ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

Product List
6-Fluoro-2-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid 461026-47-1
3-DiMethylaMinoMethyl-4-Methoxy-benzaldehyde 628311-20-6
2-DifluoroMethoxy-3-Methoxy-benzaldehyde 730949-79-8
3-Fluoro-4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-4-aMine 893735-45-0
3-Chloro-2-[4-(tert-pentyl)phenoxy]aniline 946714-82-5
4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-ylMethoxy)-3-(trifluoroMethyl)aniline 946740-50-7
Ethyl 5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 37033-95-7
Methyl-(3-o-tolyloxy-propyl)-aMine 883545-20-8
1-[(4-Ethylsulfonyl-2-fluoro)phenyl]piperazine 845617-58-5
(5-o-Tolyl-tetrazol-2-yl)-acetic acid
1-(2-Allyl-phenoxy)-3-piperazin-1-yl-propan-2-oldihydrochloride 1185304-87-3
(+)-8-PhenylneoMenthyl cyanide
4-(2-Ethoxyethoxy)-2-(trifluoroMethyl)aniline 946741-02-2
N-{3-[2-AMino-4-(trifluoroMethyl)phenoxy]-phenyl}acetaMide 946715-45-3
(5E)-5-(4-BroMobenzylidene)-2-Mercapto-3-phenyl-3,5-dihydro-4H-iMidazol-4-one 423741-80-4
(5E)-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-Mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one 81154-13-4
2,4,5-TribroMotoluene 3278-88-4
(6-HydroxypyriMidin-4-yl)acetic acid 1119449-91-0
2-Cyano-N-(pyridin-2-ylMethyl)acetaMide 84951-58-6
N-(3-Iodo-pyridin-4-yl)-2,2-diMethyl-propionaMide 113975-33-0
(4-Methyl-3-fluorobenzyl)hydrazinedihydrochloride 1185303-71-2
2-BroMo-6-Methylbenzotrifluoride 944268-56-8
2-Pyrazol-1-yl-phenylaMine 54705-91-8
7-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyriMidine-2-carboxylic acid 886503-17-9
1-Benzyl-2-Methyl-1H-1,3-benziMidazol-5-aMine 14624-97-6
5-{[(2-Chlorobenzyl)sulfonyl]Methyl}-2-furoic acid 696648-35-8
2-(CyclopentylMethoxy)-1-ethanaMine 883520-43-2
N'-(Dichloroacetyl)-4-nitrobenzohydrazide 349106-91-8
1-(3-o-Tolyl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-ethylaMine 883547-38-4
7-BroMo-1-tetralone 32281-97-3
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride 1788-10-9
(2-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)Methanol
4-(1,2-DiMethyl-1H-indol-3-yl)-thiazol-2-ylaMine 843622-17-3
3-AMino-4-Methylpentanoic acid 5699-54-7
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 304903-10-4
4-(CyclopropylMethoxy)-1-naphthaldehyde 883528-10-7
tert-Butyl (3R,4S)-3-(3-fluorophenyl)-4-(hydroxyMethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 1420537-07-0
1-Chloro-2-(ethylsulfonyl)ethane 25027-40-1
4-(2-Propoxyethoxy)aniline 65999-67-9
3-Ethyl-5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
4-{[6-(4-Fluorophenyl)pyriMidin-4-yl]-aMino}benzoic acid 1119453-11-0
Boc-beta-(3-benzothienyl)-L-alanine 154902-51-9
5-BroMo-2-[(2-chlorobenzyl)oxy]benzoic acid 62176-33-4
2-Phenyl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid
N-[(5-AMino-1,3,4-oxadiazol-2-yl)Methyl]-N-MethylbenzaMide 401623-14-1
Methyl 2-chloro-5-(1H-tetrazol-1-yl)benzoate 190270-11-2
Tetrahydro-2H-pyran-3-ylacetic acid 102539-71-9
3-[(Pyridin-4-ylMethyl)-aMino]-propan-1-ol 7251-62-9
5-(2-Ethoxyphenyl)-N-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-aMine 337310-81-3
4,7-DiMethyl-benzothiazol-2-ylaMine
1-(4-Methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline hydrochloride 3489-15-4
2-Hydroxy-7-Methylquinoline-3-carboxylic acid 436087-28-4
