ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

Product List
4-(4'-BroMobiphenyl-4-yl)thiazol-2-ylaMine 676348-26-8
TantaluM(V)fluoride 125700-67-6
1-Boc-2-Methyl-4-piperidinone 190906-92-4
3-(4-Chloro-pyrazol-1-ylMethyl)-4-Methoxy-benzaldehyde 895930-21-9
2(4-Chloro-3,5-diMethylpyrazol-1-yl)ethanol
4-(4-Chlorobenzenesulfonyl)benzaldehyde 77422-24-3
4-(4-tert-Butyl-phenyl)-5-Methyl-thiazol-2-ylaMine 438227-35-1
4-Isopropylbenzoylchloride
4-BroMo-o-xylene 583-71-1
2-AMinobenzo[b]thiophene-3-carboxylicacidethylester 7311-95-7
Benzofuran-2-carboxylicacid(4-aMino-phenyl)-aMide
2'-BroMo-6'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 886502-80-3
Bis-[2-(N,N-diMethylaMino)ethyl]ether 3033-62-3
(4-Thiophen-2-yl-thiazol-2-yl)-hydrazine
5-Phenyl-2H-pyrazol-3-ol
3,4-Difluoro-2-Methoxybenzonitrile
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 21427-62-3
2-(3,5-DiMethylphenoxy)propionicacidhydrazide 587652-62-8
3'-BroMo-2,2,2-trifluoroacetophenone 655-26-5
BenzyltriMethylaMMoniuMtribroMide 111865-47-5
5-AMino-4-ethyl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
3-Fluorobenzyloxybenzene 72216-35-4
3-Phenyl-2-({[3-(trifluoroMethyl)phenyl]sulfonyl}aMino)propanoicacid
1-Methanesulfonylpiperazine 55276-43-2
2-ChloroMethylene-Malonicaciddiethylester 28783-51-9
4-n-Propylbenzenesulfonylchloride 57667-50-2
(E)-3-(3-BroMo-4-fluorophenyl)acryloylchloride 676348-50-8
4,6-Bis-difluoroMethyl-2-hydroxy-nicotinonitrile 869945-81-3
3-(3-tert-ButoxycarbonylaMino-piperidin-1-yl)-2-Methyl-propionicacidMethylester
4-Benzyloxybenzaldehyde 4397-53-9
1-Benzyl-3-piperidonehydrochlorideMonohydrate 50606-58-1
1-Acetyl-4-(2-chloroethyl)piperazinehydrochloride 92928-18-2
3-(4-BroMo-3,5-diMethyl-pyrazol-1-yl)-butyricacid 890596-64-2
1-Benzyl-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 761446-45-1
2,4-Dichlorophenylsulfonylethanol 107737-90-6
Ethyl2-chloro-3-cyano-6-Methylpyridine-4-carboxylate 40108-12-1
1-(4-tert-Butyl-phenyl)-propylaMine 886496-86-2
1-(3,17-Diacetoxy-2-piperidino-5-androstan-16-yl)-1-MethylpiperidiniuMbroMide 50700-72-6
(5-Cyclopropyl-3-difluoroMethyl-pyrazol-1-yl)-aceticacid
2-BroMo-4-chloro-6-Methylaniline 146948-68-7
4'-Nitro-biphenyl-4-sulfonylchloride 20443-75-8
N-Benzyl-2-piperazin-1-ylacetaMidedihydrochloride 827614-58-4
1-Cyclopropyl-2,5-diMethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
1-(3-Hydroxypropyl)-4-Methylpiperazine 5317-32-8
(S)-But-3-ene-1,2-diol 62214-39-5
N-[2-(4-BroMobenzoyl)-4,5-diMethoxyphenyl]acetaMide 886493-92-1
2-M-TolylaMino-4-trifluoroMethyl-thiazole-5-carboxylicacid
(R)-1-N-Boc-3-cyano-piperidine
N-o-Tolyl-MalonaMicacidethylester 92614-55-6
Cyclopentyl-(tetrahydro-furan-2-ylMethyl)-aMine 797030-65-0
