ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
5-HYDROXY-4H-CHROMEN-4-ONE 3952-69-0
2-CHLORO-4-FLUOROBENZAMIDE 88578-90-9
3-(3,5-DICHLOROPHENYL)-5-([2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
1-[(2,2-DICHLOROCYCLOPROPYL)METHYL]PYRROLIDINE
2,6-DICHLORO-4-[5-(METHYLTHIO)-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL]PYRIDINE
3-(ETHYLTHIO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE 15182-35-1
4-METHOXY-BENZENECARBODITHIOIC ACID METHYL ESTER 5874-09-9
1-BENZYL-1,4-DIAZEPANE 4410-12-2
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole 35166-37-1
4,5-DICHLORO-2-(HYDROXYMETHYL)-2,3-DIHYDROPYRIDAZIN-3-ONE 51355-97-6
1-CHLORO-6,6-DIMETHYL-2-HEPTEN-4-YNE 287471-30-1
2,6-DICHLOROPHENYL 2-(CHLOROMETHYL)BENZOATE 647824-17-7
3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-METHYLPENT-3-EN-2-ONE
N-(4-ACETYLPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 38283-38-4
3-[4-(3-CHLOROPROPOXY)PHENYL]-1-PHENYLPROP-2-EN-1-ONE 312700-16-6
(4,5-DICHLORO-6-OXO-1,6-DIHYDROPYRIDAZIN-1-YL)METHYL BENZOATE
1-(2,6-DIFLUOROPHENYL)-2-PHENYL-1-ETHANONE 465514-59-4
2-(METHYLAMINO)-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1,3,4-THIADIAZOLE 25366-22-7
METHYL 5-CHLORO-3-[(2,3,3-TRICHLOROACRYLOYL)OXY]THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(3-PHENANTHRYL)PROP-2-EN-1-ONE
ALPHA-CHLORO-2-NITROBENZALDOXIME 35447-75-7
4-BROMO-2-FLUOROBENZAMIDE 292621-45-5
(DIPHENYLPHOSPHORYL)(4-PYRIDYL)METHANOL
4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL PIVALATE
3-ETHOXYACRYLIC ACID 6192-01-4
N1-[6-(2,3-DIMETHYLPHENOXY)-3-PYRIDYL]-2,3,3-TRICHLOROACRYLAMIDE
INDAN-5-CARBOXALDEHYDE 30084-91-4
1-(2-PHENOXYETHYL)-PIPERAZINE 13484-37-2
9-CHLORO-9-PHENYLXANTHENE 42506-03-6
2-PHENOXYPHENYLBORONIC ACID 108238-09-1
5-BROMO-2,3,4-TRIMETHYLBENZOYL CHLORIDE 342405-32-7
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(3-PHENOXY-2-THIENYL)PROP-2-EN-1-ONE
METHYL 3-AMINOTHIOPHENE-4-CARBOXYLATE HYDROCHLORIDE 39978-14-8
Etidronate disodium 7414-83-7
ETHYL 7-CHLORO-3-(ISOPROPYLSULFONYL)THIENO[3,2-B]PYRIDINE-6-CARBOXYLATE
1-(BROMOMETHYL)-3-PHENOXYBENZENE 51632-16-7
4-(CHLOROMETHYL)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLANE 4362-40-7
ETHYL 2-(([(2-CHLOROETHYL)AMINO]CARBONYL)AMINO)-3-PHENYLPROPANOATE
INDOLE-2,5-DICARBOXYLIC ACID 2-ETHYL ESTER 5-METHYL ESTER 884494-66-0
[3-(4-METHYLPHENYL)-3-OXOPROP-1-ENYL](TRIPROPYL)AMMONIUM CHLORIDE 252367-60-5
Isoquinoline-5-boronic acid 371766-08-4
2,6-DICHLORO-4-[4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]PYRIDINE
7-(3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL)-1,3-DIMETHYL-8-NITRO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
1,2,3,5-Tetrafluorobenzene 2367-82-0
4-[3-(4-PYRIDYL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-YL]PYRIDINIUM-1-OLATE
5-(4-BROMOPHENYL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-3-FUROYL CHLORIDE
DIISOPROPYL (1-HYDROXY-1-METHYLETHYL)PHOSPHONATE 89865-29-2
2-CHLORO-6-(4-METHYLPHENOXY)ISONICOTINONITRILE
2-CHLORO-3-[(([(3-PHENOXYPHENYL)METHYLENE]AMINO)OXY)CARBONYL]PYRIDINE
1-[1-(5-METHYLISOXAZOL-3-YL)-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]ACETONE 92658-77-0
2,4-DIFLUOROPHENYL ACETATE 36914-77-9
