ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
2-PYRIDINESULFONYLACETONITRILE 170449-34-0
2-PROPANESULPHONYLACETONITRILE 120069-21-8
2-([2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIO)PYRIDINIUM-1-OLATE
2,4-DIETHOXYPYRIDINE 52311-30-5
3-HYDROXY-2-PHENYLPYRIDINE 3308-02-9
[3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL]METHANOL 175204-38-3
Omeprazole sodium 95510-70-6
METHYL 2-(TERT-BUTYLAMINO)ACETATE 53386-65-5
BAPTA-AM 126150-97-8
N-[3-BROMO-3-(4-METHYLPHENYL)ALLYL]-N,N-DIMETHYLAMINE HYDROBROMIDE
2-[3-(4-NITROPHENYL)ACRYLOYL]PHENYL 4-METHYLBENZENE-1-SULFONATE
(2,6-DICHLORO-4-PYRIDYL)METHYL PYRROLIDINE-1-CARBODITHIOATE
6-METHOXYPYRIDINE-2-BORONIC ACID 372963-51-4
3,5-DIBROMO-2-NITRO-BENZOIC ACID 60912-52-9
ETHYL 2-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-OXOACETATE 402568-10-9
5-(6-METHOXY-2-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE 258518-56-8
4-HYDRAZINO-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE 40106-45-4
2-BENZYL-5,6-DIHYDRO-4,4,6-TRIMETHYL-1,3(4H)-OXAZINE 26939-22-0
Nystatin 1400-61-9
4-AZIDO-2,3,5,6-TETRAFLUOROBENZOIC ACID STP ESTER SODIUM SALT 221908-14-1
Famciclovir 104227-87-4
[(3-NITROPHENYL)METHYLENE](PHENYL)AMMONIUMOLATE
ETHYL 7-HYDROXY-4-OXO-4H-CHROMENE-2-CARBOXYLATE 23866-72-0
1,3,5-TRIMETHYL-4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1H-PYRAZOLE 844891-04-9
4,5-DICHLORO-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDAZINE-3,6-DIONE
2H-CHROMEN-3-YLMETHANOL 115822-61-2
DIETHYL 2-[2-(4-PYRIDYL)ETHYL]MALONATE 92501-98-9
2,4,6-TRIMETHOXYANILINE 14227-17-9
3,5-DIBROMO-4-NITROPYRIDINE 121263-11-4
4-(3,6-DIHYDROXY-10,13-DIMETHYL-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-TETRADECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-17-YL)PENTANOIC ACID 106460-50-8
5-(AMINOMETHYL)FLUORESCEIN HYDROCHLORIDE 141749-41-9
2-CHLORO-3-PYRIDYL 2-CHLORONICOTINATE
2-(2-CHLOROPHENYL)-5-[1-(4-ISOBUTYLPHENYL)ETHYL]-1,3,4-OXADIAZOLE
3-(ISOPROPYLSULFANYL)-1,2,4-TRIAZIN-5-YLAMINE 187099-36-1
4-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-THIAZOLE
1,5-DECALINDIONE 13913-82-1
R-(-)-5-[2(2-AMINO-2-METHYL)ETHYL]-2-METHOXYBENZENESULFONAMIDE
7-CHLORO-4-QUINAZOLINOL 31374-18-2
1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-5-METHOXY-1H-INDOL-2-YLBORONIC ACID 290331-71-4
METHYL 4-ACETYL-5-METHYLISOXAZOLE-3-CARBOXYLATE 104149-61-3
3-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]PROPANENITRILE 6788-68-7
5-BROMO-1-(PHENYLSULFONYL)-1H-INDOLE 118757-11-2
[2-(BENZYLOXY)-1-NAPHTHYL][3-(1-NAPHTHYL)OXIRAN-2-YL]METHANONE
METHYL 3-(4-CHLOROPHENYL)-4-CYANO-5-(METHYLTHIO)THIOPHENE-2-CARBOXYLATE 63244-05-3
4-FLUORO-2-IODOBENZOIC ACID 56096-89-0
N'4-(2-CHLORO-6-METHYLPHENYL)-2,6-DICHLOROPYRIDINE-4-CARBOHYDRAZIDE
2-BROMO-1-[5-(2-PYRIDINYL)-2-THIENYL]-1-ETHANONE 306935-06-8
N-[1-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-1-OXO-LAMBDA6-SULFANYLIDENE]-N'-(2-CHLORO-3-PYRIDYL)UREA
1-CHLORO-1-METHYLCYCLOHEXANE 931-78-2
Methyl cellulose 138169-43-4
(E)-1-PHENYL-3-(2-THIENYL)-2-PROPEN-1-ONE 2910-81-8
3-NITROBENZOPHENONE 2243-80-3
2-CHLORO-N-[3-[(2-CHLOROACETYL)AMINO]-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
N-(3-ETH-1-YNYLPHENYL)OXO(DIPHENYL)PHOSPHORANECARBOTHIOAMIDE
