ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

江苏倍达医药科技有限公司 Company Information

Company Name:    Struchem Co., Ltd.
Tel:    400-052-6686 0512-63009836
Fax:    0512-63006936
Email:    service@struchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.struchem.com
Product List:    4018
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Product List
4-Methoxy-benzyl-hydrazine 140-69-2
4-METHOXY-BETA-OXO-BENZENEBUTANENITRILE 103986-01-2
4-Methoxy-cyclohexanone 13482-23-0
4-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 14963-96-3
4-Methoxyphenylboronic acid 5720-07-0
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride 19501-58-7
4-Methoxyphthalic Acid 1885-13-8
4-METHOXYPYRIDINE 620-08-6
4-methyl-1H-pyrazol-5-amine 64781-79-9
4-Methyl-1-naphthaldehyde 33738-48-6
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile 26830-95-5
4-Methyl-2-oxovaleric Acid 816-66-0
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 261952-01-6
4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 261952-06-1
4-METHYL-4-PENTEN-1-OL 22508-64-1
4-METHYL-5-PHENYL-THIAZOL-2-YLAMINE 28241-62-5
4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethylester 20582-55-2
4-METHYLBENZENEBORONIC ACID 5720-05-8
4-Methylbenzenesulfonic anhydride 4124-41-8
4-METHYL-BENZO(1,2,5)OXADIAZOLE 29091-40-5
4-Methylmorpholine 4-Oxide 7529-22-8
4-methyloxazol-2-amine 35629-70-0
4-Methyloxazole 693-93-6
4-Methylpyridine-3-boronic acid 148546-82-1
4-METHYLPYRIDINE-3-CARBOXALDEHYDE 51227-28-2
4-Methylpyrimidine 3438-46-8
4-Morpholinemethanol 4432-43-3
4-N-BOC-Aminopiperidine 73874-95-0
4-Nitro-1H-pyrazole 2075-46-9
4-Nitro-2H-1,2,3-triazole 84406-63-3
4-NITRO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOL 88-30-2
4-NITRO-3-PYRAZOLECARBOXYLIC ACID 5334-40-7
4-nitrobenzyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)acrylate 88950-54-3
4-nitroisatoic anhydride 63480-10-4
4-Nitroisophathalic Acid 4315-09-7
4-Nitro-o-cresol;2-Methyl-4-nitrophenol 99-53-6
4-NITROPHENYL CARBONOCHLORIDATE 7693-46-1
4-Nitrophenylboronic acid 24067-17-2
4-Oxazolyl-boronic acid 1332457-86-9
4-Oxo-1,2-piperidinedicarboxylic acid 1-(tert-butyl) 2-methyl ester 81357-18-8
4-Oxobutanoic acid methyl ester 13865-19-5
4-OXOTETRAHYDROPYRAN 29943-42-8
4-PENTYN-1-OL 5390-04-5
4-PHENOXYBENZENEBORONIC ACID 51067-38-0
4-Phenylpiperidine Hydrochloride 10272-49-8
4-PIPERAZIN-1-YL-BENZALDEHYDE 27913-98-0
4-Piperidin-4-ylphenol 62614-84-0
4-PIPERIDINON 41661-47-6
4-Piperidone hydrochloride 41979-39-9
4-Prperidone monohydrate hydrochloride 40064-34-4
4-Pyridazine carboxaldehyde 50901-42-3
4-PYRIDINEMETHANESULFONYL CHLORIDE 130820-88-1
4-PYRIDINEPROPANOL 2629-72-3
4-Pyridinesulfonyl chloride 134479-04-2
4-Pyrimidinol 51953-18-5
4-Quinolinecarboxaldehyde 4363-93-3
4-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-1-METHYL-1H-IMIDAZOLE-2-CARBOXYLIC ACID 128293-64-1
4-TERT-BUTYLPYRIDINE 3978-81-2
4-Thiazolyl-boronic acid 1016642-07-1
4-THIOMORPHOLINE 123-90-0
4-Toluene Sulfonyl Chloride 98-59-9
4-TOLUENESULFONIC ACID PYRIDINE SALT 24057-28-1
4'-TRIFLUOROMETHYL BENZALDEHYDE 455-19-6
4-Trifluoromethyl-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 495415-51-5
4-TRIFLUOROMETHYL-THIAZOLE-2YLAMINE 349-49-5
5-(1,1'-DIMETHYL-HEPTYL)BENZENE-1,3-DIOL 56469-10-4
5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol 172152-53-3
5-(2-Bromo-ethyl)-3-(2-bromophenyl)-isoxazole 1231243-94-9
5-(2-Bromo-ethyl)-3-(3-bromophenyl)-isoxazole 1261236-36-5
5-(2-Bromo-ethyl)-3-(4-bromophenyl)-isoxazole
5-(3-Dimethylamino-phenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine 766519-87-3
5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1(2H)-yl)-2-((4-methylbenzoyloxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl 4-methylbenzoate
5-(4-chlorophenyl)oxazol-2-amine 13576-51-7
5-(4-Dimethylamino-phenyl)-2H-pyrazol-3-ylamine 208519-11-3
5-(4-methoxybenzyloxy)-1H-indazol-3-amine 1242152-62-0
5-(benzyloxy)pentan-1-ol 4541-15-5
5-(BENZYLOXY)PENTANOIC ACID 64740-39-2
5-(BROMOMETHYL)-2H-1,3-BENZODIOXOLE 2606-51-1
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole 723286-98-4
5-(cyclohexanecarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
5-(cyclopentanecarbonyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
5-(Methoxymethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 15568-85-1
5-(N-(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ylidene)pyridin-4-amine
5-(trifluoromethyl)thiazol-2-amine 169260-97-3
5,10,15,20-TETRAKIS(4-METHOXYPHENYL)-21H,23H-PORPHINE 22112-78-3
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 15862-18-7
5,5'-dibromo-4,4'-didodecyl-2,2'-bithiophene 753470-95-0
5,5-dioctyl-3,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5H- dibenzo[b,d]silole 958293-23-7
5,6-dihdyro-1H-pyridin-2-one 6052-73-9
5,6-Dihydro-[2]pyrindin-7-one 51907-18-7
5,7-dichloro-1,6-naphthyridine 337958-60-8
5,7-DICHLORO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL 70555-58-7
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 57489-77-7
5,7-dimethylindoline-2,3-dione 39603-24-2
5,8-diacetyl-6-(4-chlorophenyl)dodecane-4,9-dione
5-[2,4-DIFLUOROPHENYL]SALICYLIC ACID 22494-42-4
5-ACETALDEHYDEYL-4,6-DICHLOROPYRIMIDINE 16019-33-3
5-ACETYL-2-METHYLPYRIDINE 36357-38-7
5-Acetylpyrimidine 10325-70-9
4-Propylbenzylamine 538342-98-2
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.