ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
N-[3-METHOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-N'-(1,2,2-TRICHLOROVINYL)UREA
4-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine 109887-53-8
Pramipexole Impurity 23 17557-67-4
4-(4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)ANILINE 690632-18-9
1-[2-(BENZYLOXY)PHENYL]-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)PROP-2-EN-1-ONE
DIMETHYL[3-OXO-3-(2-THIENYL)PROPYL]AMMONIUM BROMIDE 849060-86-2
5-(4-CHLOROPHENYL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)FURAN-3-CARBONYL CHLORIDE 175276-61-6
1-(4-METHYLPHENYL)-3-[5-(4-NITROPHENYL)-2-FURYL]PROP-2-EN-1-ONE
1-(9H-FLUOREN-9-YL)PIPERAZINE DIHYDROCHLORIDE 175277-64-2
1,2-EPOXY-7-OCTENE 19600-63-6
(2-BROMO-3-THIENYL)METHYLAMINE HYDROCHLORIDE 157664-47-6
3-(2,5-DIMETHYL-3-THIENYL)ACRYLAMIDE
3-BROMO-5-CHLORO-2-FLUOROPYRIDINE
2,4-DICHLORO-3,5,6-TRIMETHYLPYRIDINE 109371-17-7
1-[(4-ISOTHIOCYANATOPHENYL)SULFONYL]PIPERIDINE 7356-55-0
N-[2-(METHYLTHIO)PHENYL]OXO(DIPHENYL)PHOSPHORANECARBOTHIOAMIDE
3-Hydroxy-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 117-57-7
5-AMINO-2,6-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-2H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-ONE 114936-13-9
4-NITRO-ISATOIC ANHYDRIDE 63480-10-4
1-(2,3,4,5,6-PENTAMETHYLPHENYL)-2-PHENYLETHAN-1-ONE 147834-57-9
4-(2-THIENYLMETHYL)-1LAMBDA6,4-THIAZINANE-1,1-DIONE 175136-91-1
PYRAZINE-2-CARBOXIMIDOHYDRAZIDE 18107-03-4
3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 20680-59-5
2,5-DIETHOXYTHIOPHENOL 29236-93-9
3-CHLORO-1-[4-(5-NITROPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZEPAN-1-YL]PROPAN-1-ONE
4-ACETYL-3-HYDROXYPHENYL ACETATE 42059-48-3
(2-CHLOROETHYL)(1-PHENYLETHYL)AMMONIUM CHLORIDE
N,N'-DIHEXYLTHIOUREA 21071-28-3
METHYL 2-[(3-AMINO-3-THIOXOPROPYL)THIO]ACETATE 175202-95-6
2-[(4-HYDROXYPHENYL)THIO]BUT-2-ENEDIOIC ACID 248595-09-7
ETHYL 4-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO[1,2,3]TRIAZOLO[1,5-A]QUINAZOLINE-3-CARBOXYLATE 176692-55-0
2,2-DIETHOXYPROPIONITRILE 56011-12-2
METHYL 3-HYDRAZINO-4-(PROPYLSULFONYL)THIOPHENE-2-CARBOXYLATE 175202-01-4
1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBALDEHYDE 25016-09-5
tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate 214834-18-1
5,6-DIAMINO-3,4-DIHYDROPYRIMIDINE-4-THIONE
1-METHYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER 17289-19-9
2-([(4,5,6,7-TETRAFLUORO-1-BENZOFURAN-2-YL)METHYL]THIO)PYRIDINIUM-1-OLATE
PHENYL 2,5-DICHLOROPYRIDINE-3-CARBOTHIOATE 266692-05-1
2,3,4,5,6-PENTAMETHYLBENZYL N-BICYCLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2-YLOXO(DIPHENYL)PHOSPHORANECARBOXIMIDOTHIOATE
3-FORMYL BENZAMIDINE HYDROCHLORIDE 57081-01-3
5-Methyl-7-methoxyisoflavone 82517-12-2
N'3-(5-CHLORO-1-METHYL-6-OXO-1,6-DIHYDROPYRIDAZIN-4-YL)-N'3-METHYL-2-CHLOROPYRIDINE-3-CARBOHYDRAZIDE
1-Boc-7-azaindole 138343-77-8
ETHYL 2-METHYL-7-OXO-4,7-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE 99056-35-6
4-(2-CHLOROETHOXY)-2,8-DIVINYLPERHYDRO[1,3]DIOXOLO[4',5':4,5]PYRANO[3,2-D][1,3]DIOXINE
3-[4-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]-3-NITROPHENYL]ACRYLIC ACID 175278-52-1
3,4-DI(TERT-BUTYL)-2-(3-CHLORO-4-FLUOROANILINO)-1,3-THIAZOL-3-IUM BROMIDE
2,6-DICHLOROPHENYL 5-(DICHLOROMETHYL)FURAN-2-SULFONATE
2,5-DI(METHYLTHIO)-1,3,4-THIADIAZOLE
4-NITRO-5-PIPERAZINOTHIOPHENE-2-SULFONAMIDE 845266-27-5