4-AMino-2-(ethylthio)-5-pyriMidinecarboxylicacidethylester 778-97-2
Benzyl-(4-benzyloxybenzyl)aMine 69875-83-8
5-Thiophen-2-yl-[1,3,4]oxadiazole-2-thiol 92057-12-0
Methyl-2-fluoro-3,3,3-triMethoxypropionate 1480-96-2
4-TrifluoroacetaMidoaniline 84424-06-6
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetaMide 76778-13-7
3,5-Bis(trifluoroMethyl)benzenesulfonaMide 39213-22-4
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99395-88-7
3-Chloro-5-(thiophen-2-ylthio)-1,2,4-thiadiazole 98816-24-1
2-Nitrobenzylalcohol 3958-57-4
2-DifluoroMethoxy-4,6-diMethyl-nicotinonitrile 832737-66-3
PerfluorotripentylaMine,tech 338-83-0
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylchloride 13154-24-0
2,4-DichlorophenylMethylsulfone 85901-48-0
4-(3,4-DiMethoxyphenyl)piperidine 42434-76-4
4-AMinoMethyl-5-ethyl-furan-2-carboxylicacid 844882-35-5
2-AMinoMethyl-3-(4-fluorophenyl)propionicacid 910443-83-3
3-(Perfluoro-7-Methyloctyl)-1,2-propenoxide 355-04-4
4-(Piperazine-1-carbonyl)-benzoicacid 22365-47-5
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene 202982-68-1
6-BroMo-2-hydroxy-quinoline-3-carboxylicacid
BenzyloxytriMethylsilane 14642-79-6
Salicylaldehydeazine 959-36-4
(7-Nitro-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-phenyl-Methanol
1-BroMo-3-isopropylbenzene 5433-01-2
Ethyl2-(4'-Boc-aMinophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
3-(2-TrifluoroMethyl-phenylcarbaMoyl)-acrylicacid
4-Chlorobenzhydrazide 536-40-3
(1-Ethyl-3,5-diMethyl-1H-pyrazol-4-yl)-Methanol 90152-72-0
Biphenyl-3,4'-dicarboxylicacid3-isopropylester 282727-24-6
1,3-DiMethyl-piperidin-4-one 4629-80-5
4-Chloro-2-fluorobenzylMethylsulfone
3-IodobenzylbroMide 16004-15-2
Perfluorooctanoylchloride 335-64-8
N-(2-AMinoethyl)-N-MethylcarbaMicacidtert-butylester 121492-06-6
2-Fluoroanisole 321-28-8
4-(2-BroMoacetyl)benzenesulfonylchloride 5038-59-5
N-Fluoro-4-MethylpyridiniuM-2-sulfonate 147540-88-3
3,5-Difluoro-3'-Methylbenzophenone 844885-06-9
3-BroMo-4-hydroxy-2-(trifluoroMethyl)quinoline 59108-47-3
H-D-Gln-OH 7284-37-9
2-(3,4-DiMethoxyphenyl)ethylisocyanide
4-AMino-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacid(furan-2-ylMethyl)-aMide
4-(1-Methyl-piperidin-4-yloxy)-phenylaMine 358789-72-7
5-Cyclopropyl-2-Methyl-furan-3-carboxylicacid 698990-99-7
3-Oxo-3-thiophen-2-yl-propionicacidMethylester 22123-11-1
[5-[(4-BroMophenyl)sulfanyl]-1-Methyl-3-trifluoroMethyl)-1H-pyrazol-4-yl]Methanol 318239-56-4
1,2,3-TriMethyl-1H-indole-5-carboxylicacid 356773-97-2
(4-Chloro-3-trifluoroMethyl-phenyl)-piperidin-4-yl-aMine 886506-66-7
2-Fluoro-4-Methylphenylisothiocyanate 864350-17-4
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.