ChemicalBook Chinese English Germany Japanese Korean

Capot Chemical Co., Ltd Company Information

Company Name:    Capot Chemical Co., Ltd
Tel:    +86 (0) 571 85 58 67 18
Fax:    0086-571-85864795
Email:    sales@capotchem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.capotchem.com
Product List:    18230
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Product List
2-Ethyl-1H-indene 17059-50-6
2-Ethyl-1-indanone 22351-56-0
2-ethyl-2-adamantanol 14648-57-8
2-Ethyl-2-oxazoline 10431-98-8
2-Ethyl-3-methylpyrazine 15707-23-0
2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone 27538-10-9
2-Ethyl-4-methyl thiazole 15679-12-6
2-Ethyl-4-methylimidazole 931-36-2
2-Ethyl-4-phenylindene 203983-14-6
2-Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid 84255-25-4
2-Ethyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride 89189-34-4
2-ethylamino-3-nitropyridine 26820-65-5
2-Ethylbenzaldehyde 22927-13-5
2-Ethylbenzonitrile 34136-59-9
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate 6197-30-4
2-Ethylhexyl alpha-cyano-3,4-dimethoxycinnamate 143269-62-9
2-Ethylhexyl alpha-cyano-3,4-methylenedioxycinnamate 63524-66-3
2-Ethylhexyl alpha-cyano-5-phenyl-2,4-pentadienoate 131512-74-8
2-Ethylimidazole 1072-62-4
2-Ethylphenol 90-00-6
2-Ethylphenylboronic acid 90002-36-1
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride 58711-02-7
2-Ethylpiperidine 1484-80-6
2-Ethylsulfinylphenylboronic acid 1072952-11-4
2-Ethylsulfonylphenylboronic acid 1042443-60-6
2-Ethylthiophene 872-55-9
2-Ethylthiophenol 4500-58-7
2-Ethylthiophenylboronic acid 362045-33-8
2-Ethynylthiophene 4298-52-6
2-floro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 199296-61-2
2-Fluoro Thiobenzamide 75907-82-3
2-Fluoro-1H-benzimidazole 57160-78-8
2-Fluoro-1H-imidazole 57212-34-7
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose 29702-43-0
2-Fluoro-2-deoxyuridine 784-71-4
2-Fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone 735-06-8
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 481075-37-0
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 131747-55-2
2-Fluoro-3-(methylsulphonyl)anisole 942474-33-1
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole 151868-17-6
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)acetophenone 207853-63-2
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 112641-20-0
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 115029-22-6
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 207853-70-1
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 208173-19-7
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 184970-25-0
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic Acid 237069-83-9
4-Acetoxymethylpyridine 1007-48-3
2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 178748-05-5
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 517920-75-1
2-Fluoro-3-formylpyridine 36404-90-7
2-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 5432-03-0
2-Fluoro-3-hydroxybenzonitrile 1000339-24-1
2-fluoro-3-hydroxy-6-picoline 209328-87-0
2-fluoro-3-hydroxypyridine 174669-74-0
2-Fluoro-3-iodo-5-picoline 153034-78-7
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid 447464-03-1
2-Fluoro-3-iodotoluene
2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde 103438-88-6
2-Fluoro-3-methoxy benzoic acid 137654-20-7
2-Fluoro-3-methoxybenzonitrile 198203-94-0
2-Fluoro-3-methoxyaniline 801282-00-8
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 352303-67-4
2-fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid 904326-92-7
2-Fluoro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 927901-61-9
2-Fluoro-3-methylaniline 1978-33-2
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
2-fluoro-3-methylbenzamide 1003712-12-6
2-Fluoro-3-methylbenzoic acid 315-31-1
2-Fluoro-3-methylbenzonitrile 185147-07-3
4-Bromo-3-chloropyridine 73583-41-2
2-fluoro-3-methyl-pyridine-5-carboxylic acid 885267-35-6
2-fluoro-3-nitro-4-picoline 19346-43-1
2-fluoro-3-nitro-6-picoline 19346-45-3
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 317-46-4
2-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol 946126-95-0
2-Fluoro-3-nitropyridine 1480-87-1
2-Fluoro-3-nitrotoluene 437-86-5
2-Fluoro-3-picoline 2369-18-8
2-fluoro-3-pyridineboronic acid 174669-73-9
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)acetophenone 122023-29-4
4-Amino-3-fluorobenzotrifluoride 69409-98-9
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 89763-93-9
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzenamine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 115029-24-8
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 146070-34-0
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 207974-08-1
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic Acid 262608-88-8
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 239087-11-7
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 503309-11-3
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 912761-86-5
2-Fluoro-4-aminobenzophenone 10055-39-7
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 178305-99-2
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 57848-46-1
2-Fluoro-4-bromophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 348-27-6
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 65145-13-3
4-Cyano-3-fluorophenol 82830-18-5
2-fluoro-4-iodo-3-picoline 153034-80-1
2-Fluoro-4-iodo-5-picoline 153034-94-7
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.