ETHYL 4-FORMYL-3,5-DIMETHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLATE 2199-64-6
5-(2-CHLORO-1,1-DIMETHYLETHYL)-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOLE
3-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-N-(2-[(2-FURYLMETHYL)THIO]ETHYL)-5-METHYLISOXAZOLE-4-CARBOXAMIDE
3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-3-YLMETHANOL 76727-28-1
2,1,3-BENZOTHIADIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE 98550-17-5
BICYCLO[3.3.1]NONAN-9-ONE 17931-55-4
3-(BENZYLOXY)-4-METHYLPHENYLAMINE 219492-12-3
5-BROMO-1,3-DIPHENYLPENTAN-2-ONE
N1,N1,2,6-TETRAMETHYL-4-BROMOANILINE 50638-54-5
2-Hydroxypyrimidine 557-01-7
4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Benzyloxy)-3-((diphenoxyphosphoryl)oxy)-4-(tetradecanoyloxy)-5-((S)-3-(tetradecanoyloxy)tetradecanaMido)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)Methoxy)-4-oxobutanoic acid 110611-91-1
5-CHLORO-N-ISOPROPYL-1-METHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXAMIDE 648427-00-3
2-([3-(CHLOROMETHYL)BENZOYL]AMINO)-4,5-DIMETHOXYBENZOIC ACID
2,4-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate 21872-70-8
IMIDAZOLIDIN-2-ONE HYDRAZONE
1-[4-(2,2-DICHLOROCYCLOPROPYL)PHENYL]ETHAN-1-ONE 40641-93-8
2,6-DICHLORO-N'-PHENYLISONICOTINOHYDRAZIDE 61832-06-2
4-BROMO-1H-PYRAZOLE-3-CARBONITRILE 288246-16-2
2-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]THIOPHENE 139120-68-6
7-CHLORO-6-NITRO-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-5-ONE
3-Pyrid-4-ylbenzaldehyde 208190-04-9
MORPHOLINE-2,5-DIONE 34037-21-3
1-(1H-PYRROL-2-YL)ETHAN-1-ONE OXIME 63547-59-1
3-AMINO-4-(METHYLAMINO)BENZONITRILE 64910-46-9
2-[(2-CHLOROETHYL)SULFONYL]-5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDINE 243643-97-2
3-CYANO-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]PYRIDINIUM CHLORIDE
4-Fluoro-2-nitroanisole 445-83-0
3-[(4-CHLOROBENZYL)THIO]-5-[(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)METHYL]-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZO-[2,1,3]-THIADIAZOLE 17754-05-1
3-(2-HYDROXYETHYL)PYRIDINE 6293-56-7
Chlorhexidine Diacetate 56-95-1
N2-CYCLOPROPYL-3-NITROPYRIDIN-2-AMINE 290313-20-1
4-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHOXY)BENZENE-1-SULFONYL CHLORIDE 175278-14-5
D-ASPARAGINE METHYL ESTER HYDROCHLORIDE 129902-07-4
METHYL 3-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)-2-THIOPHENECARBOXYLATE 175137-41-4
N1-(4-IODOPHENYL)-2-CHLOROACETAMIDE 2564-00-3
2,7-NAPHTHALENEDISULFONYL CHLORIDE 19551-16-7
2-(2,4-DICHLOROBENZYL)-6,7-DIMETHOXY-2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINIUM IODIDE
4,4,4-TRICHLORO-1-(4-CHLOROPHENYL)BUT-2-EN-1-ONE
9-METHYL-5-OXO-6-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H,5H-PYRIDO[3,2,1-IJ]QUINOLIN-7-YL 4-CHLORO-3-NITROBENZOATE
N-Benzyl-2-chloroacetamide 2564-06-9
1-[2-BROMO-4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-1H-PYRROLE
4-METHYLPENT-3-ENENITRILE
1-[3,5-DI(TERT-BUTYL)-2-HYDROXYPHENYL]ETHAN-1-ONE 37456-29-4
2-CHLORO-3-PYRIDYL THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
N1-[2-(ACETYLAMINO)-4,5-DICHLOROPHENYL]ACETAMIDE 23562-52-9
2-ISOQUINOLINIUM-2-YL-1-PHENYLETHAN-1-ONE BROMIDE 25131-60-6
1,4-DIMETHOXY-2-(2-NITROPROP-1-ENYL)BENZENE 18790-57-3
2-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE 58351-19-2
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.