ChemicalBook
Chinese English Germany Japanse
1 2 3 4 5 6 7 8 9
688763-26-02-CHLORO-6-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLISOTHIOCYANATE2-CHLORO-6-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLISOTHIOCYANATE
688763-50-03-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-5-(4-ETHOXYPHENYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID3-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-5-(4-ETHOXYPHENYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
688763-83-9Benzyl (1-(Methoxy(Methyl)Amino)-1-Oxopropan-2-Yl)CarbamateBenzyl (1-(Methoxy(Methyl)Amino)-1-Oxopropan-2-Yl)Carbamate
688764-35-4Furan, tetrahydro-2-(3-methyl-2-methylenebutoxy)- (9CI)Furan, tetrahydro-2-(3-methyl-2-methylenebutoxy)- (9CI)
688772-66-91-Piperazineethanol,4-ethenyl-(9CI)1-Piperazineethanol,4-ethenyl-(9CI)
688772-68-1Piperazine, 1-ethenyl-4-ethyl- (9CI)Piperazine, 1-ethenyl-4-ethyl- (9CI)
688773-27-52-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)acetamide2-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)acetamide
688773-75-33-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)propanamide3-(2,4-dioxo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)propanamide
688781-75-14-(2-FLUORO-4-AMINOPHENOXY)-7-AZAINDOLE4-(2-FLUORO-4-AMINOPHENOXY)-7-AZAINDOLE
688781-87-51H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 6-chloro-4-nitro-1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 6-chloro-4-nitro-
688782-00-51H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-methyl-, 7-oxide (9CI)1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-methyl-, 7-oxide (9CI)
688782-02-74-Chloro-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine4-Chloro-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
688782-59-44-(2-aMino-6-chloropyriMidin-4-yl)butanoic acid4-(2-aMino-6-chloropyriMidin-4-yl)butanoic acid
688782-65-24-chloro-6-cyclohexylpyrimidin-2-amine4-chloro-6-cyclohexylpyrimidin-2-amine
688785-30-02H-Pyran-3(6H)-one,5-ethoxy-(9CI)2H-Pyran-3(6H)-one,5-ethoxy-(9CI)
688790-05-8Carbamic acid, (1R,3R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl-, 1,1-dimethylethylCarbamic acid, (1R,3R,4S)-1-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl-, 1,1-dimethylethyl
688790-06-9exo-7-(tert-butoxycarbonyl)-7-aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid methyl ester racemateexo-7-(tert-butoxycarbonyl)-7-aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid methyl ester racemate
688790-78-52-BUTYNE-1,4-DIOL-(1,1,4,4)-D42-BUTYNE-1,4-DIOL-(1,1,4,4)-D4
688794-58-32-Naphthalenecarboxylicacid,5-amino-3-hydroxy-(9CI)2-Naphthalenecarboxylicacid,5-amino-3-hydroxy-(9CI)
688795-94-02H-Pyran-5-carboxamide,N-cyclohexyl-4,6-dimethyl-2-oxo-(9CI)2H-Pyran-5-carboxamide,N-cyclohexyl-4,6-dimethyl-2-oxo-(9CI)
688797-27-5L-threo-Pentitol, 1,3,4-trideoxy-1,4-epithio-3-methylene- (9CI)L-threo-Pentitol, 1,3,4-trideoxy-1,4-epithio-3-methylene- (9CI)
688797-31-1Thiophene-3-ol, tetrahydro-4-(2-hydroxyethylidene)-, (3R)- (9CI)Thiophene-3-ol, tetrahydro-4-(2-hydroxyethylidene)-, (3R)- (9CI)
688798-57-44-[(2-Bromophenyl)sulphonyl]morpholine4-[(2-Bromophenyl)sulphonyl]morpholine
688798-62-12-Bromo-N-ethyl-N-methylbenzenesulfonamide2-Bromo-N-ethyl-N-methylbenzenesulfonamide
