ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

安耐吉化学(Energy Chemical) Company Information

Company Name:    Energy Chemical
Tel:    021-58432009 / 400-005-6266
Fax:    021-58436166-800
Email:    info@energy-chemical.com
Nationality:    China
WebSite:    www.energy-chemical.com
Product List:    44025
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

Product List
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) 25086-89-9
ISOVALEROPHENONE 582-62-7
2-Methyl-3-thioseMicarbazide 6938-68-7
9-Dodecyn-1-ol, 97% 71084-08-7
3-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 693803-17-7
1-Methyl-4-(Methylsulfonyl)-benzene 3185-99-7
Nitrofurantoin 67-20-9
4-hydroxy-3,6-diMethyl-2H-pyran-2-one 5192-62-1
3-Ethynylthiophene 67237-53-0
N,N'-DIACETYL-1,6-DIAMINOHEXANE 3073-59-4
4-NitrophenethylaMine hydrochloride 29968-78-3
4-IODO-M-XYLENE 4214-28-2
2-Chloroacrylic acid 598-79-8
Copper bis(2-ethylhexanoate) 149-11-1
DL-PHENYLMERCAPTURIC ACID 20640-68-0
1-METHYL-1,4-CYCLOHEXADIENE 4313-57-9
ALPHA-PINENE OXIDE 1686-14-2
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile 60702-69-4
4-BroMo-4′-Methoxybiphenyl 58743-83-2
4-BROMO-2-IODOANILINE 66416-72-6
CYCLOHEXENE SULFIDE 286-28-2
4-(4-BOC-piperazinosulfonyl)broMobenzene 259808-63-4
N-Benzyl 3-broMobenzenesulfonaMide 625470-36-2
1-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PYRROLE 175136-60-4
2-(ChloroMethyl)anthraquinone 6374-87-4
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 850568-07-9
4'-CHLORO-2,2':6',2''-TERPYRIDINE 128143-89-5
4-MethylpyriMidine 3438-46-8
5-CHLORO-2-PENTANONE ETHYLENE KETAL 5978-08-5
4-HYDROXY-4'-METHOXYBIPHENYL 16881-71-3
3-BroMo-5-(Morpholinocarbonyl)pyridine 342013-81-4
BIS(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) DISULFIDE 3808-87-5
Direct Blue 53 314-13-6
N-METHYLFUROHYDROXAMIC ACID 109531-96-6
Pyridine-4-carboxylic acid N-oxide 13602-12-5
Propionylthiocholine iodide 1866-73-5
2,3-BIS(2,4,5-TRIMETHYL-3-THIENYL)MALEIC ANHYDRIDE 112440-47-8
2-BroMo-5-fluorobenzyl alcohol 202865-66-5
2,6-DiMethoxypyridine-3-Methanol 562840-47-5
4-Fluorobenzenesulfonyl chloride 349-88-2
6-O-Benzylguanine 19916-73-5
1,2-DiaMinopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 4408-81-5
4-BroMo-2,6-dichloro-3-Methylaniline 62406-68-2
N-Cbz-Hydroxy-L-proline 13504-85-3
3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 59337-89-2
Chirabite-AR 909254-56-4
2-BROMO-6-FLUOROPYRIDINE 144100-07-2
Dicyclohexano-18-crown-6 16069-36-6
Clofibrate 637-07-0
(E)-3-(4-Hydroxy-8-Methoxy-2-Methylquinolin-3-yl)-N-(2-Methoxyphenyl)but-2-enaMide 1072944-93-4
2-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid 1150114-29-6
3,4-O-ISOPROPYLIDENE-D-MANNITOL 3969-84-4
Benzylboronic acid 4463-42-7
o-XylylenediaMine dihydrochloride 21294-14-4
N-HEXANE-D14 21666-38-6
1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde 1192-88-7
Hexyl Methacrylate 142-09-6
Methyl 3,5-diMethoxybenzoate 2150-37-0
3,4-DIMETHOXYPHENETHYL ISOTHIOCYANATE 21714-25-0
4-NITROCINNAMYL ALCOHOL 1504-63-8
4,5-DichloroiMidazole 15965-30-7
SodiuM chroMate 7775-11-3
Boc-D-Met-OH (dicyclohexylaMMoniuM) salt 61315-59-1
5,6-DIMETHYLBENZO-2,1,3-THIADIAZOLE 1887-60-1
4-METHOXY-BETA-NITROSTYRENE 5576-97-6
7-Hydroxyquinoline 580-20-1
2,4-Difluoroiodobenzene 2265-93-2
Fluorescent Brightener 351 27344-41-8
6-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLIN-4-OL 49713-51-1
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 876601-43-3
(S)-(-)-1-(4-PYRIDYL)ETHANOL 54656-96-1
3-AMINO-4,4,4-TRIFLUOROBUTYRIC ACID 584-20-3
(+)-DIOP 37002-48-5
(R)-(?)-2-Nonanol 70419-07-7
4-NITROPYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID 5930-93-8
Octadecyl Vinyl Ether 930-02-9
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 3272-08-0
4-Chloro-3-(N-MethylcarbaMoyl)phenylboronic acid 871332-65-9
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene 302912-34-1
3-(TRIFLUOROACETYL)INDOLE 14618-45-2
2-METHYL-1-HEPTENE 15870-10-7
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline 148461-15-8
3-BroMo-2-Methylpropene 1458-98-6
SUBERIC ACID MONOMETHYL ESTER 3946-32-5
3-BroMo-5-chloroaniline 96558-78-0
Methyl 2-thienylacetate 19432-68-9
Methyl 2-(BOC-aMino)thiazole-4-carboxylate 850429-62-8
2-FLUORO-6-HYDROXYBENZALDEHYDE 38226-10-7
1-Ethyl-3-MethyliMidazoliuM tetrafluoroborate 143314-16-3
2,2,4,4-TetraMethyl-3-pentanone iMine 29097-52-7
6,8-DIBROMOCOUMARIN-3-CARBOXYLIC ACID 3855-87-6
2-CyanothioacetaMide 7357-70-2
[2-[2-(FMoc-aMino)ethoxy]ethoxy]acetic acid 166108-71-0
URAZOLE 3232-84-6
4-ETHYLAMINO-1-BUTANOL 39216-86-9
3-NONENOIC ACID 4124-88-3
4-ACETAMIDO-2-METHYLACETOPHENONE 34956-31-5
3,4-DiMethoxythiophene 51792-34-8
(+)-MENTHYL CHLOROFORMATE 7635-54-3
8-Hydroxyquinaldine 826-81-3
387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.