Piperidinediol, 1-(1-phenylethyl)-, (3R,4R)-rel- (9CI)
660406-84-81-BOC-4-(CYANOACETYL)PIPERIDINE1-BOC-4-(CYANOACETYL)PIPERIDINE
660406-89-3TERT-BUTYL 3-CYANOACETYL-1-PYRROLIDINECARBOXYLATETERT-BUTYL 3-CYANOACETYL-1-PYRROLIDINECARBOXYLATE
660406-94-03-Pyridinecarboxylicacid,1,2,3,4-tetrahydro-,ethylester(9CI)3-Pyridinecarboxylicacid,1,2,3,4-tetrahydro-,ethylester(9CI)
660408-08-21H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 4-bromo-1,3-dimethyl-, methyl ester1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 4-bromo-1,3-dimethyl-, methyl ester
660408-85-5Acetaldehyde, O-(1,3-dioxobutyl)oxime, (1E)- (9CI)Acetaldehyde, O-(1,3-dioxobutyl)oxime, (1E)- (9CI)
660408-90-2Acetaldehyde, O-[(2Z)-3-hydroxy-1-oxo-2-butenyl]oxime, (1E)- (9CI)Acetaldehyde, O-[(2Z)-3-hydroxy-1-oxo-2-butenyl]oxime, (1E)- (9CI)
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved