ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

Product List
FMoc-4-Methyl-L-phenylalanine 199006-54-7
Methyl 2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]aMino}-2-phenylacetate 1233-56-3
6-AMinonicotinohydrazide 42596-56-5
N1-Isopropyl-N3-Methyl-1,3-propanediaMine 15937-57-2
Boc-N-Me-4-Methoxy-Phe-OH . DCHA 135103-27-4
1-(2-Chloro-1-Methylethyl)piperidine hydrochloride 41821-55-0
[5-(3-AMino-phenyl)-furan-2-yl]-Methanol 764710-29-4
2-[[Cyclopentyl-[(3,4,5-triMethoxyphenyl)Methyl]-carbaMothioyl]aMino]acetic acid 656816-06-7
4-(3-Fluorophenoxy)-2-(trifluoroMethyl)aniline 946663-14-5
N-Methyl-2-(MethylaMino)propanaMide 63095-84-1
(3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 956204-54-9
2-(3-Fluoro-benzyloxy)-benzaldehyde 6455-94-3
1-(4-Methoxy-phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-pyrrolo[1,2-a]pyrazine 112758-90-4
N1-Methyl-N3-propyl-1,3-propanediaMine 50910-71-9
N-(3-Methoxypropyl)-N-(1-thien-2-ylethyl)aMine 1038280-67-9
Ethyl 5-hydroxy-1,2-diMethyl-1H-indole-3-carboxylate 15574-49-9
2-[(5-{[(3-Methylphenyl)aMino]Methyl}-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]acetohydrazide 1071296-49-5
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile 137553-42-5
1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydro-cyclopentapyrazole-3-carboxylic acid 854405-75-7
1-Propionylpyrrolidine-2-carboxylic acid 59785-64-7
4-(2-Piperidin-2-yl-ethyl)-Morpholine 216985-68-1
4-ForMylbenzenesulfonaMide
3,6,6-TriMethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Methyl 5-(aMinocarbonyl)-2-[(cyanoacetyl)aMino]-4-Methylthiophene-3-carboxylate 515860-78-3
4-Chloro-N-(6-Methylpyridin-2-yl)butanaMide 540796-37-0
N-[3-(4-AMino-2-fluorophenoxy)propyl]-N,N-diMethylaMine 221199-31-1
4-AMino-N-(2,4-diMethoxyphenyl)benzenesulfonaMide 952946-68-8
2-BroMonicotinicacid 35905-85-2
2,2-DiMethyl-3-{[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]-carbonyl}cyclopropanecarboxylic acid 1142214-93-4
tert-Butyl 2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
[1-(3-Chloro-phenyl)-5-hydroxy-3-Methyl-1H-pyrazol-4-yl]-acetic acid 1015844-55-9
5-AMino-6-Methoxy-1,3-diMethyl-1,3-dihydro-benzoiMidazol-2-one hydrochloride 1185295-24-2
8-Methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepine-7-carbaldehyde
C-Benzo[b]thiophen-5-yl-MethylaMine hydrochloride 872047-43-3
2-(1,1-Difluoropropyl)-1,3-difluorobenzene 1138445-44-9
3-(AMinoMethyl)-N-(2-Methoxyethyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxaMide hydrochloride 1185297-79-3
4-(5-AMino-1H-benzoiMidazol-2-yl)-butyric aciddihydrochloride 1158516-90-5
2-(Isopentyloxy)-5-Methylaniline 807265-56-1
1-(3-AMinophenyl)-5-Methylpyrrolidin-2-one 1033693-04-7
4-(1H-BenzoiMidazol-2-yl)-2-Methyl-phenylaMine 874591-54-5
2-(4-Ethylphenoxy)-5-fluoroaniline 946775-12-8
2-(3,4,5-TriMethoxy-phenyl)-piperazine 65709-47-9
5-Chloro-2-(2-propoxyethoxy)aniline 946772-89-0
2-BroMo-N-(4,5-diMethyl-thiazol-2-yl)-propionaMide 878416-76-3
FMoc-Thi-OH 130309-35-2
3-[(2-Fluorophenoxy)Methyl]piperidinehydrochloride 614731-30-5
FMoc-4-aMino-2-chlorobenzoic acid 186320-13-8
3-(Benzyloxy)benzoic acid