N'-[(3-CHLORO-2,2-DIMETHYLPROPANOYL)OXY]-N-(4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)IMINOFORMAMIDE
2-[2-(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)ETHYL]ISOINDOLINE-1,3-DIONE
N1-(2-CHLOROETHANIMIDOYL)-3,5-DICHLORO-4-(4-NITROPHENOXY)BENZENE-1-SULFONAMIDE
3,4-DICHLORO-1-(3,4-DIFLUOROPHENYL)-1H-PYRROLE-2,5-DIONE
2,6-DICHLORO-3-HYDROXYPYRIDINE-4-CARBOXALDEHYDE 185423-26-1
4,4,5,5,6,6,7,7-OCTAFLUORO-1-PHENYLHEPT-2-EN-1-ONE 110960-48-0
(1R,2S)-2-(ISOPROPYLAMINO)-1,2-DIPHENYLETHANOL 71653-81-1
3-(4-BROMO-2-THIENYL)ACRYLIC ACID 144558-44-1
5-[3-(CYCLOPENTYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]PYRAZOLIDIN-3-ONE 145743-47-1
5-CYCLOBUTYL-3-([(4-FLUOROPHENYL)SULFONYL]METHYL)-1,2,4-OXADIAZOLE
3-AMINO-2-PHENYLPYRIDINE 101601-80-3
3-CHLORO-3-HEPTYL-1-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE-2,4-DIONE
TERT-BUTYL 4-[4-(HYDROXYMETHYL)BENZYL]TETRAHYDRO-1(2H)-PYRAZINECARBOXYLATE 622381-67-3
TRIETHYLAMMONIUM (4-METHOXYANILINO)METHANEDITHIOATE
3-(2-OXO-ACETYL)-BENZONITRILE 105802-54-8
1,2-DIBROMO-4,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE 64219-36-9
2-Mercapto-5-methylbenzoxazole 22876-22-8
2-AMINO-5-PHENYL-3-FURONITRILE 14742-32-6
3-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene 2995-45-1
3-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]-2-METHYLPROPANOIC ACID 254748-99-7
5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-METHYL-1 2 4-TRIAZOLE-3-THIOL 162693-41-6
2-(2-CHLOROETHYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,3-BENZOXAZIN-3-YL N-(4-CHLOROPHENYL)CARBAMATE
3,5-DINITRO-4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID POTASSIUM SALT 74525-39-6
2-CHLORO-6-(PHENYLTHIO)ISONICOTINONITRILE
2-CHLORO-6-(3,5-DICHLOROPHENOXY)ISONICOTINONITRILE
2,5-DICHLOROPHENYL ISOTHIOCYANATE 3386-42-3
4-METHYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1,2,4-TRIAZOLIN-3(2H)-THIONE 30682-81-6
[2-(BENZYLOXY)PHENYL][3-(4-METHYLPHENYL)OXIRAN-2-YL]METHANONE
3-(4-CHLOROPHENYL)-5-(DICHLOROMETHYL)-1,2,4-OXADIAZOLE
2-AMINO-4,6-DINITROBENZENEMETHANOL 226711-13-3
2-[3-(4-ISOPROPYLPHENYL)ACRYLOYL]PHENYL 4-METHYLBENZENE-1-SULFONATE
N1-(2-FURYLMETHYL)-N1-(4,4,4-TRIFLUORO-3-OXOBUT-1-ENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZAMIDE
2,3-DIAMINO-6-(TRIFLUOROMETHYL)-4(3H)-PYRIMIDINONE 95095-71-9
2-AMINO-4,6-DIHYDROXY-5-METHYLPYRIMIDINE 55477-35-5
4,4'-Dianilino-1,1'-binaphthyl-5,5'-disulfonic acid dipotassium salt 65664-81-5
4,7-DIMETHYLPYRAZOLO[5,1-C][1,2,4]TRIAZINE-3-CARBOXYLIC ACID 175137-58-3
3-BENZYL-4-CHLORO-1-METHYL-1,2-DIHYDROQUINOLIN-2-ONE
N1-CYCLOHEXYL-2-[(2-CHLOROACETYL)(METHYL)AMINO]BENZAMIDE
2,4-DIAMINO-6-(4-FLUOROPHENYL)PYRIMIDINE 175137-25-4
3-METHYLGUANINE 2958-98-7
N2-CYCLOPROPYL-5-NITROPYRIDIN-2-AMINE, 97 246862-51-1
4-(AMINOMETHYL)-2-(4-TRIFLUOROMETHYL)PHENYL-1,3-THIAZOLE HYDROCHLORIDE 95%{2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-4-YL}METHYLAMINE HYDROCHLORIDE 690632-10-1
Metformin 657-24-9
1,4-DIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOXALINE-6-CARBOXYLIC ACID, 97 844891-14-1
5-[4-(4-METHOXYPHENOXY)PHENYL!-1H-PYRAZOLE, 97 620633-54-7
2-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YL)-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, 90%+ 175203-34-6
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.