ChemicalBook
Chinese English Germany Korean

Shanghai Universal Biotech Co.,Ltd 企業の連絡先情報

名前:Shanghai Universal Biotech Co.,Ltd
電話番号:18768175414
ファックス番号:
電子メール:order@univ-bio.com
国籍:China
ウェブサイト:www.univ-bio.com/
商品の合計数:25021

製品カタログ

Ms CD45R/B220 BV786 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 APC-Cy7 RA3-6B2
Ms CD45R PE-CF594 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 BV605 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 BV711 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 BV650 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 PE-Cy5 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 BUV395 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 PE-Cy7 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 FITC RA3-6B2
Ms CD45R/B220 Alexa 700 RA3-6B2
Ms CD45R BV421 RA3-6B2
Ms CD45R/B220 PE RA3-6B2
Ms CD45R/B220 APC RA3-6B2
Ms CD45RA Alexa 647 14.8 0.
Ms CD45RB PE 16A
Ms CD45RA PE 14.8
Ms CD45R/B220 PerCP-Cy5.5 RA3-6B2
Ms CD49b APC DX5
Ms CD45RB FITC 16A
Ms CD48 APC-Cy7 HM48-1
Ms CD45.2 BUV395 104
Ms CD45.2 FITC 104
Ms CD45.2 BV605 104
Ms CD45.2 BB700 104
Ms CD45 PerCP 30-F11
Ms CD45.1 APC-Cy7 A20
Ms CD45 PE-Cy7 30-F11
Ms CD45.2 Alexa 700 104
Ms CD45.2 APC-Cy7 104
Ms CD45.2 BV786 104
Ms CD45.1 APC A20
Ms CD45 Pure 30-F11
Ms CD45 PerCP-Cy5.5 30-F11
Ms CD45.1 PerCP-Cy5.5 A20
Ms CD44 PE-Cy7 IM7
Ms CD44 BV605 IM7
Ms CD44 FITC IM7
Ms CD44 BV786 IM7
Ms CD44 BV711 IM7
Ms CD44 PerCP-Cy5.5 IM7
Ms CD45 BV510 30-F11
Ms CD45 BV786 30-F11
Ms CD45 PE 30-F11
Ms CD45 HorizonV450 30-F11
Ms CD45 BB700 30-F11
Ms CD45 PE-Cy5 30-F11
Ms CD45 BV650 30-F11
Ms CD45 BV421 30-F11
Ms CD45 APC 30-F11
Ms CD45 IHC Pure 30-F11
Ms CD45 FITC 30-F11
Ms CD45 APC-Cy7 30-F11
Ms CD45 Alexa 700 30-F11
Ms CD45 Horizon V500 30-F11
Ms CD45 BV605 30-F11
Ms CD45 APC-R700 30-F11
Ms CD45 Biotin 30-F11
Ms CD45 BB515 30-F11
Ms CD45 BUV395 30-F11
Ms CD45 PE-CF594 30-F11
Ms CD45.2 PE 104
Ms CD45.2 PE-Cy7 104
Ms CD44 PE IM7
Ms CD41 Pure MWReg30
Ms CD41 PE MWReg30
Ms CD43 APC S7
Ms CD41 FITC MWReg30
Ms CD4 T LYM Enrichment Set IMag-DM
Ms CD40 BV421 3/23
Ms CD40 APC 3/23
Ms CD4 PE-Cy7 GK1.5
Ms CD40 PE 3/23
Ms CD40 NALE HM40-3
Ms CD4 PE-Cy7 RM4-5
Ms CD4 PerCP-Cy5.5 RM4-5
Ms CD4 PerCP RM4-5
Ms CD44 Alexa 700 IM7
Ms CD44 APC-Cy7 IM7
Ms CD44 BV421 IM7
Ms CD44 BV510 IM7
Ms CD44 BB515 IM7
Ms CD43 PE S7
Ms CD44 APC IM7
Ms CD49b PE HM Alp2
Ms CD49b Pan-NK Cells BV421 DX5
Ms CD49b BB700 HMa2
Ms CD49b APC HMa2
Ms CD49b BUV737 HMa2
Ms CD49B Pan-NK Cells PE-CF594 DX5
MS CD49B BV510 HMA2
MS CD49B BV605 HMA2
Ms CD49b/Pan-NK Cells FITC DX5
Ms CD49b/Pan-NK Cells PE DX5
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved