ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

成都点纯科技有限公司 Company Information

Company Name:    BEST-REAGENT
Tel:    400-1166-196 18981987031
Fax:    028-84555506 QQ:800101999
Email:    cdhxsj@163.com
Nationality:    China
WebSite:    www.hx-r.com
Product List:    9900
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Product List
4-Ethylphenylacetylene 40307-11-7
4-Ethylphenylboronic acid 63139-21-9
4-Ethylresorcinol 2896-60-8
4-Ethynylanisole 768-60-5
4-Ethynylpyridine 2510-22-7
4-Ethynyltoluene 766-97-2
4-Fluorobenzoic acid 456-22-4
4-Fluoro-2-nitrotoluene 446-10-6
4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile 194853-86-6
4'-FLUORO-3'-(TRIFLUOROMETHYL)ACETOPHENONE 208173-24-4
METHYL 4-FLUORO-3-HYDROXYBENZOATE 214822-96-5
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 453-71-4
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 367-86-2
4-Fluoro-3-nitroaniline 364-76-1
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 29270-56-2
4-Fluoroacetophenone 403-42-9
4-Fluoroaniline 371-40-4
4-Fluorobenzamide 824-75-9
4-Fluorobenzonitrile 1194-02-1
alpha-Chloro-p-fluorotoluene 352-11-4
4-Fluorobenzylamine 140-75-0
D-4-Fluorophenylalanine hydrochloride 122839-52-5
4-Fluoroindoline-2,3-dione 346-34-9
1-Fluoro-4-iodobenzene 352-34-1
4-Fluorophenol 371-41-5
4-Fluorobenzeneboronic acid 1765-93-1
4-FLUOROPHENYLMAGNESIUM BROMIDE 352-13-6
L-4-Fluorophenylalanine 1132-68-9
p-Fluorotoluene 352-32-9
4-Formylbenzoic acid 619-66-9
4-Formylphenylboronic acid 87199-17-5
4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride 42823-46-1
4-Heptanone 123-19-3
4-Hexylbenzoic acid 21643-38-9
4-Hexyloxybenzoic acid 1142-39-8
4-Hydrazino-7-nitrobenzofurazan 90421-78-6
4-Hydrazinobenzenesulfonic acid 98-71-5
4-Hydrazinobenzoic acid 619-67-0
p-Hydroxybenzaldehyde 123-08-0
1-NAPHTHOL-4-SULFONIC ACID SODIUM SALT 6099-57-6
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate 35011-47-3
2,6,8-TRIMETHYL-4-NONANOL 123-17-1
4-Hydroxy-2-butanone 590-90-9
PROPIOIN 4984-85-4
Methyl vanillate 3943-74-6
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 498-00-0
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride 7149-10-2
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 3011-34-5
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 616-82-0
4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid 58574-03-1
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 1546-78-7
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 675-10-5
4'-Hydroxyacetophenone 99-93-4
4-Hydroxybenzenesulfonic acid 98-67-9
4-Hydroxybenzhydrazide 5351-23-5
4-Cyanophenol 767-00-0
4-Hydroxybenzophenone 1137-42-4
Gamma-butyrolactone(GBL) 96-48-0
SODIUM 4-HYDROXYBUTYRATE 502-85-2
4-Hydroxycoumarin 1076-38-6
D(-)-4-Hydroxyphenylglycine 22818-40-2
4-Hydroxyphenylacetamide 17194-82-0
4-Hydroxyphenylacetic acid 156-38-7
4-Hydroxyphenylboronic acid 71597-85-8
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 269409-70-3
4-Hydroxypiperidine 5382-16-1
4-HYDROXYTAMOXIFEN 68047-06-3
Urocanic acid 104-98-3
2-AMINO-4-IMINO-2-THIAZOLINE HYDROCHLORIDE 36518-76-0
4-IODO-2-METHYLANILINE 13194-68-8
4'-Iodoacetophenone 13329-40-3
4-Iodoaniline 540-37-4
4-Iodoanisole 696-62-8
4-Iodobenzoic acid 619-58-9
Ethyl 4-iodobenzoate 51934-41-9
4-Iodobenzonitrile 3058-39-7
4-Iodophenetole 699-08-1
4-Iodophenol 540-38-5
L-4-Iodophenylalanine 24250-85-9
4-Isopropoxybenzenesulfonyl chloride 98995-40-5
4-Isopropylbenzoic acid 536-66-3
4-ISOPROPYLBENZONITRILE 13816-33-6
4-Isopropylaniline 99-88-7
p-Cymene 99-87-6
4-Mercaptobenzoic acid 1074-36-8
4-Methylsulphonyl benzaldehyde 5398-77-6
4-Methylsulphonylbenzoic acid 4052-30-6
4-Methylsulfonylaniline 5470-49-5
2,4-DIAMINOANISOLE 615-05-4
4-Methoxyindole 4837-90-5
4-Methyl-3-nitroanisole 17484-36-5
Methoxymethyldiphenylamine 41317-15-1
4-Methoxy-2-nitrophenol 1568-70-3
4-METHOXY-3-BUTEN-2-ONE 4652-27-1
4'-Methoxyacetophenone 100-06-1
4-METHOXYAZOBENZENE 2396-60-3
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride 98-68-0
Anisic acid 100-09-4
4-Cyanobenzaldehyde 105-07-7
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 2357-47-3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.