ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Product List
4-Chloro-3,5-dibroMo-tert-butylbenzene 1000578-25-5
2-(4,5-DiMethyl-1H-iMdazol-2-yl)benzoicacid 942474-13-7
4-BroMo-2'-nitro-4'-(trifluoroMethyl)diphenylether 1744-23-6
4-Ethoxycarbonyl-2-chlorophenylisothiocyanate 1027513-31-0
3-Cyano-2-fluoroaniline
4-Nitro-2-(trifluoroMethyl)phenylisothiocyanate
5,7-Dichlorothiazolo[4,5-d]pyriMidin-2-sulfonicacidbenzylphenylaMide
2-[(Methylthio)(phenylthio)Methylene]Malononitrile 113544-16-4
5-Benzyl-2-(4-fluorobenzylthio)-6-Methyl-4-phenacyloxypyriMidine
4,6-DibroMo-2,3-difluoroaniline 1000574-59-3
3-[3-(DiMethylaMino)propylaMino]-7-fluoro-4-Methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxide
3-BroMo-5-iodobenzotrifluoride
2,4-DibroMo-3,5-difluoroiodobenzene
2-(3-Methoxybenzylidene)-5-(Methylthio)thiophen-3(2H)-one 1000574-08-2
2-Chloroethanesulfinicacid,sodiuMsalt
Ethyl2-aMino-2-(2-phenylhydrazono)acetate 36999-43-6
3-(DifluoroMethoxy)phenylisothiocyanate 865149-70-8
2,5-Dihydro-1-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylicacid 854738-30-0
2-Chloro-N-(2-chlorophenyl)-2-[2-(4-Methylphenyl)hydrazono]acetaMide 1000575-73-4
5-BroMo-3-chloro-2-iodobenzotrifluoride 1027512-67-9
2-AMino-5-broMo-3-iodobenzonitrile 1000577-44-5
2-BroMo-5-(trifluoroMethyl)phenylisothiocyanate 862902-36-1
Methyl(2,4-diMethylphenyl)cyanocarboniMido-dithioate 1000574-01-5
2,5-Dihydro-5-oxo-1-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylicacidphenylaMide 32589-62-1
O-EthylS-(4-Methoxyphenyl)N-cyanocarboniMidothioate 1000573-79-4
1,4-DibroMo-3,5-dichlorobenzene
4-BroMo-5-fluoro-2-Methylphenylisothiocyanate 1027512-16-8
2-AMino-6-broMo-5,7-difluorobenzothiazole 942473-98-5
2,6-Bis(Methylthio)-3,5-diphenyl-4H-thiopyran-4-one 24097-29-8
2-BroMo-4,5,6-trifluorophenylisothiocyanate
1-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ylaMine 72411-49-5
Methyl[3-(2,3-diMethylphenoxy)propyl]-cyanocarboniMidodithioate 1000573-05-6
Ethyl1-(3-TrifluoroMethyl-benzyl)-piperidine-4-carboxylate 414893-38-2
1-(4-BroMophenyl)-2,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylicaciddiMethylaMide
2,6-DibroMo-3,4-difluoroaniline 1000574-69-5
3-BroMo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 1027511-93-8
3,4-Difluoro-phenoxyacetonitrile
N-(2-BroMoethyl)-3,5-difluorobenzenesulfonaMide 942473-84-9
1,2-Dihydro-2-(2,4-dinitrophenyl)-5-phenyl-3H-1,2,4-triazol-3-one
4,6,8-TriMethyl-3-Methylthio-4H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxide
3'-BroMo-4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
3,5-Difluoro-phenoxyacetonitrile
N-(2-BroMoethyl)-3-trifluoroMethylbenzenesulfonaMide 246236-36-2
Ethyl5-AMino-2-chlorobenzoate 64401-55-4
4-BroMo-2-(4-chlorophenylsulfonyl)thiazole-5-carboxylicaciddiMethylaMide
N-(3-Morpholin-4-yl-propyl)-2-trifluoroMethyl-benzaMide 942473-88-3
Methyl4-(4-broMophenyl)-4-oxobutanoate 30913-86-1
