ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Product List
Piperazin-1-yl-pyrrolidin-1-yl-Methanone 84587-70-2
Phenyldichlorosilane 662138-96-7
2-BroMo-4-fluoro-6-nitrophenol 320-75-2
1-[3-(4,4,5,5-TetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone 171364-81-1
2-Hydroxyethylbenzylsulfide 3878-41-9
5-(2,4-Dichloro-phenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylicacid 78874-27-8
2-Benzyl-4-Methyl-2H-pyrazol-3-ylaMine 3528-49-2
4-Chloro-3,5-difluorobroMobenzene 176673-72-6
4-AMino-2-benzylthio-5-nitrothiazole 845879-11-0
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[d]isoxazole-3-carboxylicacid
4-AMino-4-Methyl-1-Boc-piperidine 343788-69-2
4-Isothiocyanato-1-Methyl-1H-pyrazole 19881-18-6
3-(2,5-DiMethyl-pyrrol-1-yl)-4-Methyl-phenylaMine 43070-87-7
2-(DifluoroMethoxy)benzoicacid 97914-59-5
8-Chloro-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 68449-32-1
1-Methyl-5-trifluoroMethyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacid
1-[(5-Methyl-thiophen-2-ylMethyl)-aMino]-propan-2-ol 774191-32-1
(4-Methyl-thiazol-2-ylMethyl)-(tetrahydro-furan-2-ylMethyl)-aMine
5-BroMo-2-fluorotoluene 51437-00-4
1-Butyl-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylicacid 1006451-25-7
4'-Methylsulfanyl-biphenyl-2-carboxylicacid 728918-92-1
1-Heptyl-3-phenyl-2-thiourea 82502-77-0
(2S,3'S)-1-[2-(4-Fluoro-phenyl)-2-MethylaMino-ethyl]-pyrrolidin-3-olbis-hydrochloride
2-DifluoroMethoxy-4-fluoro-phenylaMine
3-Chloro-2-iodotoluene 5100-98-1
3-AMino-5-allylthio-1,2,4-thiadiazole 60093-12-1
2-(4-Methoxy-phenyl)-6-Methyl-2H-benzotriazol-5-ylaMine 3319-15-1
N-(4-BroMo-2-Methoxy-phenyl)-acetaMide 143360-01-4
1-Carbazol-9-yl-3-MethylaMino-propan-2-ol 701226-41-7
3,5-Dichlorophenylisothiocyanate 6590-93-8
Pentafluorophenylacetylchloride
2-Thiophen-2-yl-benzooxazol-5-ylaMine
(3,4-DiMethoxy-benzyl)-(2-Methoxy-1-Methyl-ethyl)-aMine 137071-61-5
1-BroMo-3,5-diethylbenzene 90267-03-1
1-Ethyl-3,5-diMethyl-1H-pyrazole-4-sulfonylchloride 1005614-77-6
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea 6590-91-6
4-(5-Chloro-2-Methylphenyl)-3-thioseMicarbazide 66298-10-0
1-Benzoyl-2-thiourea 614-23-3
Isobutyleneoxide 558-30-5
5-BroMo-2-Methylaniline 39478-78-9
2H-Pyrazole-3-carboxylicacidethylester
4-AMino-N-pyridin-3-ylMethylbenzaMide 491615-37-3
1-Phenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylicacid 116344-17-3
Ethyl3-iso-propoxybenzoylforMate 845790-54-7
Piperidine-4-carboxylicacidisobutyl-aMide 886504-68-3
3-Chloro-2-pyrazine-carboxylicacid 27398-39-6
Benzylphenylether 946-80-5
2-(3-Nitro-phenyl)-iMidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde 817172-42-2
5-AMino-3-thioxo-3H-(1,2)dithiole-4-carboxylicacidethylester 3354-38-9
6-Ethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-3-ylaMine
3-(3,5-DiMethyl-pyrazol-1-ylMethyl)-4-Methoxy-benzoicacid 887408-93-7
3-BroMo-2-hydroxy-4-Methyl-5-nitro-benzaldehyde 311318-69-1
1-Allyl-4-(2-chloroethyl)piperazinedihydrochloride 112952-20-2
3-Chloro-6-Methoxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylicacid
4-Chloro-3',4'-difluorobenzophenone 844885-01-4
2-(4-Methanesulfonylphenyl)-4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolane 603143-27-7
1-o-TolyloxyMethyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacidhydrazide
3-Chlorosulfonyl-4-Methylbenzoicacid
5-Pentafluoroethyl-2H-pyrazol-3-ol
(S)-N-Boc-3-(3-pyridyl)-beta-alanine 297773-45-6
Nonylisothiocyanate 83655-59-8
Ethyl4-Methoxy-3,5-diMethylbenzoylforMate 107642-57-9
5-Chloro-2-nitrobenzenesulfonylchloride 21792-87-0
6-Hydroxyindole-2-carboxylicacid 84639-84-9
3-(5-Methyl-3-trifluoroMethyl-pyrazol-1-yl)-butyronitrile
4-(2-Hydrazino-thiazol-4-yl)-2-Methoxy-phenol
(Z)-4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl-oxy)but-2-en-1-ol 57323-06-5
3,4-Dichloro-4'-ethylbenzophenone 844885-28-5
BenzyloxycarbonyloxysucciniMide 13139-17-8
4-(3-Fluorophenyl)-piperidinehydrochloride
4-AMino-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacidphenylaMide 1005651-45-5
tert-Butylisothiocyanate 590-42-1
n-Butyl2,2-Difluorocyclopropanecarboxylate 260352-79-2
3-(2,4-Difluorophenyl)-3-oxo-propionicacidMethylester 185302-85-6
4-TrifluoroMethylbenzylsulfonylchloride 163295-75-8
4-Methyl-thiophene-2-carboxaMide 5380-42-7
(1,3,5-TriMethyl-1H-pyrazol-4-yl)-Methanol 38053-91-7
3,5-DiMethyl-1-(3-trifluoroMethyl-benzyl)-1H-pyrazol-4-ylaMine
3'-Acetylbiphenyl-3-carboxylicacid
2-ForMyl-5-Methoxy-benzoicacid 4785-56-2
3,5-DiMethyl-isoxazol-4-ylaMinehydrochloride
3-(3-Fluoro-phenyl)-3-oxo-propionicacidMethylester 260246-17-1
2-Furfurylthiothiazole 56541-07-2
2-Chloro-4,5-difluoro-benzoylchloride 121872-95-5
Tri-tert-butylphosphine 13716-12-6
N,N-Di-tert-butoxycarbonyl-benzene-1,4-diaMine 883554-90-3
(R)-ethylnipecotatehydrochloride 37675-19-7
3-AMino-5-tertbutylthiophene-2-carboxylicacid
4-(2,4-Dichloro-phenyl)-thiazol-2-ylaMine 93209-97-3
(2-Chloro-phenyl)-piperazin-1-yl-Methanone 13754-45-5
1,5-DiMethyl-1H-pyrazol-4-ylaMinedihydrochloride
4-Chloro-3-ethyl-2-Methyl-quinolin-6-ylaMine 332150-06-8
3-AMino-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)propan-1-onedihydrochloride 717904-35-3
1,1-Cyclopropanedicarboxylicacid 598-10-7
2-(3-Fluoro-phenyl)-ethanesulfonylchloride 728919-65-1
1,4-Butanediisothiocyanate 4430-51-7
HebeiFulongIMportandExportCo.,Ltd 86864-60-0
3-Acetylbenzenesulfonylchloride 73035-16-2
4-(4-Methoxyphenyl)butyrylchloride
302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.