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine 2831-66-5
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine 21427-61-2
N,N-DiMethyl-2-(3-piperidinylMethoxy)-1-ethanaMine 946786-99-8
((4-Methoxyphenyl){2-oxo-2-[(2-thienylMethyl)-aMino]ethyl}aMino)acetic acid 1142204-54-3
2-(3-Chloro-propoxy)-1,4-diMethyl-benzene
Boc-aza-L-leucine 94778-71-9
3-{[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]aMino}propanaMide 1002803-56-6
1-(Tetrahydro-3-thienyl)piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride 1215749-61-3
FMoc-3-nitro-L-phenylalanine 206060-42-6
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 112766-32-2
[(4-Methoxyphenyl)(2-{[2-(2-Methoxyphenyl)ethyl]-aMino}-2-oxoethyl)aMino]acetic acid 1142215-73-3
(5E)-5-(2-Hydroxy-3-Methoxybenzylidene)-2-Mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one 99972-65-3
3-Methoxy-4-[(3-Methylbenzyl)oxy]benzoic acid 938275-66-2
9-Benzyl-6-oxa-9-azaspiro[3.6]decan-8-one 1160245-66-8
3,4-Dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazin-4-ol1,1-dioxide 1030422-61-7
Ethyl [(4-iodo-2-Methylphenyl)aMino]acetate 415715-69-4
1-(2-Pyridin-4-ylethyl)-1,4-diazepane
3-(2-AMino-ethyl)-5-Methoxy-1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 883544-70-5
2-(4-Ethylphenoxy)-5-Methylaniline 946683-14-3
1-(3,4-Dichloro-benzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 90815-02-4
2-BroMo-6-iodo-3-pyridinol 129611-32-1
3-[(2-FurylMethyl)aMino]-N-MethylpropanaMide 1040691-63-1
6,7-DibroMobenzo(1,4)dioxan 25812-80-0
2-Chloro-1-(5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl)-ethanone
3-[(1-Phenylethyl)aMino]propanohydrazide 1040688-56-9
4-Acetyl-2-Methylbenzonitrile 1138444-80-0
(4-Morpholin-4-ylMethyl-phenoxy)-acetic acid hydrochloride 1185294-19-2
(2-Methoxy-4-Methyl-phenoxy)-acetic acid
3-Oxopentanenitrile 33279-01-5
6-(2-BroMoethyl)-1,3-diMethyl-5-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrolo[3,4-d]pyriMidine-2,4(3H,6H)-dione 587009-76-5
4-[(2-Benzylphenoxy)Methyl]piperidinehydrochloride 1093653-14-5
3-BroMo-5-(trifluoroMethyl)pyridine 936841-70-2
2-(2-Methoxy-phenyl)-2-Morpholin-4-yl-ethylaMine 904806-00-4
2-Ethoxy-4-fluoro-phenylaMine
2-Chloro-1-(2,6-diMethyl-1H-indol-3-yl)ethanone 842971-79-3
3-HydroxyMethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester 114214-69-6
1-[(3,4-DiMethoxyphenyl)sulfonyl]-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid 251097-85-5
4-(2-Fluorophenoxy)-3-Methylaniline 946698-56-2
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 199682-73-0
Methyl-(2-piperidin-1-yl-ethyl)-aMine 41239-39-8
4-Hydroxy-5-Methoxy-N-phenylnicotinaMide 1087659-18-4
4-Cyano-5-[(cyanoacetyl)aMino]-N,N-diethyl-3-Methylthiophene-2-carboxaMide 581780-63-4
3-Oxo-2-(tetrahydro-furan-2-ylMethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid 831203-49-7
Methyl 3-[5-(chloroMethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-4-Methoxybenzoate 1119450-91-7
N-[2-(4-AMino-2-Methylphenoxy)ethyl]-N-Methyl-N-phenylaMine dihydrochlhoride 1185295-79-7
1-(4-Chlorobenzyl)piperidin-3-aMinesulfate 1019331-35-1
2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylicacid 16034-46-1
3-[(4-AMinophenyl)thio]-1-[4-(5-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]pyrrolidine-2,5-dione 1094062-68-6
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.