N-Boc-4-broMo-2-fluoroaniline 209958-42-9
N-Boc-3-Methanesulfonyloxyazetidine 141699-58-3
4-AMino-1-N-Boc-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 886362-15-8
N-(5-Acetyl-2-hydroxy-phenyl)MethanesulfonaMide 14347-18-3
(4-N-(Benzhydryloxycarbonyl)cytosine)-1-aceticacid 186046-78-6
(R)-3-AMinopiperidine-2-one 88763-76-2
N-Boc-beta-alanine-beta-4'-broMophenyl-N-carboxyanhydride 886362-54-5
2-AMino-3-iodophenol 443921-86-6
(R)-N-(2-AMino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-6-yl)propionaMide 106006-85-3
(S)-3-AMinoMethyl-1-benzylpyrrolidine 229323-07-3
2-N-Boc-2-aMinoMethyl-3-(4-Methoxyphenyl)propionicacid 683218-95-3
3-AMino-3-(3'-Cbz)piperidinepropionicacidethylester 886362-35-2
4-Cyano-1-N-FMoc-piperidine 391248-16-1
4-Biphenyl-3',4'-difluoroaceticacid 886363-36-6
3-N-Boc-aMino-1-[2-aMino-1-(3-broMophenyl)ethyl]pyrrolidine 886365-05-5
3-(1'-AMinoethyl)-1-N-Boc-aniline 886362-19-2
3-N-Boc-aMino-1-[2-aMino-1-(4-benzyloxyphenyl)ethyl]pyrrolidine 886365-19-1
(S)-2-Benzyl-2-N-BocaMinoethylthiol 141437-85-6
7-BroMo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 165669-35-2
3-Boc-aMinoMethylbenzaMidine 886362-52-3
Methyl3-aMino-5-(3-phenyl-5-isoxazyl)thiophene-2-carboxylate 681260-55-9
4-benzyloxy-3-fluorobroMobenzene 133057-82-6
(S)-2-Nitro-6,7-dihydro-5H-iMidazo[2,1-b][1,3]oxazin-6-ol 187235-08-1
2-AMino-4-iodobenzoicacid 20776-54-9
2-acetyl-5-nitroanilinehydrochloride
2-N-Boc-2-MethylaMinoMethyl-3-p-tolylpropionicacid 886364-72-3
Boc-D,L-4,4,4-trifluorovaline 409333-54-6
(S)-beta-(p-Methylphenyl)alanine 479065-00-4
(S)-3-(4'-Benzyloxyphenyl)-2-hydroxypropionicacid 162919-37-1
N-(3-AMinoMethylphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetaMide 886363-58-2
N-tert-Butyl-N'-ethylethylenediaMine 886500-74-9
CeftriaxoneSodiuM 73384-59-5
4-Chloro-1H-pyrazol-3-ylaMine
2-Hydroxy-5-Methylpyridine,91914-06-6,MFCD03092888. 53135-24-3
4-AMino-2-Methoxyphenol 52200-90-5
1-(2-BroMoethyl)-1H-pyrazole 119291-22-4
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyriMidine 331761-46-7
n-DecyldiMethylchlorosilane 38051-57-9
2-Chloro-5-Methoxyanilinehydrochloride 85006-21-9
4-Chlorothieno[3,2-d]pyriMidine 16269-66-2
4,5,6,7-Tetrahydro-1-phenyl-3-(trifluoroMethyl)-1H-indazole 120811-32-7
6-BroMo-3H-isobenzofuran-1-one 19477-73-7
2-Methoxy-4-piperazin-1-yl-phenol 4045-24-3
4-Methyl-2-[(4-Methyl-pyridin-2-ylaMino)-Methyl]-phenol 692275-85-7
1-Methyl-4-phenylbutylaMine 40546-94-9
3-AMino-5-benzyl-4H-1,2,4-triazole 22819-07-4
3,4-Dichloro-3',5'-diMethyl-4'-Methoxybenzophenone 61259-86-7
HONB 21715-90-2
(4,5-DiMethoxy-2-nitro-phenyl)-phenyl-Methanol
3-AMino-4-Methoxybenzoicacid 2840-26-8
N-(6-AcetylaMino-2-aMino-benzothiazol-5-yl)-acetaMide
1-(2-Fluoro-benzylaMino)-propan-2-ol
1-ChloroMethyl-1H-pyrazole-4-carboxylicacidMethylester
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.