ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Product List
2-(BenzylaMinoMethyl)phenol 5001-26-3
(4S)-4-(4-PyridylMethyl)-L-glutaMicacid 1217694-65-9
4,6-Dichloro-2-MethanesulfonylpyriMidine 4489-34-3
2-Chloro-3,5-bis(trifluoroMethyl)aniline 201593-90-0
1-(2,3-DiMethyl-indol-1-yl)-3-(2-hydroxy-ethylaMino)-propan-2-ol 436099-60-4
1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-propan-1-one
1-(3,5-Dichloropyridin-4-yl)piperazine 175277-80-2
2-(2-Chloro-phenyl)-ethanesulfonylchloride 728919-57-1
dl-2-Fluorophenylalanine 2629-55-2
4-(4-tert-Butylphenyl)-4-oxobutyricacid 35288-08-5
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolane 325142-84-5
5-Cyano-1-pentyne 14918-21-9
5-(4-Hydroxy-phenyl)-oxazole-4-carboxylicacidethylester
2-aMino-6-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 37578-06-6
Thiazolidine-2-carboxylicacid 2295-31-0
2-MethylaMino-1-pyrrolidin-1-yl-ethanonehydrochloride 1176419-88-7
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine 271-34-1
3-FluorophenethylbroMide 25017-13-4
Methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate 393-85-1
6-BroMo-2-phenyl-iMidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
3-Chloro-4-[(piperidine-1-carbonyl)-aMino]-benzenesulfonylchloride 678185-85-8
C-(3-Isopropyl-isoxazol-5-yl)-MethylaMine 543713-30-0
2-Chloro-6,7-diMethoxy-quinoline-3-carbaldehyde 68236-23-7
Piperazin-1-yl-o-tolyl-Methanonehydrochloride 691394-24-8
2-Hydroxybenzonitrile 767-00-0
Methyl4-broMo-7-Methoxy-benzo[1,3]dioxole-5-carboxylate 2417-72-3
3,5-Dichloro-4'-Methylbenzhydrol 13395-69-2
1-(2-DiisopropylaMinoethyl)piperazine 59955-93-0
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)aniline 6278-73-5
(+)-Aphidicolin,nigrosporaoryzae 38966-21-1
(S)-beta-(4-Benzyloxyphenyl)alaninol
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 656-32-6
2-BroMo-4-fluorobenzenesulfonylchloride 351003-45-7
1-BroMo-7-phenylheptane 78573-85-0
4-Phenyl-M-anisidinehydrochloride 107624-16-8
5-[(4-Methyl-piperidine-1-carbonyl)-aMino]-naphthalene-1-sulfonylchloride 25271-35-6
4-(4-Biphenylyl)butyricacid 6057-60-9
N-n-Propyl-N-(2,3-dihydroxypropyl)perfluorooctyl-sulfonaMide 109704-32-7
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoroMethylphenyl)ethanol 288-13-1
3-(1-Naphthyl)propionicacid 42135-78-4
(1-Methyl-piperidin-4-yl)-pyridin-4-ylMethyl-aMine 416868-54-7
5-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylicacidMethylester
2'-Chloroacetophenone 2142-68-9
7-AMino-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone 22246-07-7
Piperazine-1-carboxylicaciddiMethylaMide 1804-36-0
2-Chloro-4-nitrophenylisothiocyanate 23165-64-2
1-(2-Chloroacetyl)-4-Methyl-piperazinehydrochloride 40340-73-6
4-AMinoMethyl-5-tert-butyl-furan-2-carboxylicacid 704872-29-7
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 55745-89-6
4-(5-AMino-3-Methylpyrazol-1-yl)benzoicacid
TitaniuM(IV)fluoride 125700-73-4
5-Fluoro-2-Methoxy-3-nitroacetophenone 685892-18-6
3-Chloro-3'-fluoro-4'-Methoxybenzophenone 844885-00-3
N-(4-Fluorophenyl)-3-chloropropanaMide 56767-37-4
6-Phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazol-2-ylaMine 79932-21-1
2-Hydroxy-3,5-diMethoxy-benzaldehyde
3,5-Dichloro-3'-fluorobenzhydrol 844683-64-3
2-Benzoyl-4-chlorobenzenesulfonylchloride 19562-55-1
Morpholin-4-yl-phenyl-aceticacid 31466-44-1
3-Chloro-5-Methylthio-1,2,4-thiadiazole 10191-90-9
Cyclohexanecarboxylicacidhydrazide 38941-47-8
(S)-beta-3-M-Tolylalaninol
2H-Pyrazole-3-carboxylicacidMethylester
2-BroMo-6-Methoxy-4-nitroaniline
N-[5-(2-BroMoacetyl)-2-hydroxyphenyl]MethanesulfonaMide 14347-24-1
Isopropylanthranilate 6502-22-3
1-(N-Butyl)piperazine 5610-49-1
4-Chloro-6-(4-fluorophenyl)thieno[3,2-d]pyriMidine 681260-56-0
4-Isothiocyanatophenylether 4430-49-3
(3-Methoxy-phenyl)-piperidin-4-yl-aMine
1-(3-Methoxypropyl)-piperazine 71058-32-7
trans-4-Hydroxy-D-prolinehydrochloride 503-66-2
(S)-AMPA 83643-88-3
2-AMino-N-MethylbenzaMide 4141-08-6
6-BroMo-2,3-difluorobenzaldehyde 360576-04-1
Piperazin-1-yl-M-tolyl-Methanonehydrochloride 110894-01-4
3,4-DiMethoxyphenethylisothiocyanate 21714-25-0
3-(3,5-DiMethyl-[1,2,4]triazol-1-yl)-propionicacid
4-(4-Carboxy-phenyl)-piperazine-1-carboxylicacidtert-butylester 162046-66-4
(-)-4'-Nitrotartranilicacid 40353-34-2
4-[(4-Methyl-piperidine-1-carbonyl)-aMino]-benzenesulfonylchloride 728864-67-3
3-(4-BroMo-pyrazol-1-ylMethyl)-benzoicacid 402736-52-1
(S)-(+)-(2,2-DiMethyl-[1,3]-dioxolan-4-yl)-MethylaMine 82954-65-2
1-(2,3-Dichlorophenyl)-2-thiourea 41542-06-7
3-Cyano-1-butyl-2-Methylisothiourea 5848-28-2
5-tert-Butyl-2-Methyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxaldehyde
2-Morpholin-4-ylphenethylaMine 6342-19-4
5-Chloro-2,3-dibroMo-1-fluorobenzene 208186-78-1
1-Benzoyl-3-(2-pyridyl)-2-thiourea 4921-86-2
3-tert-ButoxycarbonylaMino-3-(3-fluoro-4-Methoxy-phenyl)-propionicacid 886506-21-4
4-Hydroxy-2'-Methoxy-biphenyl-3-carboxylicacid 400744-79-8
3,4,5-Trifluorobenzophenone 393-01-1
[(4-AMino-3,5-dicyanothiophen-2-ylthio)Methyl]MethylcyanocarboniMidodithioate 845879-06-3
2-BroMo-5-fluoropyridine-4-boronicacid 1072951-43-9
Furan-2-carboxylicacid(3-aMino-4-Methoxy-phenyl)-aMide 797767-45-4
1-(2-Isopropylphenyl)-2-thiourea 15093-36-4
2-Chloro-N-(2,6-difluorophenyl)acetaMide 19064-26-7
2,5-Difluoroacetanilide 398-90-3
3-Chloro-4,5-difluoro-benzoicacid
2-(3,5-DiMethyl-4-nitro-pyrazol-1-yl)-ethylaMinehydrochloride
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.