ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

江苏倍达医药科技有限公司 Company Information

Company Name:    Struchem Co., Ltd.
Tel:    15365350169 0512-63009836-
Fax:    0512-63006936
Email:    service@struchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.struchem.com
Product List:    4016
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Product List
3,3-difluorocyclopentanecarboxylic acid 1260897-05-9
3,3-DIFLUOROPYRROLIDINE HCL 163457-23-6
3,3-dimethoxypropanehydrazide 134784-37-5
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole 887144-97-0
3,3-DIMETHYLACRYLOYL CHLORIDE 3350-78-5
3,3-Dimethylbutyraldehyde 2987-16-8
3,4,5-TRIFLUORO-1-CYANO BENZENE 134227-45-5
3,4,5-trifluoro-2-methoxyaniline
3,4,5-TRIFLUOROBENZOIC ACID 121602-93-5
3,4,6-Trichloropyridazine 6082-66-2
3,4-Diaminofluorobenzene 367-31-7
3,4-DIAMINOPYRIDINE 54-96-6
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride 90069-81-1
3,4-dibromothiophene-2,5-dicarbaldehyde 25373-20-0
3,4-Dicyanothiophene 18853-32-2
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 875664-52-1
3,4-difluoro-2-methoxybenzonitrile 886496-72-6
3,4-DIFLUORO-5-METHOXY BROMOBENZENE 261762-35-0
3,4-DIFLUOROBENZALDEHYDE 34036-07-2
3,4-difluorobenzene-1-sulfinic chloride
3,4-Difluorobenzyl alcohol 85118-05-4
3,4-DIFLUOROBENZYL CHLORIDE 698-80-6
3,4-DIFLUOROBENZYL CYANIDE 658-99-1
3,4-dihydro-2h-quinoxaline-1-carboxylic acid tert-butyl ester 887590-25-2
3,4-Dimethoxy-benzaldoxim 2169-98-4
3,4-DIMETHOXYPHENOL 2033-89-8
3,4-Dimethoxythiophene 51792-34-8
3,4-Dimethyl Anisole 4685-47-6
3,4-Epoxytetrahydrofuran 285-69-8
3,4-ETHYLENEDIOXYTHIOPHENE 126213-50-1
3,4-Thiophenedicarboxylic Acid 4282-29-5
3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)ANILINE 328-74-5
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 502496-23-3
3,5-Dibromo-1,2,4-triazole 7411-23-6
3',5'-DIBROMOACETOPHENONE 14401-73-1
3,5-Dibromoanisole 74137-36-3
3,5-DIBROMOPYRIDINE 625-92-3
3,5-Dibromopyridine-4-carboxaldehyde 70201-42-2
3,5-dichloro-1,2,4-triazine 59631-75-3
3,5-DICHLORO-4-AMINO BENZOTRIFLUORIDE 24279-39-8
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid 98191-30-1
3',5'-Dichloroacetophenone 14401-72-0
3,5-DICHLOROBENZYLAMINE 39989-43-0
3,5-Dichloroiodobenzene 3032-81-3
3,5-Dichloro-pyridazine 1837-55-4
3,5-DIFLUOROBENZOIC ACID 455-40-3
3,5-DIFLUOROBENZONITRILE 64248-63-1
3,5-Difluorobromobenzene 461-96-1
3,5-difluoro-N-methoxy-N-methylpicolinamide
3,5-DIFLUOROPHENOL 2713-34-0
3,5-Difluoropyridine 71902-33-5
3,5-DIHYDROXYBENZALDEHYDE 26153-38-8
3,5-DIHYDROXYBENZYL ALCOHOL 29654-55-5
3,5-DIMETHOXYPHENYLACETIC ACID 4670-10-4
3,5-dimethoxypicolinonitrile 36057-45-1
3,5-dimethyl-4-(1,4,7-trioxa-10-azacyclododecane-10-carbonyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 1402394-11-9
3,5-dimethyl-4-(4-methylpiperazine-1-carbonyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
3,5-dimethyl-4-(morpholine-4-carbonyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 775322-41-3
3,5-DIMETHYL-4-ISOXAZOLYLBORONIC ACID 16114-47-9
3,5-PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID,3,5-DIMETHYL ESTER 4591-55-3
3,5-PYRIDINEDIMETHANOL 21636-51-1
3,6,9-trioxaundecamethylenediamine 760159-28-2
3,6-bis(5-bromothiophen-2-yl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione 1000623-95-9
3,6-bis(5-bromothiophen-2-yl)-2,5-dioctylpyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione 1057401-13-4
3,6-di(furan-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione 88949-34-2
3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione 850583-75-4
3,6-Diazabicyclo[3.1.1]heptane-3-carboxylic acid tert-butyl 1251017-66-9
3,6-Diazabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester 869494-16-6
3,6-DIBROMOPYRIDAZINE 17973-86-3
3,6-DICHLORO-1,2-DIAZINE 141-30-0
3,6-dichlorobenzo[b]thiophene 21211-21-2
3,6-dichlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride 34576-85-7
3,6-dichlorobenzo[B]thiophene-2-carboxylic acid 34576-94-8
3,6-difluorophthalic acid 651-97-8
3,6-DIFLUOROPHTHALIC ANHYDRIDE 652-40-4
3-[(1R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-Pyridinamine 877399-52-5
3-[(TERT-BUTYLDIMETHYLSILYL)OXY]-1-PROPANAL 89922-82-7
3-Acetyl-2-fluoropyridine 79574-70-2
3-ACETYL-5-BROMO-BENZOIC ACID METHYL ESTER 444992-78-3
3-ACETYL-5-BROMOPYRIDINE 38940-62-4
3-ACETYLBENZOIC ACID 586-42-5
3-Amino-1-adamantanol 702-82-9
3-AMINO-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 6994-25-8
3-amino-1-propanol 156-87-6
3-AMINO-2-BROMO-5-FLUOROPYRIDINE 884495-03-8
3-Amino-2-bromo-benzoic acid 168899-61-4
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 34552-13-1
3-Amino-2-chlorobenzotrifluoride 62476-58-8
3-Amino-2-cyanopyridine 42242-11-5
3-AMINO-2-FLUOROTOLUENE 1978-33-2
3-amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
3-AMINO-3-CYCLOPROPYL-PROPIONIC ACID 331633-72-8
3-Amino-3-methyl-1-butyne 2978-58-7
3-Amino-3-methylbutyric acid 625-05-8
3-Amino-3-methyl-butyric acid ethyl ester hydrochloride 85532-40-7
3-amino-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 1220630-86-3
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 446273-59-2
3-AMINO-4-METHYLBENZOIC ACID 2458-12-0
3-AMINO-4-METHYLBENZONITRILE 60710-80-7
3-AMINO-4-METHYLPYRIDINE 3430-27-1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.