ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Changzhou Ditong Chemical Co.,Ltd Company Information

Company Name:    Changzhou Ditong Chemical Co.,Ltd
Tel:    0519-88299272
Fax:   
Email:    info@edengenechem.com
Nationality:    CHINA
WebSite:    www.edengenechem.com
Product List:    2124
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Product List
4-Cyano-3-fluoroaniline 53312-80-4
(5Z)-7-[(3R)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester 474944-36-0
2-Chloro-6-fluoronitrobenzene 64182-61-2
1,2-O-(1-Methylethylidene)-3-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucofuranose 6-acetate 5-methanesulfonate 84563-90-6
4-FLUORO-2-METHYLANISOLE 399-54-2
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 320-41-2
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid 132794-07-1
2,3-Difluoro-6-nitroanisole 66684-60-4
4-Fluoro-3-methylanisole 2338-54-7
3-FLUORO-4-METHYLANISOLE 405-06-1
2-(Trifluoromethyl)-4-iodobenzonitrile 101066-87-9
1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-4-iodobenzene 1103738-29-9
4-Methoxy-2-trifluoromethylbenzaldehyde 106312-36-1
2-Chloromethyl-3-fluoropyridine hydrochloride 149463-07-0
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 34636-92-5
3-O-(Phenylmethyl)-beta-D-glucopyranose 1,2,4,6-tetraacetate 39686-94-7
2-Amino-4-fluorobenzonitrile 80517-22-2
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
2-(Bromomethyl)-3-fluoropyridine hydrobromide (1:1) 1427429-75-1
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 1735-53-1
(5Z)-8-(2-Furanyl)-8-hydroxy-5-octenoic acid 1-methylethyl ester 1190883-10-3
2,5-Difluoro-4-Aminoanisole
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 201849-15-2
2-Fluoro-4-methylbenzonitrile 85070-67-3
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 82386-89-8
2-Fluoro-3-oxopentanoic acid ethyl ester 759-67-1
4-BROMO-2-FLUOROBENZYL ALCOHOL 188582-62-9
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 691877-03-9
2-Bromo-6-fluorophenol 2040-89-3
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 63069-50-1
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 188815-30-7
4-Chloro-3-fluoroanisole 501-29-1
3-Chloro-2-methylpyridine 72093-03-9
4-[(5-Bromo-2-chlorophenyl)methyl]phenol 864070-18-8
4-Bromo-3-fluoroanisole 458-50-4
4-Bromo-2-methoxybenzonitrile 330793-38-9
3-Amino-2-picoline 3430-10-2
4-FLUORO-2-METHOXYANILINE 450-91-9
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene 17715-69-4
2-[1-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-buten-1-yl]furan 1012036-78-0
2-Fluoro-3-methylphenol 77772-72-6
2,3,6-Trifluorophenylacetic acid 114152-23-7
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride 163444-17-5
3-Chloro-2-pyridinemethanol 60588-81-0
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde 43192-31-0
2,4-Difluorobenzyl alcohol 56456-47-4
5-Fluoro-2-nitroanisole 448-19-1
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 64695-82-5
2-Bromo-5-hydroxybenzotrifluoride 320-49-0
2-FLUORO-5-METHYLANISOLE 63762-78-7
3-BROMO-5-(TRIFLUOROMETHYL)TOLUENE 86845-28-5
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether 461432-23-5
3-Fluoro-2-methylpyridine 15931-15-4
3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 216755-56-5
4-Bromo-2-fluoronitrobenzene 321-23-3
2,3-Difluorobenzyl alcohol 75853-18-8
2-Amino-4-chloropyridine 19798-80-2
3-Fluoro-4-chlorobenzonitrile 110888-15-8
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 869725-53-1
2-Bromomethyl-3-fluoropyridine 122307-44-2
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 110877-64-0
beta-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-Furanpropanal 1190883-07-8
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenol 50824-04-9
alpha-(2-Propenyl)-2-furanmethanol 6398-51-2
4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile 114897-91-5
3-Fluoro-2-pyridinemethanol 31181-79-0
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 84194-30-9
2-Iodo-5-methylbenzoic acid 52548-14-8
3-Bromo-2-pyridinemethanol 52378-64-0
(5Z)-7-(3-Hydroxy-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester 81834-79-9
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid 2252-37-1
2-Fluoro-3-oxopentanoic acid methyl ester 180287-02-9
2-Fluoro-5-nitroanisole 454-16-0
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 143879-80-5
3-Bromo-2-methylpyridine 38749-79-0
2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol 202865-66-5
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene 185331-69-5
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 77326-36-4
2,5-Difluoro-4-nitrotoluene 141412-60-4
2-Chloromethyl-3-fluoropyridine 149489-32-7
4-Fluoro-3-methoxyaniline 64465-53-8
4-Amino-3-iodobenzonitrile 33348-34-4
(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone 1103738-26-6
3-Fluoro-2-nitrophenol 385-01-3
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 331-62-4
2-CHLORO-5-FLUOROBENZYL ALCOHOL 261762-59-8
(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone 461432-22-4
2-Bromo-6-fluoronitrobenzene 886762-70-5
2-FLUORO-3-IODOBENZOIC ACID 447464-03-1
2,3-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 256417-12-6
5-Chloro-2-fluorophenol 186589-76-4
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 914635-64-6
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 64372-62-9
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 537013-51-7
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2-methylbenzonitrile 50712-68-0
1-Chloro-2,6-difluorobenzene 38361-37-4
2-Amino-4-bromopyridine 84249-14-9
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 99725-13-0
4-Chloro-3-fluoronitrobenzene 350-31-2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.