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-ethanone 944937-14-8
5-Nitro-2-(piperidin-4-ol-1-yl)benzoic acid 942474-93-3
1-(Pentafluoropropionyl)iMidazole 71735-32-5
5-Chloro-2-ethyl-3-Methyl-1-benzofuran-7-aMinehydrochloride 1185301-77-2
4-Hydrazino-1-Methylpiperidine
N'-{[1-(2-Methoxybenzyl)piperidin-3-yl]Methyl}-N,N-diMethylethane-1,2-diaMine trihydrochloride 1185296-85-8
1,2-Bis-(4-Methoxy-phenyl)-ethylaMine 36265-54-0
5-Methyl-4-[(3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)Methyl]-isoxazole-3-carboxylic acid 1006951-15-0
2-(2-Pyrazol-1-yl-ethoxy)-phenylaMinehydrochloride 1185175-77-2
1,1'-(3,5-DiMethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
1-(3,5-DiMethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-aMine 936940-34-0
[6-(Morpholin-4-ylsulfonyl)-2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl]acetic acid 899708-44-2
4-Iodo-pyridin-3-ylaMine 105752-11-2
2-(5-Isopropyl-2-Methylphenoxy)-5-Methylaniline 946728-38-7
[(5-Methyl-1H-indol-2-yl)Methyl]aMine 883535-97-5
6-BroMo-3-isocyanatochroMane
N-Acetyl-DL-alanine 1115-69-1
1-Thien-3-ylethanone 1468-83-3
N-(tert-Butyl)-2-chloroacetaMide 15678-99-6
3-(3-Chloro-4-ethoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 879996-65-3
2-Chloro-N-isopropyl-N-MethylacetaMide 39086-71-0
2-(3-Methylphenyl)iMidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 898389-29-2
2-Benzyl-1H-benzoiMidazol-5-ylaMine 313518-70-6
3-(Phenylsulfanyl)propanoic acid 5219-65-8
4-(2-Chlorophenoxy)-3-fluoroaniline 946785-59-7
5-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diMethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 724744-85-8
Indole-4-boronicacid 1196-70-9
Ethyl 3-[(chloroacetyl)aMino]-5-Methoxy-1H-indole-2-carboxylate 1134334-63-6
5-BroMo-2-(3,5-diMethylphenoxy)aniline 946700-26-1
1-Isocyanato-2-Methoxybenzene 700-87-8
HydroxyiMino-(1H-indol-3-yl)-aceticacidMethylester 1953-54-4
5-Chloro-2-(3,4-difluorophenoxy)aniline 946714-90-5
Ethyl2-trifluoroMethyliMidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 108438-46-6
FMoc-3-aMino-2-naphthoic acid 372159-75-6
3-Propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
3-(1H-Pyrazol-1-yl)butan-1-ol 1007517-63-6
1-Piperidin-2-ylMethyl-azepane 881040-50-2
N-Ethyl-3-(hexadecylaMino)propanaMide 1040690-01-4
2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-3-Methoxybenzaldehyde 588714-48-1
(2-Chloro-benzyl)-Methyl-aMine 94-64-4
4-[(6-PhenylpyriMidin-4-yl)aMino]benzoic acid 927983-37-7
N,N-DiMethyl[4-(4-piperidinyloxy)phenyl]-MethanaMine 883532-56-7
2-(3,4-DiMethoxy-phenyl)-pyrrolidine 367281-00-3
2-(3,4-DiMethylphenoxy)-5-Methylaniline 946773-83-7
5-ChloroMethyl-1-(4-nitro-phenyl)-1H-tetrazole 107269-72-7
5-BroMo-3-iodo-1-triisopropylsilanyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 875639-49-9
1-Furan-2-yl-N*1*,N*1*-diMethyl-ethane-1,2-diaMine
(4-Methylpiperidin-1-yl)acetonitrile 847574-01-0
2-(2-Methyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)butanoic acid 899710-25-9
1-(2-BroMobutanoyl)piperidine 54261-07-3
2-(Pyridin-2-ylaMino)-benzoic acid 51440-34-7
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 51784-73-7
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.