ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

ZERENEX Company Information

Company Name:    Zerenex Molecular Limited
Tel:    +44 (0) 1204 527 700
Fax:    +44 (0) 1204 527 700
Email:    sales@zerenex-molecular.com
Nationality:    United Kingdom
WebSite:    www.zerenex-molecular.com
Product List:    6094
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Product List
(2-FLUORO-BENZYL)-(TETRAHYDRO-FURAN-2-YLMETHYL)-AMINE 510723-78-1
5-([2-(4-METHYLPHENOXY)ETHYL]THIO)-1-PHENYL-1H-TETRAZOLE
2-ISOCYANO-1,3,5-TRIMETHYLBENZENE
METHYL 3-(5-FORMYL-2-FURYL)BENZOATE 591723-69-2
(S)-2-AMINO-3-METHYL-BUTYRIC ACID METHYL ESTER
4-(4-[(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZIN-1-YL)-4-OXOBUTANOIC ACID
N-ETHYL-N'-(3-NITROPHENYL)THIOUREA
CYCLOPROPYL-(1,4,5-TRIMETHYL-1H-IMIDAZOL-2-YLMETHYL)-AMINE
2-HYDROXY-N-[(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
N-(3,5-DICHLORO-2-METHOXYBENZYL)-1-METHYL-1H-TETRAZOL-5-AMINE
3,6-DICHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
2-(Thien-2-yl)pyrrolidine 90090-64-5
4,4'-Cyclohexylidenebisphenol 843-55-0
3-([4-(PHENYLSULFONYL)PIPERAZIN-1-YL]CARBONYL)BENZOIC ACID
N-((5-METHYLTHIEN-2-YL)METHYL)PENTAN-1-AMINE
2-TERT-BUTYL-2,6-DIHYDRO-4H-THIENO[3,4-C]PYRAZOL-3-AMINE 214542-59-3
4-METHYL-N-((5-METHYLTHIEN-2-YL)METHYL)ANILINE
2,4-DIBROMO-3-(5-ISOPROPYL-1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-6-METHYLANILINE 638159-43-0
2-HYDRAZINO-4,5-DIMETHYL-1,3-BENZOTHIAZOLE
([(1,3-DIMETHYL-2,4,6-TRIOXOTETRAHYDROPYRIMIDIN-5(2H)-YLIDENE)METHYL]AMINO)ACETIC ACID
2-(4-FLUOROPHENYL)[1,3]OXAZOLO[4,5-B]PYRIDINE
2-(2-METHOXY-PHENYL)-THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
8-BROMOTHEOPHYLLINE 10381-75-6
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID 91064-25-4
3-HYDROXYBENZALDEHYDE N-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)THIOSEMICARBAZONE
ZERENEX E/4048127
1-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-METHYLMETHANAMINE
2-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-3-(4-HYDROXY-PHENYL)-PROPIONIC ACID 4-NITRO-BENZYL ESTER
5-(4-[(3-METHOXYPHENOXY)ACETYL]PIPERAZIN-1-YL)-5-OXOPENTANOIC ACID
1-(2-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]ETHYL)-1H-INDOL-3-YL IMIDOTHIOCARBAMATE HYDROIODIDE
(2,3-DIMETHOXY-BENZYL)-(2-MORPHOLIN-4-YL-ETHYL)-AMINE 797027-74-8
2-(3,4-DIMETHOXY-PHENYL)-2-PYRROLIDIN-1-YL-ETHYLAMINE 889939-58-6
2-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-PYRROLIDINE
2-(4-NITROPHENYL)MALONDIALDEHYDE 18915-53-2
3-((2-OXO-2-PHENYLETHYL)THIO)PROPANOIC ACID
N-[-1H-INDOL-3-YLMETHYLIDENE]-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-AMINE
ZERENEX E/4048132
3-HYDROXY-2,4,6-TRIBROMOBENZALDEHYDE 2737-22-6
METHYL 1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-4-HYDROXY-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLATE
2-HYDROXY-3-METHYL-5-NITRO-BENZALDEHYDE 68007-03-4
ZERENEX ZX000988
4,6-DIMETHOXY-2-[PHENYL(PIPERAZIN-1-YL)METHYL]PYRIMIDINE 30388-44-4
2-METHYL-2-([2-NITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]AMINO)PROPAN-1-OL
2,3-DIHYDROXYPROPYL DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
2-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHANONE
N-2,1,3-BENZOXADIAZOL-4-YL-2,2-DIMETHYLPROPANAMIDE
4-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2,6-DIBROMOANILINE 638158-79-9
(6,7-DIMETHYL-9H-BENZO[4,5]IMIDAZO[2,1-C][1,2,4]TRIAZOL-3-YLSULFANYL)-ACETIC ACID
3-(ETHYLTHIO)-9H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]BENZIMIDAZOLE
