ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

Capot Chemical Co., Ltd Company Information

Company Name:    Capot Chemical Co., Ltd
Tel:    +86 (0) 571 85 58 67 18
Fax:    0086-571-85864795
Email:    sales@capotchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.capotchem.com
Product List:    18230
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Product List
2-chloro-L-phenylalanine hydrochloride 103616-89-3
2-Chloromethyl benzimidazole 4857-04-9
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine 84006-10-0
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-pyridine hydrochloride 127337-60-4
2-Chloromethyl-4-benzylmorpholine 40987-25-5
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 1131-01-7
2-Chloro-N,N-dimethyl-4-fluoroaniline 793628-59-8
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 698-01-1
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide 87864-14-0
2-Chloronicotinic acid 2942-59-8
2-Chloronicotinoyl chloride 49609-84-9
2-Chlorophenacyl bromide 5000-66-8
2-Chlorophenetole 614-72-2
2-Chlorophenol 95-57-8
2-Chlorophenyl methyl sulfone
2-Chlorophenylacetic acid 2444-36-2
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride 41052-75-9
2-Chloropropionylglycine 85038-45-5
2-Chloropyrazine 14508-49-7
2-Chloropyridine-3-sulfonyl chloride 6684-06-6
2-chloropyridin-4-ylboronic acid 458532-96-2
2-Chloropyridine-4-carbonyl chloride 65287-34-5
2-Chloropyridine-5-carbaldehyde 23100-12-1
2-Chloropyridine-6-carboxylic acid 4684-94-0
2-Chloropyridine-N-oxide 2402-95-1
2-Chloroquinazoline 6141-13-5
2-Chloroquinoline 612-62-4
2-Chloroquinoxaline 1448-87-9
2-Chlorothiazole 3034-52-4
2-Chlorothioanisole 17733-22-1
2-Chlorothiophene 96-43-5
2-Chlorothiophene-3-boronic acid 177734-82-6
2-Chloro thiophenol 6320-03-2
2-Chlorothioxanthone 86-39-5
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde 5417-17-4
2-C-Methyl-D-ribonoic acid-1,4-Lactone 492-30-8
2-Cyano-3,5-difluoropyridine 298709-29-2
2-Cyano-3-fluoropyridine 97509-75-6
2-Cyano-3-hydroxypyridine 932-35-4
2-Cyano-3-Iodopyridine 827616-52-4
2-cyano-3-nitropyridine 51315-07-2
2-Cyano-4-bromomethylbiphenyl 114772-54-2
2-Cyano-4-methylbiphenyl 114772-53-1
2-Cyano-5-fluorobenzoic acid 518070-24-1
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide 421552-12-7
2-Cyano-5-fluoropyridine 327056-62-2
2-Cyano-5-methylpyridine 1620-77-5
2-cyano-5-nitro-4-picoline 267875-30-9
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 320-47-8
2-cyano-5-nitropyridine 100367-55-3
2-Cyano-6-chlorobenzaldehyde
2-Cyano-6-fluorobenzaldehyde 887266-95-7
2-cyano-6-fluoropyridine 3939-15-9
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole 943-03-0
2-Cyanobenzaldehyde 7468-67-9
2-cyanobenzenesulfonamide 73542-86-6
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride 69360-26-5
2-Cyanobenzoic acid 3839-22-3
2-Cyanobenzoylacetonitrile 887591-70-0
2-Cyanobenzyl bromide 22115-41-9
2-Cyanobiphenyl 24973-49-7
2-cyanoethyl N,N,N,N-tetraisopropyl-phosphordiamidite 102691-36-1
2-Cyanomethylbenzimidazole 4414-88-4
2-cyano-N-(2-morpholinoethyl)acetamide 15029-26-2
2-Cyanophenylboronic acid 138642-62-3
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 214360-48-2
2-Cyanopyridine 100-70-9
2-Cyanopyrimidine 14080-23-0
2-Deoxy-2-Fluorocytidine 10212-20-1
2-Deoxy-a-L-erythro pentopyranose 113890-34-9
2-Deoxycytidine 951-77-9
2-Deoxy-D-glucose 154-17-6
2-Deoxy-D-ribose 533-67-5
2-Deoxyuridine 951-78-0
2-D-Glucosyl-1,3-dithiolane 3650-65-5
2-Dicyclohexylphosphino-2-(dimethylamino)biphenyl 213697-53-1
2-Dimethylamino-2-(diphenylphosphino)biphenyl 240417-00-9
2-Dimethylamino-benzoic acid ethyl ester 55426-74-9
2-Dimethylaminopyridine 5683-33-0
2-Ethoxy thiophenol 54615-63-3
2-Ethoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine 848243-23-2
2-Ethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine 782479-88-3
2-Ethoxy-3-iodo-pyridine 766557-60-2
2-ethoxy-3-pyridineboronic acid 854373-97-0
2-Ethoxy-4-(N,N-diisopropyl)aminopyridine 200064-23-9
2-Ethoxy-4-nitroaniline 16383-89-4
2-Ethoxy-5-(N,N-diisopropyl)aminopyridine 871269-05-5
2-ethoxy-5-nitropyridine 31594-45-3
2-Ethoxy-6-fluorobenzonitrile 119584-73-5
2-Ethoxyacetanilide 581-08-8
2-Ethoxyacetophenone 14869-39-7
2-Ethoxybenzamidine hydrochloride 18637-00-8
2-Ethoxybenzonitrile 6609-57-0
2-Ethoxybenzylamine 37806-29-4
2-Ethoxycarbonylmethoxy-4-(3-methyl-2-butenyloxy)acetophenone 64506-46-3
2-Ethoxynicotinic acid 35969-54-1
2-Ethoxyphenethylamine 39590-27-7
2-Ethoxypyridine 14529-53-4
2-Ethoxythiazole 15679-19-3
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.