ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Product List
2-Chloro-1-difluoroMethyl-4-fluorobenzene 845866-83-3
2-(AMinoMethyl)benzoicacid 25672-97-3
5-BroMo-2-chloro-3-Methylpyridine 29241-60-9
5-BroMo-1H-indazol-3-aMine 61272-71-7
[(9H-Fluoren-9-ylMethoxycarbonyl)-Methyl-aMino]-aceticacid 77128-70-2
(4-Isopropyl-piperazin-1-yl)-aceticacid 95470-68-1
3-(DifluoroMethoxy)benzoicacid 4837-19-8
1-(DiphenylMethyl)-3-hydroxyazetidine 18621-17-5
2-(4-Fluoro-phenyl)-quinoline-4-carboxylicacid 441-28-1
4-DifluoroMethoxy-3-Methoxy-benzaldehyde 162401-70-9
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol 942474-44-4
4-(4-Fluorophenyl)-tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylicacid 473706-11-5
4-DiMethylaMinophenethylaMine 52632-05-0
4-Ethylsulfonylacetophenone 99186-50-2
6-BroMobenzothiazol-2-ylaMine 15864-32-1
4-Iodo-2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylicacid 166266-19-9
1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidine-4-carbohydrazide 942474-58-0
4,5-Difluoro-2-Methylaniline 875664-57-6
4-(DifluoroMethyl)-1-fluorobenzene 26132-51-4
3,5-DibroMo-2-fluoro-pyridine 473596-07-5
(3-Fluoro-phenyl)-Methanesulfonylchloride 24974-72-9
1-DifluoroMethyl-3-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonylchloride 957490-44-7
8-[4-(Ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Thiophene-2,5-dicarboxylicacidMonoMethylester 30433-91-1
4-(2,4-DiMethyl-phenyl)-4-oxobutyricacid
1-[3-Chloro-5-(trifluoroMethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylicacid 874800-69-8
Methyl6-chloro-4-(trifluoroMethyl)nicotinate 7382-40-3
{4-[(3-Methyl-furan-2-carbonyl)-aMino]-phenyl}-aceticacid 14003-11-3
4-[4-(Ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]Morpholine
6,8-DiMethylchroMone-2-carboxylicacid 288399-57-5
2-AMino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyridine-3,6-dicarboxylicacid3,6-diethylester 24264-33-3
4'-Methyl-biphenyl-2-ylaMinehydrochloride 1204-43-9
4-AMino-N-(2-Methoxyphenyl)benzenesulfonaMide 19837-84-4
4-BroMo-3-Methylphenol 14472-14-1
(4-Chloro-phenyl)-pyrrolidin-3-yl-aMine 356558-33-3
5-BroMo-pyridin-3-ol 74115-13-2
3-Chloro-5-(trifluoroMethyl)pyridine-2-thiol 76041-74-2
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile 405-04-9
3-[(2-Methyl-2H-pyrazole-3-carbonyl)-aMino]-benzoicacid 84547-60-4
Methyl2-aMinothiophene-3-carboxylate 22288-78-4
N-Boc-4-piperidin-4-yl-butyricacid 142247-38-9
1-[4-(Ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]pyrrolidine 942474-31-9
(S)-beta-(3-BroMophenyl)alanine 275826-35-2
2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluoro-6-iodo-phenyl)-ethanone 582-65-0
1-BroMo-4-ethylsulfonyl-2-nitrobenzene
Ethyl1-Boc-3-pyrrolidine-carboxylate 170844-49-2
5-BroMo-2-fluoroaniline 2924-09-6
2-(5-Methyl-2-phenylthiazole-4-yl)aceticacid 30709-67-2
2-AMino-4-(trifluoroMethyl)benzoicacid 402-13-1
2-AMino-4-(trifluoroMethyl)pyriMidine 16075-42-6
2-[4-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanol 942474-21-7
2-AMino-3-forMyl-6-MethylchroMone 68301-75-7
4-Chloro-isatoicanhydride 40928-13-0
4-(3-Methylpiperidin-1-yl)-3-nitrobenzoicacid 380194-19-4
2-Fluoro-1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene 252561-33-4
2-AMino-N-cyclohexylbenzaMide 56814-11-0
2,4-Difluoro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 1092350-12-3
4-BroMo-2-chlorobenzoicacid 59748-90-2
1-[4,4']Bipiperidinyl-1-ylethanone 674774-74-4
8-Methyl-2-p-tolyl-iMidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxaldehyde 524724-74-1
4-Chloro-2,5-diMethylbenzenesulfonylchloride 88-49-3
2-Fluoro-5-Methylbenzenesulfonylchloride
4-N-Boc-AMinopiperidine 73874-95-0
5-ChloroMethyl-3-p-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 50737-29-6
5-AMino-2-fluoro-4-Methylpyridine 954236-33-0
1-[4-(Ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-2-carboxylicacid 1214083-46-1
4-N-Cbz-cyclohexanone 16801-63-1
5-BroMo-2-fluoro-4-Methylsulfonyltoluene 942474-79-5
1-[4-(Ethylsulfonyl)-2-nitrophenyl]hexaMethyleneiMine 942474-69-3
2-Fluoro-5-iodobenzoicacid 124700-41-0
(4-Methyl-piperazin-1-yl)-(S)-pyrrolidin-2-yl-Methanone 330796-48-0
3-(4-BroMo-3,5-diMethyl-pyrazol-1-ylMethyl)-benzoicacid 175203-24-4
3-Nitro-4-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
1-(4-Chlorophenyl)-1-(3-pyridinyl)MethylaMine 883548-10-5
2-tert-ButoxycarbonylaMino-4,5-diMethoxy-benzoicacid 122744-78-9
2-(4-ForMyl-2-Methoxy-phenoxy)acetaMide 186685-89-2
4-(2-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 70627-20-2
3-AMino-3-(3-fluorophenyl)propanoicacid 117391-51-2
4-Iodopyridine 879326-76-8
1-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidine-4-carboxaMide 942474-65-9
2-Chloro-3-fluoro-5-Methyl-pyridine 34552-15-3
3,5-DifluorobenzenesulfonaMide 140480-89-3
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-2-carboxylicacidhydrochloride 1214045-01-8
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol 942474-49-9
4-(TrifluoroMethoxy)benzeneboronicacid 37526-59-3
3-Iodo-2-Methoxypyridine 873302-36-4
3-Fluorophenylglyoxalhydrate 121247-01-6
3-Fluoro-4-piperidin-1-ylphenylaMine 85983-56-8
3,5-Difluoronitrobenzene 2265-94-3
3,5-Diethyl-isoxazole-4-carboxylicacid
2-AMino-3-(trifluoroMethyl)pyridine 183610-70-0
2-Fluoro-4-(Methylsulfonyl)aniline 832755-13-2
4-Fluoro-2-(trifluoroMethyl)benzenesulfonylchloride 1682-10-6
2-Tetrahydrofurfurylisothiocyanate 82500-35-4
1-Ethyl-3,5-diMethyl-1H-pyrazole-4-carboxylicacid 108444-24-2
4-AMino-2-nitrobenzoicacid 610-36-6
1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-piperazinedihydrochloride 148245-18-5
BenzaMidoxiMe 613-92-3
2-Cyclopentyloxy-phenylaMine 29026-75-3
3-BroMo-2,6-dichloropyridine 866755-20-6
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.