688799-51-13a(1H)-Pentalenecarboxylicacid,hexahydro-3-methylene-4-oxo-,methylester,(3aR,6aR)-rel-(9CI)3a(1H)-Pentalenecarboxylicacid,hexahydro-3-methylene-4-oxo-,methylester,(3aR,6aR)-rel-(9CI)
688799-55-5Bicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid, 7-methylene-2-oxo-, methyl ester (9CI)Bicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid, 7-methylene-2-oxo-, methyl ester (9CI)
688799-56-6Cyclopentanecarboxylic acid, 1-acetyl-2-ethyl-5-methylene-, methyl ester, (1R,2R)-rel- (9CI)Cyclopentanecarboxylic acid, 1-acetyl-2-ethyl-5-methylene-, methyl ester, (1R,2R)-rel- (9CI)
688800-76-23-Buten-2-one, 4-(2-pyrimidinyl)-, (3E)- (9CI)3-Buten-2-one, 4-(2-pyrimidinyl)-, (3E)- (9CI)
688801-18-53-NAPHTHALEN-2-YL-QUINOXALINE-5-CARBOXYLIC ACID3-NAPHTHALEN-2-YL-QUINOXALINE-5-CARBOXYLIC ACID
688801-94-72(5H)-Furanone, 3-hydroxy-4-[(5-methyl-2-thienyl)carbonyl]- (9CI)2(5H)-Furanone, 3-hydroxy-4-[(5-methyl-2-thienyl)carbonyl]- (9CI)
688809-94-13-METHOXY-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE3-METHOXY-PIPERIDINE HYDROCHLORIDE
688809-95-2(R)-3-Methoxypiperidine hydrochloride(R)-3-Methoxypiperidine hydrochloride
688809-96-3(S)-3-Methoxypiperidine(S)-3-Methoxypiperidine
688809-97-43-(METHOXYMETHYL)PIPERIDINE HYDROCHLORIDE3-(METHOXYMETHYL)PIPERIDINE HYDROCHLORIDE
688809-98-52-(MethoxyMethyl)-piperidine HCl2-(MethoxyMethyl)-piperidine HCl
688810-00-6(S)-2-(methoxymethyl)piperidinehydrochloride(S)-2-(methoxymethyl)piperidinehydrochloride
688810-07-33-Pyrrolidinol, 5-Methyl-, (3R,5R)-3-Pyrrolidinol, 5-Methyl-, (3R,5R)-
688810-12-0Boronic acid, [4-(difluoromethoxy)phenyl]- (9CI)Boronic acid, [4-(difluoromethoxy)phenyl]- (9CI)
688810-18-6Cyclohexanecarboxaldehyde, 4-(hydroxymethyl)-, cis- (9CI)Cyclohexanecarboxaldehyde, 4-(hydroxymethyl)-, cis- (9CI)
689148-76-3Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-4-ethyl-, methyl ester (9CI)Benzoic acid, 2-(dimethylamino)-4-ethyl-, methyl ester (9CI)
689162-86-58-Quinolinecarboxylicacid,1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-,methylester(9CI)8-Quinolinecarboxylicacid,1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-,methylester(9CI)
689162-91-28-Quinolinecarboxylicacid,1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-(9CI)8-Quinolinecarboxylicacid,1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-(9CI)
689163-65-33-Pyridinecarboxylicacid,6-methyl-2-[(1-methylethyl)amino]-(9CI)3-Pyridinecarboxylicacid,6-methyl-2-[(1-methylethyl)amino]-(9CI)
689207-16-72-Hexanol,2-(dimethylamino)-(9CI)2-Hexanol,2-(dimethylamino)-(9CI)
689208-02-41H-Azepine-1-carboximidicacid,hexahydro-,hydrazide(9CI)1H-Azepine-1-carboximidicacid,hexahydro-,hydrazide(9CI)
689208-45-51,2-Cyclobutanediamine,N,N,N-trimethyl-,(1R,2R)-rel-(9CI)1,2-Cyclobutanediamine,N,N,N-trimethyl-,(1R,2R)-rel-(9CI)
689209-12-92-Butenoicacid,2-[(dimethylamino)methyl]-3-methyl-(9CI)2-Butenoicacid,2-[(dimethylamino)methyl]-3-methyl-(9CI)
689212-46-2Ethanethioic acid, (dimethylamino)-, S-(2-aminoethyl) ester (9CI)Ethanethioic acid, (dimethylamino)-, S-(2-aminoethyl) ester (9CI)
689214-92-46-broMo-4-fluoroisoindoline6-broMo-4-fluoroisoindoline
689215-72-3Cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino-2-methyl-, (1R,2S)- (9CI)Cyclobutanecarboxylic acid, 1-amino-2-methyl-, (1R,2S)- (9CI)
