ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

深圳爱拓化学有限公司 Company Information

Company Name:    Atomax Chemicals Co., Ltd
Tel:    0755- 33239182
Fax:    0755-33233381
Email:    info@atomaxchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.atomaxchem.com
Product List:    6502
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Product List
TRICYCLO[3.2.0.0(2,7)]HEPTANE 279-18-5
2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-5-NITROPYRIDINIUM-1-OLATE
6-ACETYL-2,1,3-BENZOXADIAZOL-1-IUM-1-OLATE
6-CHLORO-7-HYDROXY-4-(METHOXYMETHYL)-2H-CHROMEN-2-ONE 175205-11-5
(3,5-DIMETHYL-4-ISOXAZOLYL)METHANOL 19788-36-4
3-BENZYL-1-CYCLOPROPYL-2,4-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDINE-5-CARBONITRILE 519056-48-5
5-CHLORO-6-METHYL-2,1,3-BENZOTHIADIAZOLE 50636-02-7
N-(2-[4-(3-METHOXYPHENYL)PIPERAZINO]-1-METHYLETHYL)PYRIDIN-2-AMINE
2,2,4-TRIMETHYLPENTANENITRILE 69462-10-8
1-[2-(2,6-DICHLORO-4-PYRIDYL)-1,3-THIAZOL-4-YL]ETHAN-1-ONE 1-(2,6-DICHLOROPHENYL)HYDRAZONE
N1-[4-(1,3-OXAZOL-5-YL)PHENYL]-2-CHLOROACETAMIDE
2-[(6-METHOXY-3-NITRO-2-PYRIDYL)THIO]PROPANOIC ACID 175205-01-3
2,3-DIHYDRO-1H-PHENALENE-1,3-DIONE
4-(1,3-OXAZOL-5-YL)BENZENESULFONYL CHLORIDE 337508-66-4
ETHYL 2-(4'-BROMOPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLATE 391248-23-0
2-CHLORO-6-METHYLPYRIDINE-4-CARBONYL CHLORIDE 26413-58-1
ETHYL 1-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)PIPERIDINE-4-CARBOXYLATE
3-Formylfuran-2-boronic acid 27339-38-4
Niflumic acid 4394-00-7
4-ISOPROPYLPHENYL ISOTHIOCYANATE 89007-45-4
4-CYANO-2-METHOXYPYRIDINE 72716-86-0
1,1-DIMETHOXY-4-DIMETHYLAMINOBUT-3-EN-2-ONE 67751-23-9
2-HYDRAZINO-1-METHYL-6-OXO-4-(2-THIENYL)-1,6-DIHYDROPYRIMIDINE-5-CARBONITRILE
2,3,4-Trifluorotoluene 193533-92-5
2,6-DICHLORO-N'-(([(2,6-DICHLOROPYRIDIN-4-YL)AMINO]CARBONYL)OXY)-N-METHYLBENZENECARBOXIMIDAMIDE
2-(BROMOMETHYL)-6-(4-METHYLPHENYL)-2-PHENYL-4H-1,3-DIOXIN-4-ONE
ETHYL 2-(1,4-DIMETHYL-3-OXO-2-PIPERAZINYL)ACETATE 175205-86-4
2-FLUORO-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-CYCLOHEPTA[B]QUINOLINE-11-CARBOXYLIC ACID 1555-11-9
1,4-DIAZEPAN-1-YL(2-THIENYL)METHANONE 683274-51-3
(4-PHENYL-1,2,3-THIADIAZOL-5-YL)METHANOL 423768-62-1
Zolmitriptan 139264-17-8
METHYL HYDRAZINE-1-CARBOHYDRAZONOTHIOATE HYDROIODIDE
1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-5-NITROPHENYL)ETHAN-1-ONE
1-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROLE-2,5-DIONE 37010-53-0
2-Anisidine-4-sulfonic acid 98-42-0
Terbutylazine 5915-41-3
6-(ACETYLOXY)-1,8,9,10,11,11-HEXACHLOROTRICYCLO[6.2.1.0(2,7)]UNDECA-2,4,6,9-TETRAEN-3-YL ACETATE 38658-82-1
2,3-DINITROANILINE 602-03-9
4-AMINO-2,6-DINITROTOLUENE 19406-51-0
4-Methylpyridine-3-sulfonic acid 4808-71-3
2-CYANO-4-PHENYLPYRIDINE 18714-16-4
1-Cbz-4-Aminomethylpiperidine 157023-34-2
2-(TERT-BUTYL)-4-METHYL-5-[(3-METHYLBENZYL)THIO]PYRIMIDINE
3-[(2-CHLOROBENZYL)THIO]-5-[(4,5-DICHLORO-1H-IMIDAZOL-1-YL)METHYL]-4-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
3-AMINO-2-PYRIDINE SULFONIC ACID 54247-51-7
N-(CHLOROACETYL)-4-(TRIFLUOROMETHOXY)ANILINE 161290-85-3
N4-PHENYL-5-CHLORO-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE-4-SULFONAMIDE
2,3,3-TRICHLORO-N-(6-(4-[5-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIDIN-2-YL]PIPERAZINO)PYRIDIN-3-YL)ACRYLAMIDE
CYTOSOLIC PROTAMINE KINASE
4-PHENYL-5-(TRIFLUOROMETHYL)THIOPHENE-3-SULFONYL CHLORIDE 680215-52-5