2-[METHYL-2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]ETHAN-1-OL 103748-04-5
4-Cyanophenyl isocyanate 40465-45-0
2-ACETYL-5-CHLORO-3-METHYLTHIANAPHTHENE 51527-18-5
5-FLUORO-2-NITROPHENYL 2-FLUOROBENZOATE
6-METHYLIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE 161563-79-7
N-([(3-FLUOROANILINO)CARBONYL]OXY)BUTANIMIDOYL CHLORIDE
1-(2,3-Dichlorophenyl)-piperazine hydrochloride 41202-77-1
2-(Trifluoromethyl)benzimidazole 312-73-2
5-Amino-2-methyl-2H-tetrazole 6154-04-7
2-[4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]ACETAMIDE 306935-90-0
4-(MORPHOLINOMETHYL)BENZONITRILE 37812-51-4
4-(4-(DIDECYLAMINO)STYRYL)-N-METHYLPYRIDINIUM IODIDE 95378-73-7
DIMETHYLDIPHENOXYSILANE
2-CHLORO-4,5-DIFLUOROBENZALDEHYDE 165047-23-4
1-(4-CHLOROBUTYL)-2-PHENYL-1H-INDOLE
(1S,2R)-N-BENZYL-2-AMINO-1,2-DIPHENYLETHANOL 153322-12-4
4-(2-FURFURYL)-3-THIOSEMICARBAZIDE 96860-19-4
TRIMETHYL PENTANE-1,3,5-TRICARBOXYLATE 5464-63-1
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 79966-13-5
2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-3-BORONIC ACID 693774-55-9
2-CHLORO-N-(2-[2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]ETHYL)ACETAMIDE
TFPAM-3 139428-48-1
N1-[3-[(2,3,3-TRICHLOROACRYLOYL)AMINO]-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,3,3-TRICHLOROACRYLAMIDE
2,4-DINITROPYRIDINE MONOHYDROCHLORIDE 73883-48-4
METHYL 2-([(2-CHLOROETHOXY)CARBONYL]AMINO)-4-METHYLTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
1-CHLORO-4,5-DIMETHYL-2-NITROBENZENE 52753-43-2
5-(4-CYANOPHENYL)NICOTINIC ACID
N1-(2-THIENYLMETHYL)-5-CHLORO-2-[(2-CHLOROACETYL)AMINO]BENZAMIDE
Chondroitin sulfate C sodium salt 12678-07-8
1-(4-PENTYLPHENYL)ETHAN-1-ONE OXIME 64128-28-5
8-CHLORO-1,3-DIMETHYL-7-(OXIRAN-2-YLMETHYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
3-BROMO-4-HYDROXYSULFOLANE 35330-57-5
1,8,9,10-TETRACHLORO-11,11-DIMETHOXYTRICYCLO[6.2.1.0(2,7)]UNDECA-4,9-DIENE-3,6-DIONE
2-(4-CHLOROPHENYL)-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE 1217-83-0
4-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-2-(3-METHOXYANILINO)-3-(3-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-3-IUM CHLORIDE
2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine 84006-10-0
3-[DI(2-CHLOROETHYL)AMINO]-1-(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
3-CHLORO-4-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]TETRAHYDRO-1H-1LAMBDA6-THIOPHENE-1,1-DIONE 13894-16-1
4-METHYL(THIOBENZAMIDE) 2362-62-1
N1-METHYL-2,4-DICHLOROANILINE 35113-88-3
2-[4-(METHOXYCARBONYL)-5-METHYL-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-PYRROL-3-YL]ACETIC ACID 77978-73-5
ETHYL 3-[3,5-DI(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-3-OXOPROPANOATE 175278-02-1
N1-(3-METHYLPHENYL)-2-[(2-CHLORO-6-METHYLPYRIMIDIN-4-YL)CARBONYL]HYDRAZINE-1-CARBOXAMIDE
4-(2-QUINOLYL)BUT-3-EN-2-ONE
Erdosteine 84611-23-4
1-(2-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)-2-PHENYLETHAN-1-ONE
5-[(4-BROMO-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)METHYL]-1,3,4-OXADIAZOLE-2-THIOL 175202-84-3
5-[(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)METHYL]-2,1,3-BENZOXADIAZOLE
N-(TERT-BUTYL)-2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPOXY)PROPANAMIDE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.