4-(1H-INDOL-3-YL)-THIAZOL-2-YLAMINE
2-METHYL-5-PHENYL-PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER 904816-67-7
N-(4-BROMO-2,1,3-BENZOTHIADIAZOL-5-YL)-3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-4-CHLOROANILINE 79185-47-0
1-(1-ETHYL-3,5-DIMETHYL-1 H-PYRAZOLE-4-SULFONYL)-PIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID 925200-03-9
2-[(5Z)-4-OXO-5-(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
2-((3-(BENZYLOXY)BENZYL)AMINO)ETHANOL 774192-20-0
3-([4-(2,5-DIMETHYLPHENYL)PIPERAZIN-1-YL]CARBONYL)BENZOIC ACID
2-[(1,4,5-TRIMETHYL-1H-IMIDAZOL-2-YLMETHYL)-AMINO]-ETHANOL
1-(2-CHLOROPHENYL)-N-(4-METHYLBENZYL)METHANAMINE 67342-78-3
3-(2-METHOXY-PHENYL)-4-OXO-10-OXA-3-AZA-TRICYCLO[5.2.1.0(1,5)]DEC-8-ENE-6-CARBOXYLIC ACID
N-CYCLOHEXYL-N'-(3,4-DICHLOROPHENYL)THIOUREA
2-AMINO-4-(5-METHYL-FURAN-2-YL)-THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER 378196-87-3
4-(2-PHENOXYETHYL)-1,3-THIAZOL-2-AMINE
5-[(5-BROMOPYRIDIN-2-YL)AMINO]-5-OXOPENTANOIC ACID 333304-99-7
2-AMINO-1-(3-HYDROXY-PROPYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALINE-3-CARBOXYLIC ACID (2-METHOXY-ETHYL)-AMIDE
4-PYRIDYLTHIOUREA 164670-44-4
(5Z)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-3-(3-HYDROXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
[1-(2-PHENOXYETHYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]METHANOL
2-TERT-BUTYL-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE
N,N-DIETHYL-N'-[1-(2-METHYL-THIAZOL-4-YL)-ETHYL]-ETHANE-1,2-DIAMINE
1-(2-NITRO-PHENYL)-IMIDAZOLIDIN-2-ONE 500890-58-4
4-METHYL-5-PHENYL-THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID 40133-12-8
1-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 17629-26-4
[5-(3-FLUORO-BENZYLIDENE)-2,4-DIOXO-THIAZOLIDIN-3-YL]-ACETIC ACID
5-AMINO-1,3-DIMETHYL-10H-ACRIDIN-9-ONE 893612-56-1
N-ALLYL-N'-(2-FLUOROPHENYL)THIOUREA
6,6-DIMETHYL-1,2-DIPHENYL-1,5,6,7-TETRAHYDRO-INDOL-4-ONE
PYRROLO[1,2-A]QUINOLINE-2-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
5-[4-(4-METHOXY-PHENYL)-PIPERAZIN-1-YL]-1-PHENYL-3-TRIFLUOROMETHYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
CACOTHELINE 561-20-6
N-(1-NAPHTHYLMETHYL)-1-PROPYL-1H-TETRAZOL-5-AMINE
BENZO[4,5]THIAZOLO[2,3-C][1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL
1-PYRIDIN-2-YL-HEXANE-1,6-DIAMINE 904813-53-2
5-PHENYL-2-FUROIC ACID 52938-97-3
3-(4-[(3-METHOXYPHENOXY)ACETYL]PIPERAZIN-1-YL)BENZOIC ACID
2-(2-METHYL-PROPANE-2-SULFONYL)-BENZALDEHYDE
5-(4-CHLORO-PHTHALAZIN-1-YL)-N-(2-HYDROXY-ETHYL)-2-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
2-([2-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL]THIO)-1,3-BENZOXAZOLE
4-[1-(4-CHLOROPHENYL)-1-METHYLETHYL]PHENOL 1989-04-4
IFLAB-BB F1068-0085
4,4,5,5-TETRAFLUORO-1-PYRIDIN-4-YLPENTANE-1,3-DIONE
N-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)-1-PHENYLETHANAMINE
METHYL 3-FORMYLINDOLE-6-CARBOXYLATE 133831-28-4
[(9-PHENYL-9H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]BENZIMIDAZOL-3-YL)THIO]ACETIC ACID 831247-98-4
5-([2-(3,4-DIMETHYLPHENOXY)ETHYL]THIO)-1-PHENYL-1H-TETRAZOLE
5-[5-(4-BROMOPHENYL)-3-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-5-OXOPENTANOIC ACID
(2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL)METHANOL
4-(METHYLSULFONYLAMINO)BENZYLAMINE HYDROCHLORIDE 82652-12-8
2-Bromomethylphenylboronic acid 91983-14-1
(2E)-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL(HYDROXYIMINO)ACETONITRILE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.