3-PHENOXYPHENETHYLAMINE 51061-22-4
(5-BROMO-1-BENZOFURAN-2-YL)METHANOL 38220-77-8
2,3,5-TRINITROTOLUENE 609-74-5
2,3,3-TRICHLORO-1-[3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(METHYLTHIO)-1H-PYRAZOL-1-YL]PROP-2-EN-1-ONE
2-[(5-AMINO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO]-N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ACETAMIDE 301335-14-8
4-[(5-CHLORO-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)SULFONYL]MORPHOLINE
Imidocarb 27885-92-3
ETHYL 4,8-DICHLORO-2-(METHYLTHIO)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE 662138-33-2
1-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-1H-PYRROLE 16851-83-5
5-FLUORO-3-(4-PIPERIDINYL)-1,2-BENZISOXAZOLE HYDROCHLORIDE 84163-16-6
1-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1H-PYRROLE-2-CARBALDEHYDE 156496-70-7
2-Benzimidazolecarboxylic acid 2849-93-6
2-(2,3-DICHLORO-PHENYL)-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID 257876-07-6
3-[2-(3-CHLOROPHENYL)ACETYL]BENZONITRILE 465514-69-6
N-[6-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDYL]-N'-(3-METHOXYPHENYL)UREA
2,3-BIS(BENZOYLOXY)-4-[2-(TERT-BUTYLAMINO)-1-(CHLOROMETHYL)ETHOXY]-4-OXOBUTANOIC ACID
3-HYDROXY-2,5-DIMETHYLPYRIDINE-4-CARBOXALDEHYDE 1849-49-6
ETHYL 4-(8-CHLORO-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-7-YL)BUTANOATE
2-[(DIETHOXYPHOSPHOROTHIOYL)OXY]-4-(METHYLTHIO)-6-(2-THIENYL)NICOTINONITRILE
5,6-DIMETHYLBENZO-2,1,3-THIADIAZOLE 1887-60-1
3,4-DIBROMO-1-CYANOCYCLOPENTANE-1-CARBOXAMIDE
2,2-DICHLORO-N-(3-[3-(2,4-DICHLOROPHENYL)ISOXAZOL-5-YL]PHENYL)ACETAMIDE
4-METHYL-2-PHENYL-2-OXAZOLINE-5-ONE 90361-55-0
2-HYDROXYBICYCLO[3.2.1]OCTANE-6-CARBOXYLIC ACID 257932-29-9
BENZO[H][1,6]NAPHTHYRIDINE-5-CARBALDEHYDE 69164-27-8
GERANYLAMINE 6246-48-6
2-((4-CHLOROPHENYL)SULFONYL)-3-(2-THIENYL)PROP-2-ENENITRILE 565216-92-4
2-CHLORO-4-FLUOROPHENYL 2,6-DICHLOROISONICOTINATE
2-(2,1,3-BENZOXADIAZOL-5-YLOXY)-N'-HYDROXYETHANIMIDAMIDE 690632-81-6
2-METHOXY-5-NITROPYRIDINIUM-1-OLATE
1,6-DIAMINO-4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBONITRILE 339248-22-5
3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE 199682-73-0
(2E)-3-(5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-FURYL)ACRYLIC ACID
2,4-DIMETHYL-4-PHENYLPENTAN-2-OL 5340-85-2
2-CHLORO-1-[1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-1-ETHANONE 571159-05-2
1,4-DICYANO-2-(TRIFLUOROMETHOXY)BENZENE 175278-16-7
1-ISOPROPENYL-3,5-DI(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE
6-(CHLOROMETHYL)-2-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PYRIMIDIN-4-OL
[[(2,5-DICHLOROPHENYL)IMINO](METHYLTHIO)METHYL](TRIPROPYL)PHOSPHONIUM IODIDE
(2-CHLORO-3-QUINOLINYL)METHANOL 125917-60-4
2,5-DIETHOXY-4(1H)-PYRIMIDINONE 55996-26-4
(S)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER 79799-05-6
3,3'-Diaminobenzophenone 611-79-0
2-Methyl-3-biphenylmethanol 76350-90-8
8-BROMO-7-(3-CHLOROPROPYL)-1,3-DIMETHYL-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE 98408-17-4
5-CHLORO-4-[(([(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]OXY)IMINO)METHYL]-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE
Clopidogrel 113665-84-2
Dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride 33948-22-0
2-IODO-9H-FLUORENE 2523-42-4
(2-[4-BENZYL-PIPERAZIN-1-YL]-2-OXO-ETHYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER 671212-34-3
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.