689221-47-4beta-D-erythro-Pentofuranoside, methyl 2-amino-2,3-dideoxy- (9CI)beta-D-erythro-Pentofuranoside, methyl 2-amino-2,3-dideoxy- (9CI)
689221-52-1beta-D-erythro-Pentodialdo-1,4-furanoside, methyl 2-(benzoylamino)-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-Pentodialdo-1,4-furanoside, methyl 2-(benzoylamino)-2,3-dideoxy-
689221-53-2beta-D-erythro-Pentofuranoside, methyl 2-(benzoylamino)-2,3-dideoxy- (9CI)beta-D-erythro-Pentofuranoside, methyl 2-(benzoylamino)-2,3-dideoxy- (9CI)
689232-61-92-(3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE2-(3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE
689232-63-1tert-Butyl 2-(3-fluorophenyl)propan-2-ylcarbamatetert-Butyl 2-(3-fluorophenyl)propan-2-ylcarbamate
689247-77-6Boronic acid, (4-acetyl-2-thienyl)- (9CI)Boronic acid, (4-acetyl-2-thienyl)- (9CI)
689250-53-13-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde(SALTDATA: FREE)3-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde(SALTDATA: FREE)
689250-54-25-(4-Methoxyphenyl)-1-Methyl-1H-Pyrazole-4-Carbaldehyde5-(4-Methoxyphenyl)-1-Methyl-1H-Pyrazole-4-Carbaldehyde
689250-61-11-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde1-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
689250-64-41H-Pyrazole-4-carboxaldehyde,1-ethyl-5-(4-fluorophenyl)-(9CI)1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde,1-ethyl-5-(4-fluorophenyl)-(9CI)
689251-51-2Benzenamine, 4-[(5-ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[(5-ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)methyl]- (9CI)
689251-59-0Benzenamine, 4-[2-(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[2-(5-ethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)ethyl]- (9CI)
689251-67-0Benzenamine, 4-[(4-ethyl-2-oxazolyl)methyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[(4-ethyl-2-oxazolyl)methyl]- (9CI)
689251-68-1Benzenamine, 4-[(2-ethyl-4-thiazolyl)methyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[(2-ethyl-4-thiazolyl)methyl]- (9CI)
689251-70-51,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one,5-[(4-aminophenyl)methyl]-3-ethyl-(9CI)1,3,4-Oxadiazol-2(3H)-one,5-[(4-aminophenyl)methyl]-3-ethyl-(9CI)
689251-72-7Benzenamine, 4-[(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)methyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)methyl]- (9CI)
689251-73-8Benzenamine, 4-[(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)methyl]- (9CI)Benzenamine, 4-[(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)methyl]- (9CI)
689251-96-53-(1,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-ACRYLIC ACID3-(1,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-ACRYLIC ACID
689251-97-6(2E)-3-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ACRYLIC ACID(2E)-3-(1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ACRYLIC ACID
689254-23-72,3-DIFLUORO-4-METHOXYBENZYL BROMIDE2,3-DIFLUORO-4-METHOXYBENZYL BROMIDE
689255-85-4Pyrido[3,4-b]indolizine (9CI)Pyrido[3,4-b]indolizine (9CI)
689256-52-8Cyclohexanol,2-methoxy-1-(2-propenyl)-(9CI)Cyclohexanol,2-methoxy-1-(2-propenyl)-(9CI)
689258-86-4Cyclopropaneacetaldehyde, 2-(3-methoxyphenyl)-, (1R,2S)-rel- (9CI)Cyclopropaneacetaldehyde, 2-(3-methoxyphenyl)-, (1R,2S)-rel- (9CI)
689259-06-1(2-chloro-6-methylpyridin-3-yl)methanol(2-chloro-6-methylpyridin-3-yl)methanol
