ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
(E)-1-Bromo-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne 78629-21-7
2-CHLORO-4,6-DIPHENYLNICOTINONITRILE 4604-05-1
METHYL 2-((2-[4-(3-METHYL-1-BENZOTHIOPHEN-2-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]ETHYL)THIO)ACETATE
3-(3-NITRO-4-TETRAHYDRO-1H-PYRROL-1-YLPHENYL)ACRYLIC ACID 175278-41-8
4,6-DICHLORO-NICOTINAMIDE 70593-57-6
[5-(METHYLTHIO)-2-PHENYL-1H-IMIDAZOL-4-YL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM IODIDE
N-(6-CHLOROHEXANOYL)-N'-[3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL]UREA
N-Methyl-4-pyridinamine 1121-58-0
N1-(3-CYANOPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 218288-43-8
5-CHLORO-1-ISOPROPYL-1H-BENZO[D]IMIDAZOLE-2-THIOL 175276-96-7
3-(9-ANTHRYL)-1-(2-FURYL)PROP-2-EN-1-ONE
3-AMINO-2-(2-FLUOROPHENOXY)PYRIDINE 175135-66-7
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-[2-(BENZYLOXY)PHENYL]PROP-2-EN-1-ONE
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol 775-64-4
1-(2,2-DIBROMO-3-METHYLCYCLOPROPYL)PENTANE
2-CYANO-4-PYRIDINE CARBOXYLIC ACID 161233-97-2
4-CHLORO-6,7,8,9-TETRAHYDRO-5H-CYCLOHEPTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDINE 40106-58-9
(IODOMETHYL)CYCLOBUTANE 16408-62-1
2-Fluoro-3-nitropyridine 1480-87-1
N4,5-DIMETHYL-N''4-PHENYL-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)ISOXAZOLE-4-CARBOXIMIDOHYDRAZIDE
([AMINO(IMINO)METHYL]AMINO)[3,5-DI(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]DIOXO-LAMBDA6-SULFANE HYDRATE 306935-08-0
6-PHENYL-PYRIDIN-2-YLAMINE 39774-25-9
4-BROMO-3-PHENYLPYRIDINE 440112-20-9
1-(3,5-DIFLUOROBENZYL)-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE
1-PYRIDIN-3-YLMETHYL-PIPERAZINE 39244-80-9
2-FORMYL-4-NITROPHENYL METHANESULFONATE 67326-25-4
2-([2-CYANO-2-PHENYL-1-(TRIFLUOROMETHYL)VINYL]THIO)PYRIDINIUM-1-OLATE
O1-[(2-CHLORO-4-PYRIDYL)CARBONYL]-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE-1-CARBOHYDROXIMAMIDE
(TRANS)-4-PHENYL-PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID-HCL 1049755-65-8
2-CHLORO-N-(3-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)ACETAMIDE 300727-15-5
2-CHLORO-N-(4-CHLOROPHENYL)NICOTINAMIDE 56149-31-6
N-PROPYLTHIOUREA 927-67-3
SODIUM 2-OXO-6-PHENYLHEXA-3,5-DIENOATE
2-(3-CHLOROPHENOXY)ACETAMIDE 35368-69-5
2-Isopropyl-4-(methylaminomethyl)thiazole 154212-60-9
4-(2-FURYL)-2-OXO-6-(2-THIENYL)-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE 81682-91-9
3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-1-(2-NITROPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE 29170-78-3
2,4-DICHLORO-6-METHYLBENZYLAMINE 150517-76-3
2-IMINO-1,2-DIHYDROQUINOLIN-1-AMINE 123093-40-3
1-(2-METHOXY-4-NITROPHENYL)PYRROLIDINE 67828-57-3
5-(2-FURYL)-1,3-OXAZOLE 70380-67-5
Chloral 75-87-6
8-BROMO-7-(4-BROMOBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
4-ETHOXYPHENYLPHOSPHONIC ACID 69387-02-6
5-METHYL-1,3-BENZODIOXOLE 7145-99-5
2-[(3-HYDROXY-4,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLENE]MALONONITRILE
2-AMINO-4-METHYLOXAZOLE 35629-70-0
4-(1H-PYRAZOL-1-YL)BENZOIC ACID 16209-00-0
N1-[(2,6-DICHLOROPHENYL)METHYLENE]-N3,N3-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIAMINE
3,4,5-TRINITROTOLUENE 603-15-6
