ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Product List
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylacetate 14542-13-3
5-ChloroMethyl-3-(3-nitro-phenyl)-[1,2,4]oxadiazole 6595-78-4
2,6-Difluoro-3-Methylacetophenone
Ethyl4-chloro-3-fluorobenzoylforMate 845790-56-9
4-Cyano-2-fluoro-biphenyl 93129-69-2
1-(2-Thienyl)-1-propanone 19933-24-5
5-(2-Methyl-acryloylaMino)-naphthalene-1-sulfonylchloride 728864-93-5
2-(3-Methoxy-phenylaMino)-thiazole-4-carboxylicacid 728864-98-0
Ethyl2-(4-BroMo-2-forMyl-6-Methoxyphenoxy)acetate 20037-36-9
2-Pyridin-4-yl-quinoline-4-carboxylicacid 39067-29-3
2-(4-Cyanophenoxy)-2-Methylpropanoicacid 79925-19-9
1-ChloroMethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Thiophene-2-carbothioicacidaMide 527-72-0
3-(4-Carboxyphenyl)piperidine
3,5-DiMethyl-4-Methoxybenzoicacid 21553-46-8
N-Butyl-N'-2,2,2-trifluoroethylethylenediaMine 886503-62-4
CyclopropylaMine 765-30-0
3-Fluoro-4-(4-Methylpiperidin-1-yl)phenylaMine
2-CyclopropylMethoxy-5-fluorophenylaMine
1-(4-Chloro-2-fluoro-phenyl)-ethanol
4-ButylthiobenzaMide
2,3-Dichloro-L-tyrosine 1217611-72-7
7-BroMo-1,2,3,4-tetrahydroquinolinehydrochloride 114744-51-3
1-Boc-3-MethylaMinoazetidinehydrochloride 454703-20-9
(1S,4S)-2-Naphthalen-2-ylMethyl-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptanedi-trifluoro-aceticacid 845866-75-3
(2-Methyl-iMidazol-1-yl)-aceticacid 118054-54-9
MethylDL-2-isothiocyanatobutyrate 21055-41-4
4-(2-Carboxyphenyl)-3,5-diMethylpyrazole 321309-43-7
5-Cyclopropyl-1,2,4-triazol-3-ylaMine 502546-41-0
3,5-DiMethyl-1H-pyrazol-4-ylaMine 5272-86-6
N-Benzyl-3-chloro-propionaMide 501-68-8
1,3-Dibenzylurea 1466-67-7
4-(2-BroMo-phenyl)-thiazol-2-ylaMine 103965-99-7
5-Chloro-2,4-difluoroaniline 348-65-2
Thieno[2,3-d]pyriMidin-4(3H)-one 14080-50-3
1-(4-AMinophenyl)pyrrolidin-2-one 13691-22-0
3-Chloro-6-trifluoroMethylpyridazine 258506-68-2
2-AMino-5-trifluoroMethoxybenzoicacid 83265-56-9
4-AMino-3,5-dibroMobenzonitrile 58633-04-8
1-BroMoMethyl-2,2-difluorocyclopropane 77613-65-1
2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxine-2-carboxylicacidMethylester 3663-79-4
FoMblinZ-15(Reg) 69991-67-9
3-N-Boc-aMinocyclohexanone 885280-38-6
4-BroMo-3-nitro-1H-pyrazole
2-[5-(4-AMino-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N,N-diethyl-acetaMide 436092-91-0
3,4-Difluoro-4'-Methylbenzhydrol 842140-57-2
2-(3-Methoxy-phenyl)-iMidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde 181702-32-9
N-tert-Butyl-N'-cyclohexylethylenediaMine 886501-01-5
[3-(2,6-Dichlorophenyl)-isothiazol-4-yl]-carbaMoyl2,6-dichlorobenzaldehydeoxiMe 832113-70-9
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-MethylaMinopropan-1-onehydrochloride 186028-80-8
(6-Ethyl-thieno[2,3-d]pyriMidin-4-ylsulfanyl)-aceticacid 314034-15-6
4-BroMo-4'-chlorobenzophenone 27428-57-5
3-tert-Butylthiophenol 15084-61-4
(R)-2-CarboxyMethyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidtert-butylester 101555-60-6
4-Fluoro-7-Methylisatin 668-24-6
2-BroMo-4,5-diMethoxybenzylbroMide 53207-00-4
1-[2-Chloro-4-(Methylsulfonyl)phenyl]piperazine 849035-72-9
3-Iodobenzyl-guanidineheMisulfate 849035-96-7
3,5-Bis(Methylsulfonyl)benzenesulfonylchloride 849035-99-0
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 19959-71-8
3-Hexyloxy-phenylaMine 126062-51-9
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-Methylpyridazin-3(2H)-one 849021-02-9
N,N-DiMethyloxaMicacid 32833-96-8
(Z)-(2-AMinothiazol-4-yl)MethoxycarbonylMethoxyiMinoaceticacid 80544-17-8
4-(2-BroMoacetyl)benzoicacid 20099-90-5
tert-Butyl-N-Methyl-N-[4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbaMate 916587-44-5
3-Iodo-2-Methylbenzotrifluoride 863111-55-1
4-BroMo-3-iodobenzotrifluoride 640280-28-0
2-AMino-4-broMo-7-fluorobenzothiazole
1-BroMo-2-(1-fluoro-1-Methyl-ethyl)benzene
2-BroMo-6-fluoro-4-Methylphenylisothiocyanate 1000576-04-4
4-BroMo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
2-BroMo-4-fluoro-6-(trifluoroMethyl)phenylisothiocyanate
4-BroMo-2-(difluoroMethoxy)iodobenzene
5-BroMo-2-chloro-1,3-diethylbenzene 942475-14-1
Ethyl3-Fluoro-4-iodobenzoate 1027513-43-4
2-Fluoro-5-nitrophenylisothiocyanate 340719-39-3
3,5-DibroMo-o-xylene
2,4-Difluoro-phenoxyacetonitrile
4-BroMo-2-chloro-5-fluoroaniline 1000572-63-3
4-Chloro-2,3-difluorobroMobenzene
O-MethylN-(3,5-dichlorophenyl)-N-MethylcarbaMothioate 1000576-98-6
1-Benzhydryl-3-(4-broMophenylthio)azetidine
3-Chloro-5-(3-chloro-4-Methylphenylsulfonyl)-1,2,4-thiadiazole 1000575-34-7
N-(2-BroMoethyl)-2,2,2-trifluoroacetaMide 75915-38-7
2-(2,4,6-Trichlorophenyl)-1,2-dihydro-5-(4-nitrophenyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
3,4-DibroMo-isopropylbenzene
2,5-DibroMo-3-fluorochlorobenzene 1000572-83-7
5-BroMo-2,3-dichlorotoluene 204930-38-1
6,8-Dichloro-4-Methyl-3-Methylthio-4H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxide 1000577-18-3
2-Chloro-3,5-dibroMo-4-iodotoluene
5-Chloro-2,3-dibroMotoluene 1000571-68-5
4-Methyl-3-(pentylaMino)-4H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxide
3-BroMo-4-chloro-tert-butylbenzene
3,5-Bis(trifluoroMethyl)-2-chlorophenylisothiocyanate
2-AMino-1,3-dibroMofluorene
5-BroMo-2-chloro(trifluoroMethoxy)benzene 406232-79-9
3-Fluoro-phenylthioaceticacid
3,6-Bis-(4-Methoxyphenyl)-2-(Methylthio)thiopyranyliuMiodide
Benzyl2-chloro-2-[2-(2,6-dichlorophenyl)hydrazono]acetate 1000576-05-5
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.