689259-31-2Pyrido[2,3-b]pyrazin-3(2H)-one, 1,4-dihydro-1,6-dimethyl- (9CI)Pyrido[2,3-b]pyrazin-3(2H)-one, 1,4-dihydro-1,6-dimethyl- (9CI)
689259-32-3Pyrido[2,3-b]pyrazine, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl- (9CI)Pyrido[2,3-b]pyrazine, 1,2,3,4-tetrahydro-1,6-dimethyl- (9CI)
689260-53-52-BroMo-5-iodo-1,3-diMethylbenzene2-BroMo-5-iodo-1,3-diMethylbenzene
689268-84-6N-[3-(propan-2-yloxy)propyl]-2-(pyridin-4-yl)quinoline-4-carboxamideN-[3-(propan-2-yloxy)propyl]-2-(pyridin-4-yl)quinoline-4-carboxamide
689269-17-8N-cyclohexyl-2-(pyridin-4-yl)quinoline-4-carboxamideN-cyclohexyl-2-(pyridin-4-yl)quinoline-4-carboxamide
689275-08-94,4'-DIAMINO-2,2'-DI-(TRIFLUOROMETHYL)-DIPHENYLMETHANE4,4'-DIAMINO-2,2'-DI-(TRIFLUOROMETHYL)-DIPHENYLMETHANE
689277-01-84-Quinolinamine,8-ethoxy-2-methyl-(9CI)4-Quinolinamine,8-ethoxy-2-methyl-(9CI)
689277-04-14-AMINO-2,5,7-TRIMETHYLQUINOLINE4-AMINO-2,5,7-TRIMETHYLQUINOLINE
689277-05-24-AMINO-2,6,8-TRIMETHYLQUINOLINE4-AMINO-2,6,8-TRIMETHYLQUINOLINE
689282-13-1Calcium(II) Bis(nonafluorobutanesulfonyl)imideCalcium(II) Bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide
689282-82-44-N,N-Dimethylamino-2-(trimethylstannyl)-pyridine4-N,N-Dimethylamino-2-(trimethylstannyl)-pyridine
689284-12-6Tumor necrosis factor-α protease inhibitor-2, TNF-α protease inhibitor-2Tumor necrosis factor-α protease inhibitor-2, TNF-α protease inhibitor-2
689290-33-32-Pentanone, 5-hydroxy-4-methyl-3-methylene- (9CI)2-Pentanone, 5-hydroxy-4-methyl-3-methylene- (9CI)
689290-38-82-Pentanone, 5-hydroxy-3-methylene- (9CI)2-Pentanone, 5-hydroxy-3-methylene- (9CI)
689290-44-64H-Furo[2,3-b][1]benzopyran-5,7-diol,2,3,3a,9a-tetrahydro-9a-methyl-,(3aR,9aR)-rel-(9CI)4H-Furo[2,3-b][1]benzopyran-5,7-diol,2,3,3a,9a-tetrahydro-9a-methyl-,(3aR,9aR)-rel-(9CI)
689290-74-22-Cyclopenten-1-one, 4-methyl-5-(2-methylpropylidene)-, (4R,5E)- (9CI)2-Cyclopenten-1-one, 4-methyl-5-(2-methylpropylidene)-, (4R,5E)- (9CI)
689290-84-42-BROMO-6-(CHLOROMETHYL)NAPHTHALENE2-BROMO-6-(CHLOROMETHYL)NAPHTHALENE
689291-81-4Cyclohexanepentanoic acid, -ba--hydroxy-, (-ba-R)- (9CI)Cyclohexanepentanoic acid, -ba--hydroxy-, (-ba-R)- (9CI)
689291-89-25-BROMO-2-IODOBENZALDEHYDE5-BROMO-2-IODOBENZALDEHYDE
689293-30-92-Cyclohexen-1-one, 6-hydroxy-3-methoxy-2-methyl- (9CI)2-Cyclohexen-1-one, 6-hydroxy-3-methoxy-2-methyl- (9CI)
689293-32-12-Cyclohexen-1-one, 6-hydroxy-3-methoxy-2-methyl-, (6R)- (9CI)2-Cyclohexen-1-one, 6-hydroxy-3-methoxy-2-methyl-, (6R)- (9CI)
689293-68-3Ceftolozane SulfateCeftolozane Sulfate
689293-69-4N-[2-[[[[1-Methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]carbamic acid tert-butyl esterN-[2-[[[[1-Methyl-5-[(triphenylmethyl)amino]-1H-pyrazol-4-yl]amino]carbonyl]amino]ethyl]carbamic acid tert-butyl ester
689294-25-5Phenyl (5-aMino-1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)carbaMate, 95%Phenyl (5-aMino-1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)carbaMate, 95
689294-31-3Formamide,N-(5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-(9CI)Formamide,N-(5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-(9CI)
689295-20-31H-Pyrazol-5-amine,1-(2-fluoroethyl)-(9CI)1H-Pyrazol-5-amine,1-(2-fluoroethyl)-(9CI)
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved