ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

武汉凯威斯科技有限公司 Company Information

Company Name:    Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel:    86-027-67849912
Fax:    86-027-87531808
Email:    sales@chemwish.com
Nationality:    China
WebSite:    www.chemwish.com
Product List:    35909
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Product List
4-BroMo-2-fluoro-5-Methylsulfonyltoluene 1000339-74-1
2-Ethoxy-4-forMylphenyl 4-chlorobenzoate 431985-11-4
3-(1-Azepanyl)propanohydrazide 299936-29-1
(5E)-2-Mercapto-3-phenyl-5-(2-thienylMethylene)-3,5-dihydro-4H-iMidazol-4-one 87736-69-4
Methyl (3,4,5-triethoxy-2-nitrophenyl)acetate 1142198-17-1
((4-Methoxyphenyl){2-oxo-2-[(tetrahydrofuran-2-ylMethyl)aMino]ethyl}aMino)acetic acid 1142215-62-0
N-(4-tert-Butylsulfanyl-pyridin-3-yl)-2,2-diMethyl-propionaMide 766557-58-8
(5-Cyclopropyl-3-trifluoroMethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid 957487-30-8
2-(2-Methyl-iMidazol-1-yl)-ethylaMine
5,6,7-TriMethoxy-1-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 190972-87-3
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde 35344-95-7
FMoc-4-aMino-(1-carboxyMethyl) piperidine
2-(1-NaphthylMethoxy)-5-(trifluoroMethyl)aniline 946715-33-9
2-Chloro-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyriMidine-3-carbaldehyde 17481-62-8
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonylchloride 351003-49-1
3-Methyl-2-(trifluoroMethyl)benzofuran 1099598-16-9
(4-Cyclopropyl-4-Methyl-2,5-dioxo-iMidazolidin-1-yl)-acetic acid 956355-40-1
Boc-D-Asu-OH 75113-71-2
4-BroMo-5-Methyl-1H-pyrazole 1076223-98-7
2-(Ethylthio)benzoic acid
N,N-Diallyl-4-aMinobenzenesulfonaMide 193891-96-2
1-(2-Phenylethyl)piperazine 5321-49-3
Boc-4-iodo-L-phenylalanine 62129-44-6
3-Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 169674-67-3
N-(5-BroMo-pyridin-3-yl)-2,2-diMethyl-propionaMide 873302-39-7
1-(2-DiMethylaMino-ethyl)-piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride 1185304-27-1
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 18474-59-4
(3,4-Dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)-acetic acid
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoroMethyl)-2-pyridinyl]-1H-indol-3-yl}acetonitrile 303152-93-4
5-[(2-Methylpiperidin-1-yl)Methyl]-2-furoic acid 926241-28-3
2-Chloro-1-(5-ethoxy-1H-indol-3-yl)ethanone 1134334-66-9
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-phenylpropanoic acid 364339-01-5
5-Nitro-1-phenyl-1H-indazol-3-aMine 309944-73-8
N-Methyl-N-[4-(4-Methylpiperidin-1-yl)benzyl]aMine 1095125-80-6
5,6-DiMethoxynicotinaldehyde 52605-99-9
N-Methyl-N-[(3-Methylisoxazol-5-yl)Methyl]aMine 1000896-85-4
3-BroMo-2,5-dichloropyridine 138006-41-4
2,3-DiMethyl-1H-indole-6-carboxylic acid 103986-06-7
Boc-D-1,2,3,4-tetrahydro-norharMan-3-carboxylicacid 123910-26-9
3-NitroiMidazo[1,2-a]pyridine 4926-45-8
N-(5-AMino-2-Methyl-phenyl)-2-piperidin-1-yl-acetaMide 459803-08-8
Boc-3-cyano-L-phenylalanine 131980-30-8
[(6-Chloro-7-Methyl-1H-indol-2-yl)-Methyl]MethylaMine 883529-93-9
Ethyl [isopropyl(Methyl)aMino]acetate 1040048-25-6
1-AMino-3-(4-tert-butyl-phenoxy)-propan-2-ol 41403-84-3
2-(1,4-Diazepan-1-yl)-1,3-benzothiazoletrifluoroacetic acid salt 1185033-39-9
5-Fluorooxindole 56341-41-4
2-(DiethylaMino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 92940-24-4