2-(4-CHLOROPHENOXY)-2-METHYLPROPANENITRILE 24889-11-0
2-[(2-CHLOROACETYL)AMINO]HEXANOIC ACID
5-CHLORO-3-(CHLOROMETHYL)-1,2,4-THIADIAZOLE 74461-64-6
1-[5-CHLORO-2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PIPERIDINE
(Z)-2-Amino-alpha-[1-(tert-butoxycarbonyl)]-1-methylethoxyimino-4-thiazolacetic acid 86299-47-0
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-[(2,3,5,6-TETRACHLORO-4-PYRIDYL)THIO]PROP-2-EN-1-ONE
2-METHYL-4H-PYRIDO[4,3-D][1,3]OXAZIN-4-ONE 3810-23-9
METHYL 3-CHLORO-4-METHYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE 175137-11-8
2-CHLORO-N-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)NICOTINAMIDE
1,2-DIMETHYL-PIPERAZINE 25057-77-6
2-Amino-4-hydroxybenzothiazole 7471-03-6
3-(3,4-DICHLOROBENZYL)-7-[(DIETHOXYPHOSPHOROTHIOYL)OXY]-4-METHYL-2H-2-CHROMENONE
5-(2-NITROPHENYL)-2-FURALDEHYDE 20000-96-8
3-BUTENE-1,2,3-TRICARBOXYLIC ACID 26326-05-6
N-(4-CHLOROPHENYL)-N'-[2-(3,4,5-TRIBROMO-1H-PYRAZOL-1-YL)ETHYL]THIOUREA
2-CHLORO-3-[(([(4-METHOXYPHENYL)METHYLENE]AMINO)OXY)CARBONYL]PYRIDINE
N'1-ACETYL-2-CHLORO-5-NITROBENZENE-1-CARBOHYDRAZIDE 244167-73-5
4-CHLORO-2-METHYLBENZOIC ACID 7499-07-2
1-(IODOMETHYL)-2,4-DIMETHYL-BENZENE 102998-69-6
2,3,5-TRICHLOROPYRIDIN-4-AMINE
2-BROMO-5-FLUORO-4-METHYLBENZALDEHYDE
N1-(3-ETH-1-YNYLPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 175277-85-7
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-[3-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-2-THIENYL]PROP-2-EN-1-ONE
4-(3-METHOXYPROPYL)-5-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL 261965-18-8
5-CHLORO-4-NITRO-2,1,3-BENZOTHIADIAZOLE 2274-89-7
3-IODOISONICOTINIC ACID METHYL ESTER 188677-49-8
3,5-DIMETHYL-2-(1H-PYRROL-1-YL)PYRAZINE
1-Cyanopyrrolidine 1530-88-7
MQAE 162558-52-3
Z-GLY-NH2 949-90-6
4-CHLORO-6-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRROLO[3,4-C]PYRIDINE-1,3-DIONE 40107-91-3
1-BROMO-4-[3-(((CYANOIMINO)[(5,5-DICHLORO-2-METHYLPENTA-2,4-DIENYL)THIO]METHYL)THIO)ALLANOYL]BENZENE
3,5-DIFLUOROBENZYL CHLORIDE 220141-71-9
N1-[(DIPHENYLPHOSPHORYL)(2-FURYL)METHYL]-3,4-DICHLOROANILINE 680212-11-7
1,4-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 66300-61-6
ETHYL 2-(DIISOPROPOXYPHOSPHORYL)-3,3,3-TRIFLUORO-2-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]PROPANOATE 524715-53-5
O-[1,4-DIMETHYL-3-(2-THIENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDIN-6-YL] O,O-DIETHYL PHOSPHOTHIOATE
5-(4-CHLOROPHENYL)-2-(4-METHOXYANILINO)-3-METHYL-1,3-THIAZOL-3-IUM BROMIDE
3-AMINO-2-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
2-(4-FLUOROBENZYLSULFONYL)THIOACETAMIDE 175276-88-7
Norethindrone 68-22-4
[2,2':6',2''-TERPYRIDINE]-3',4'-DICARBOXYLIC ACID 247058-03-3
1,3-DI-2-THIENYL-2-PROPEN-1-ONE 2309-48-0
BENZOTHIAZOLE-6-CARBOXYLIC ACID 3622-35-3
2-ACETOXY-3,3-DICHLOROTETRAHYDROPYRAN
1-(5-BROMO-1-BENZOTHIEN-3-YL)ETHANONE 1423-63-8
3-[3-AMINO-4-(2-METHOXYETHOXY)PHENYL]PROPANOIC ACID 284665-32-3
(4-OXO-3,4-DIHYDRO-PHTHALAZIN-1-YL)-ACETIC ACID ETHYL ESTER 25947-13-1
ETHYL 2-[(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)METHYL]-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE 175202-20-7
3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN-5-CARBALDEHYDE 25090-33-9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.