ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

凯试(上海)科技有限公司 Company Information

Company Name:    Chemsky(shanghai)International Co.,Ltd.
Tel:    021-50135380
Fax:   
Email:    shchemsky@sina.com
Nationality:    China
WebSite:    www.shchemsky.com
Product List:    32358
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Product List
[3-(1H-Pyrazol-5-yl)phenyl]boronic acid
[3-(1-Methoxyethyl)phenyl]boronic acid 1287753-32-5
[3-(2-AMino-1-Methylethoxy)Phenyl]DiMethylaMine 887344-41-4
[3-(2-Chlorophenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride
[3-(2-Methoxyphenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride
[3-(2-Methylphenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride
[3-(3,4-Dichlorophenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride 885950-84-5
[3-(3,5-Dichlorophenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride 885950-83-4
[3-(3,5-DiMethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 1025735-46-9
[3-(3-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl]MethylaMine hydrochloride 885273-50-7
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]MethylaMine hydrochloride 1171023-50-9
[3-(4-Chlorophenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride
[3-(4-Chlorophenyl)Phenyl]MethylaMinehydrochloride
[3-(4-Fluorophenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride 885950-85-6
[3-(4-Fluorophenyl)isoxazol-5-yl]Methanol 206055-89-2
[3-(4-Fluorophenyl)phenyl]sulfonylchloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)Phenyl]Sulfonyl Chloride 874959-95-2
[3-(4-Methoxyphenyl)phenyl]sulfonylchloride
[3-(4-Methylphenoxy)phenyl]sulfonyl chloride
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid hydrate
[4-(1H-Pyrazol-5-yl)phenyl]boronic acid 1174304-73-4
[4-(1-Methoxyethyl)phenyl]boronic acid 945723-15-9
[4-(1-Pyrrolidin-1-ylethyl)phenyl]boronic acid 868395-81-7
[4-(2-AMinoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
[4-(2-Chlorophenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride 518357-42-1
[4-(3,4-Dichlorophenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride 618910-51-3
[4-(3,5-Dichlorophenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride 518357-39-6
[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]MethylaMinehydrochloride
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride 410077-96-2
[4-(4-Fluorophenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride 518357-40-9
[4-(4-Methylphenyl)phenyl]MethylaMine hydrochloride
[4-(HydroxyMethyl)-1-Trityl-1H-IMidazol-5-Yl]Methanol 77134-74-8
[4-Methoxy-2-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 1287753-34-7
[5-(4-Chlorophenyl)-2-thienyl]MethylaMine hydrochloride 1166853-02-6
[5-Methyl-3-(trifluoroMethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid 345637-71-0
[Boc-Lys(FMoc)]4-Lys2-Lys-bAla-PAM resin
[FMoc-Lys(FMoc)]2-Lys-bAla-Wang resin
{3-[1-(DiMethylaMino)ethyl]phenyl}boronic acid 1287753-36-9
{4-[1-(DiMethylaMino)ethyl]phenyl}boronic acid hydrochloride 1704069-14-6
1-((2-(TriMethylsilyl)Ethoxy)Methyl)-1H-Benzo[D]IMidazole 101226-37-3
1-(1-(4-Chlorophenyl)vinyl)benzene 18218-20-7
1-(1-AMino-3-phenylpropan-2-yl)-4-(trifluoroMethyl)piperidin-4-ol hydrochloride
1-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)acetone 64882-50-4
1-(1-Phenylvinyl)-2-(TrifluoroMethyl)Benzene 191867-93-3
1-(2-(AMinoMethyl)-2,3-Dihydro-1H-Inden-2-Yl)-4-(TrifluoroMethyl)Piperidin-4-Ol Hydrochloride
1-(2,3-DiMethoxyphenyl)-1-tosylMethyl isocyanide
1-(2,4-Difluorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(2-AMino-1-(3-Chlorophenyl)Ethyl)-4-(TrifluoroMethyl)-4-Hydroxy Piperidine Oxalate 1185048-58-1
1-(2-AMino-1-(Pyridin-4-Yl)Ethyl)-4-(TrifluoroMethyl)Piperidin-4-Ol Hydrochloride
1-(2-AMinoethyl)-3-Ethylurea Hydrochloride 53673-39-5
1-(2-AMinoethyl)-3-Isopropylurea 53673-40-8
1-(2-AMinoethyl)-3-Phenylurea Hydrochloride 85850-48-2
1-(2-AMinophenyl)piperidine-4-carboxaMide 954587-51-0
1-(2-Benzenesulfonyl-Ethyl)Piperazine Dihydrochloride
1-(2-BroMophenyl)-1H-pyrazole 87488-84-4
1-(2-CarbaMoylethyl)-6-Indolecarboxylic Acid
1-(2-Carboxyphenyl)pyrrole 10333-68-3
1-(2-Cyanoethyl)-1H-Indole-6-Carboxylic Acid
1-(2-Fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-aMine
1-(2-Fluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-(2-Fluorophenyl)-5-Methyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 618092-58-3
1-(2-Hydroxy-4-Methoxyphenyl)-2-(4-Methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Hydroxy-4-Morpholin-4-Yl-Phenyl)Ethanone
1-(2-Hydroxyethyl)-3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 1177321-94-6
1-(2-Methanesulfonyl-ethyl)piperazine dihydrochloride 870007-73-1
1-(2-Methoxyethyl)-1H-iMidazole-2-carbaldehyde 558446-64-3
1-(2-Methoxyphenyl)-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 618070-28-3
1-(2-Methoxyphenyl)-5-(trifluoroMethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(2-Methylphenyl)-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(2-Phenoxyphenyl)MethanaMine hydrochloride 31963-35-6
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(2-Tert-ButoxycarbonylaMino-Ethyl)-1H-Indole-6-Carboxylic Acid 885266-68-2
1-(3-(TrifluoroMethoxy)phenyl)piperazin-2-one hydrochloride 215649-79-9
1-(3,4-Difluorophenyl)piperidin-4-one 885275-07-0
1-(3-AMinopropyl)-3-Isopropylurea Hydrochloride 1190006-09-7
1-(3-AMinopropyl)-3-Phenylurea Hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)-3-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 618101-71-6
1-(3-Chlorophenyl)-3-(3-pyridinyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 618101-73-8
1-(3-Chlorophenyl)-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-aMine
1-(3-Chlorophenyl)-5-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 241799-33-7
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 198627-86-0
1-(3-Methoxy-pyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride 1187928-25-1
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylMethyl)piperazine 524673-92-5
1-(4-(4-BroMophenoxy)phenyl)ethanone 54916-27-7
1-(4-(MethylaMino)-3-nitrophenyl)ethanone
1-(4-(TrifluoroMethoxy)phenyl)piperazin-2-one hydrochloride 267659-71-2
1-(4-(TrifluoroMethyl)Phenyl)-1H-Tetrazole 1027510-31-1
1-(4-BroMophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyriMidin-4-aMine
1-(4-BroMophenyl)-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-BroMophenyl)-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(4-BroMophenyl)-3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(4-BroMophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(4-BroMophenyl)-3-phenylpyrazole-4-propionic acid 951217-21-3
1-(4-BroMophenyl)-5-(trifluoroMethyl)-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
1-(4-BroMophenyl)-5-Methyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
1-(4-BroMophenyl)-5-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chloro-1-hydroxy-naphthalen-2-yl)ethanone 530740-47-7
1-(4-Chloro-benzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid 314744-43-9
1-(4'-Chlorobiphenyl-4-Yl)Urea 1033194-51-2
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.