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 24372-49-4
2-([1,1'-Biphenyl]-4-yloxy)-5-Methylaniline 946715-94-2
3-Methyl-4-(2-Methylphenoxy)aniline 860573-00-8
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-aMine 40545-65-1
3-[(2-Chloro-4-fluorobenzyl)oxy]benzoic acid 1041558-34-2
Ethyl (2-ethyl-5-oxo-1,4-diazepan-1-yl)acetate 1142198-02-4
4-(2-DiMethylaMino-ethoxy)-3-Methoxy-benzaldehyde 55589-46-3
2-(3,5-DiMethylbenzoyl)benzoic acid 149817-31-2
3-(4-Nitro-pyrazol-1-yl)-propionitrile 1002243-79-9
(3-Ethoxy-propyl)-(1-pyridin-4-yl-ethyl)-aMine 842966-39-6
3-AMino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid 68208-20-8
4-(4-Chloro-3,5-diMethylphenoxy)-2-Methylaniline 946699-69-0
2-(4-AMino-phenyl)-4-Methyl-2H-phthalazin-1-one 101101-73-9
2-Cyclopentyl-5-Methyl-2H-pyrazol-3-ylaMine 30241-37-3
1-(2,3-DiMethylcyclohexyl)-1H-benziMidazole-5-carboxylic acid 953806-84-3
2',4',6',7'-Tetrahydrospiro[1,3-dioxolane-2,5'-indazole] hydrochloride 1185012-60-5
Ethyl 5-broMo-4-nitrothiophene-2-carboxylate 2160-52-3
N'-(2-ForMyl-6-Methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-diMethyliMidoforMaMide 1134334-54-5
2-[(4-Fluorophenethyl)oxy]ethylaMine 189012-60-0
Trifluoroethenesufonyl fluoride 684-10-6
4-(2,4-DiMethylphenoxy)-2-(trifluoroMethyl)aniline 946698-06-2
[(1'-Benzyl-1,4'-bipiperidin-3-yl)Methyl]aMinetrihydrochloride 1185293-28-0
5-Ethyl-3-Methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
2-Methoxytetrahydropyran 6581-66-4
N-(5-Iodo-4-Methyl-pyridin-2-yl)-2,2-diMethyl-propionaMide 179554-56-4
5-Isopropyl-4,5,6,7-tetrahydro-thiazolo[5,4-c]-pyridin-2-ylaMine 17899-51-3
6-BroMo-1,3-dihydro-2H-iMidazo[4,5-b]pyridin-2-one 148038-83-9
2-Isopropoxy-3-triMethylsilanyl-pyridine 782479-89-4
3-Methoxy-4-(2-Morpholin-4-yl-ethoxy)-benzaldehyde 6131-05-1
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 89205-07-2
1-Acetylpiperidine-3-carboxylic acid 2637-76-5
4-(3-Pyridinyloxy)-2-(trifluoroMethyl)aniline 946741-55-5
1-(2-Methoxy-phenyl)-piperazin-2-one 95520-95-9
5-BroMo-2-chloroaniline 60811-17-8
1,1-Dioxo-2,5-dihydro-1H-1laMbda*6*-thiophene-3-sulfonyl chloride
Methyl 3,4,5-triethoxy-2-nitrobenzoate 1142198-09-1
4-Chloro-8-fluoro-5H-pyriMido[5,4-b]indole 331443-96-0
Ethyl 4-acetyl-3-Methylisothiazol-5-ylcarbaMate 120750-19-8
2-(2-Chlorophenyl)-4-quinolinecarboxylic acid 20389-09-7
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)Methyl]-4-Methylpiperazine 341967-70-2
2-(Biphenyl-2-yloxy)-propionic acid 119411-78-8
2-Methyl-4-(3-pyridinyloxy)aniline dihydrochloride 1185302-52-6
1-Piperidin-1-ylacetone 6784-61-8
[4-(Methylsulfonyl)Morpholin-2-yl]MethylaMinehydrochloride
6,9-DiMethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-aMine 1119451-37-4
N-Benzyl-2-chloro-N-isopropyl-acetaMide 39086-63-0
({1-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]piperidin-3-yl}-Methyl)MethylaMine dihydrochloride 1185304-63-5
3-[(4-Methylsulfonyl)phenoxy]benzoic acid 1000018-30-3
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde 852180-60-0
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylMethyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 95987-35-2
3-(1,2-Oxazinan-2-yl)propanoic acid hydrochloride 1185298-71-8
2-(3,4-DiMethyl-phenyl)-pyrrolidine 881040-12-6
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.