ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Product List
(3-Nitro-pyrazol-1-yl)-Methanol 1001419-82-4
1,3-DibroMo-5-trifluoroMethoxybenzene 207226-31-1
4-[3-(3-(TrifluoroMethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 63854-31-9
4-(2,4,6-Trichlorophenyl)-3-thioseMicarbazide 90617-76-8
4-(4'-Carboxyphenyl)piperidine 196204-01-0
3-Benzyloxy-2-Methyl-1-propanol 56850-59-0
4-(4-Fluoro-phenyl)-piperidinehydrochloride 37656-48-7
4-BroMo-1-Methyl-2-(Methylsulfonyl)benzene
4-BroMo-2-fluorobenzylMercaptan 886498-29-9
4-Ethyl-3'-Methylbenzhydrol 844683-29-0
(5-AMino-1H-benzoiMidazol-2-yl)Methanoldihydrochloride
2'-Methyl-biphenyl-2-ylaMinehydrochloride 1203-41-4
4,6-DifluorobenziMidazole
3-PhenoxypropylbroMide 41298-49-1
3-Chloro-4'-(ethylthio)benzophenone 844884-99-7
5-Chloro-4-nitro-1,3-diMethylpyrazole 13551-73-0
3,4-Dichloro-4'-iso-propylbenzophenone 844885-26-3
3-BroMo-5-(chloroMethyl)isoxazole 124498-15-3
Methyl3-AMino-5-trifluoroMethylbenzoate 22235-25-2
2,2-DibroMo-2-nitroethanol 69094-18-4
3',4'-DiMethoxy-biphenyl-4-carboxylicacid 122294-10-4
Methyltrifluoroacetate 1736-06-7
C-[2-(4-BroMo-phenyl)-iMidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-MethylaMineoxalate 1197226-07-5
2-Methylsulfonyl-5-trifluoroMethylpyridine 178204-50-7
4-BroMoacetyl-5-Methyl-3-phenylisoxazole 104777-39-1
2,5-DiMethoxythiobenzaMide 351065-79-7
4-tert-Butyl-cyclohexanecarbonylchloride
3-BroMophenyltrifluoroMethylsulfide 2252-45-1
4-tert-Butyl-2-nitroaniline 6310-19-6
1-(4-tert-Butyl-phenyl)-piperazine 68104-61-0
N-Piperidin-4-ylMethanesulfonaMide 159691-33-5
4-(5'-Indole)phenylaceticacid 255714-24-0
Furan-2-yl-(4-piperazin-1-yl-phenyl)-Methanone 886504-33-2
2-AMino-5-Methylthiazole 7305-71-7
4-Methoxy-benzothiazole-2,6-diaMine
1-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone 7661-33-8
4-(3-Phenyl-propyl)-piperidine-1-carboxaMide 175137-15-2
1-(4-Chloro-benzyl)-1H-pyrazol-4-ylaMinehydrochloride
3,4-DiMethoxyphenylsulfonylethanol 688763-13-5
BroMotripyrrolidinophosphoniuMhexafluorophosphate 132705-51-2
4-Methoxy-3-iodobenzoylchloride 52351-75-4
4-Chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyriMidine 384351-45-5
1-ChloroethylchloroforMate 50893-53-3
N,N-Diethyl-2-piperazin-1-yl-acetaMide 40004-14-6
5-(4-TrifluoroMethyl-phenyl)-furan-2-carboxylicacid
2-Fluoro-5-Methylbenzoicacid 321-12-0
AllylchlorodiMethylsilane 4028-23-3
2-(3,5-DiMethyl-pyrazol-1-ylMethyl)-quinoline-4-carboxylicacid
Bis-(4-chlorophenyl)pyridin-3-ylMethanol
4'-Methylsulfanyl-biphenyl-3-carboxylicacid 728918-90-9
4-Chloro-N-(4-{[3-chloro-5-(trifluoroMethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenyl)butanaMide 339014-65-2
Isoindoline 1833-53-0
5-Chloro-1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonylchloride 110763-09-2
DiMethyl[4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]aMine 171364-78-6
7-DifluoroMethyl-5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]-pyriMidine-2-carbonylchloride 886494-08-2
5-EthylaMino-naphthalene-1-sulfonylchloride 728864-90-2
2-Hydrazinoquinoline 15793-77-8
5,7-DibroMo-2,3-dihydrobenzo[b]furan 123266-59-1
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacid(4-aMino-phenyl)-aMide
3-Chloro-N-(4-chloro-phenyl)-propionaMide
4-(3-Chlorophenyl)seMicarbazidehydrochloride 206559-50-4
tert-Butyl(2,2,2-Trifluoro-1-trifluoroMethyl-ethylidene)-carbaMate 52786-55-7
Ethyl-4-hydroxy-6-Methyl-2-pyridone-3-carboxylate 10350-10-4
SodiuMtrifluoroMethanesulfonate 2926-30-9
3-AMino-5-nitrobenzoicacidMethylester 23218-93-1
(S)-2-AMinoMethyl-1-N-Boc-piperidine 475105-35-2
4-TrifluoroMethylbenzylMethylsulfone 40289-23-4
2-Chloro-5-chloroMethylpyridine 58757-38-3
2-[5-(4-AMino-phenyl)-tetrazol-2-yl]-N-tert-butyl-acetaMide 436092-97-6
Benzyl-[1-(5-Methyl-furan-2-yl)-but-3-enyl]-aMine
1-Ethyl-3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylicacid 113131-46-7
2-AMino-6-chlorobenzonitrile 6575-11-7
1-Ethyl-3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylaMinedihydrochloride
N-(2,3-diMethoxyphenyl)acetaMide 121639-09-6
2-TrifluoroMethylthioanisole
2-[4-(4-AMino-phenyl)-piperazin-1-yl]ethanol
4-(3-TrifluoroMethylphenyl)thiazol-2-ylaMine
HexaMethylguanidiniuM-heptafluoropropanolate
2,4-DiMethylphenylthioethanol 685892-25-5
2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylicacidhydrazide
2-Benzoylvaleronitrile 1780-48-9
IodoMethyltriMethylsilane 4206-67-1
4-[(Piperidine-1-carbonyl)-aMino]benzenesulfonylchloride 677326-95-3
5-AMino-3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylicacidethylester 23286-70-6
3-(5-Phenyl-tetrazol-2-yl)-adaMantane-1-carboxylicacid 438220-74-7
6-BroMo-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-2-carboxylicacidMethylester 511230-72-1
(S)-2-N-Cbz-aMinoMethyl-pyrrolidine
2'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2-Chloro-N-(2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetaMide 42477-07-6
1-N-Cbz-3-piperidone 61995-20-8
3-Fluoro-4'-(Methylthio)benzhydrol 844683-72-3
6-(1H-BenzoiMidazol-2-ylMethyl)benzothiazol-2-ylaMine 797029-47-1
N-(4-BroMo-phenyl)-3-chloro-propionaMide 19205-70-0
2-{[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]aMino}-3-Methylbutanoicacid
2-Chloro-N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)acetaMide 58125-40-9
3-Chlorophenylisothiocyanate 2392-68-9
6-(4-Methoxy-phenyl)-5-piperazin-1-ylMethyl-iMidazo[2,1-b]thiazole 681260-16-2
6-ChlorochroMone-2-carboxylicacid 5006-45-1
Ethyl3,4-diaMinobenzoate 37466-90-3
5-(4,4,5,5-TetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoroMethyl)pyridine 3277-26-7
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.