ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Springchem New Material Technology Co.,Limited Company Information

Company Name:    Springchem New Material Technology Co.,Limited
Tel:    +8613917661608 +86-021-62885108
Fax:   
Email:    info@spring-chem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.spring-chem.com
Product List:    2065
16 17 18 19 20 21

Product List
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene 72373-82-1
5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylamine 92050-16-3
Benzyl p-Toluenesulfonate 1024-41-5
4-methoxyphenylboronic acid 5720-07-0
3-bromo-1-chlorodibenzo[b,d]furan 2043962-13-4
6-(naphthalen-1-yl)phenanthren-9-ol
1,3-dibromo-2-nitrobenzene 13402-32-9
2-Chloro-4-[4-(1-naphthalenyl)-phenyl]-6-[4-(3-pyridinyl)-phneyl]-pyrimidine 1840910-02-2
Phenanthro[4,5-bcd]furan 203-67-8
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene 27452-17-1
3,5-Di-tert-butylaniline 2380-36-1
1-Bromo-2-Chloro-6-Fluorobenzene 309721-44-6
1-Fluoro-2-nitrobenzene 1493-27-2
8-nitro-1-naphthalenyl boronic acid
N',N'-dimethyl-N-[4-[(E)-(3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene)methyl]-1-phenylquinolin-1-ium-2-yl]-N-propylpropane-1,3-diamine 163795-75-3
homophthalicanhydirde 703-59-3
1-CHLORO-3-FLUORO-2-IODOBENZENE 127654-70-0
sulforhodamine 101 60311-02-6
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 30450-62-5
2-(2-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-yl)naphthalene
N-[1,1'-Biphenyl-4-yl]-(4-bromophenyl)-[1,1';4',1''-terphenyl-4-yl]-amine 2055286-36-5
4-Benzo[b]thien-2-ylbenzenamine 54492-95-4
N1-([1,1'-biphenyl]-2-yl)-N1-(4-(tert-butyl)phenyl)-N3-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)benzene-1,3-diamine
9H-carbazol-5,6,7,8-d4-2-ol
2,5-di-tert-butyl-10-chloroindolo[3,2,1-jk]carbazole
2-Heptanone, 7-hydroxy-3-methyl- 855899-92-2
N-Benzylethanolamine 104-63-2
3-bromo-2-chlorophenol 863870-87-5
3,11-dibromospiro[indeno[1,2-l]phenanthrene-13,9'-xanthene]
cyclohexanone-d10 51209-49-5
2-[Benzyl(ethyl)amino]ethanol 91339-47-8
Oxalyl Chloride 79-37-8
4-Dimethylaminobenzoic acid isoamyl ester 21245-01-2
(3',4'-dibromo-5'-chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)trimethylsilane
Fluorobenzene-d5 1423-10-5
1,2-Dinitrobenzene(d4)
5-chloro-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 94295-26-8
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine 26032-72-4
1-Bromo-6-methoxypyrene 1422739-59-0
Indolo[3,2,1-jk]carbazole 205-95-8
poly(acrylic acid)- (Average Mv) : ~450,000/ ~1,250,000/ ~3,000,000/ ~4,000,000 ‘9003-01-4
Ethynyl (trimethyl)silane 1066-54-2
Benzo[1,2-b:4,3-b′]dipyrrole-2-carboxylic acid, 3,6,7,8-tetrahydro-, methyl ester 107474-63-5
2-Bromoanisole 578-57-4
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium Chloride 173035-10-4
2-bromo-9H-carbazole-5,6,7,8-d4
Glycine, N-(2-hydroxyethyl)-N-phenyl-, methyl ester 1692087-57-2
N1,N3-bis(4-(tert-butyl)phenyl)benzene-1,3-diamine 202832-48-2
1-bromo-8-nitronaphthalene 13658-56-5
N-[1,1'-Biphenyl-4-yl]-[1,1';4',1''-terphenyl-4-yl]-amino-4-phenylboronic acid 1000683-15-7
3-Bromo-1-phenylnaphthalene 1629220-00-3
2-fluoroiodobenzene 348-52-7
1-Iodo-2-phenoxybenzene 34883-46-0
cis,cis-muconic acid 1119-72-8
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 144584-65-6
4-Fluoro-3-nitroanisole 61324-93-4
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 71026-66-9
2-Bromo-9-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl]-9H-carbazole 1700619-30-2
2-methoxy-9H-carbazole-5,6,7,8-d4
Benzo[1,2-b:4,3-b′]dipyrrole-2,6(3H)-dicarboxylic acid, 7,8-dihydro-, 6-(1,1-dimethylethyl) ester 107474-67-9
N-[1,1'-Biphenyl-4-yl]-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-[1,1';4',1''-terphenyl-4-yl]-amine 2055286-37-6
1,5-dibromo-2,4-dinitrobenzene 24239-82-5
(2-(tert-butyl)phenyl)boronic acid 89789-13-3
5-(tert-butyl)-N-(5-(tert-butyl)-2,3-dichlorophenyl)-N-(4-(tert-butyl)phenyl)benzo[b]thiophen-3-amine
Iodoethane 75-03-6
4-Heptylaniline 37529-27-4
4-bromo-1-fluoro-2-nitro-benzene 364-73-8
2-(Benzyl(ethyl)amino)ethyl acetate
2,2,2-Trifluoroethyl 1-[5-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2-deoxy-β-D-eryth… 186553-11-7
4-Heptyloxyphenol 13037-86-0
4-tert-butyl-2-fluoropyridine 116241-60-2
Indolo[3,2,1-jk]carbazole, 2-bromo-5,11-bis(1,1-dimethylethyl)- 2348500-80-8
2-bromomethylbenzophenone 59310-31-5
1-Fluoro-2-nitrobenzene (d4)
3,11-Dibromo-13H-indeno[1,2-l]phenanthren-13-one 1807639-97-9
4-Bromo-3-nitroanisole 5344-78-5
5,8,11-Trioxa-2-azatridecanoic acid, 13-amino-,1,1-dimethylethyl ester 101187-40-0
2,3-Benzofuran 271-89-6
2-Methyl-pentanone 565-69-5
4-Bromo-N-[4-(2-naphthalenyl)phenyl]-N-phenylbenzenamine 1290039-80-3
1-(tert-butyl)-2-iodobenzene 62171-59-9
B-[4-[[4-(2-Naphthalenyl)phenyl]phenylamino]phenyl]boronic acid 1889263-14-2
12-Amino-1-dodecanol 67107-87-3
Trifluoro-methanesulfonic acid 6-chloro-phenanthren-9-yl ester
2-(2'-iodo-[1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)naphthalene
2-(2'-bromo-[1,1':3',1''-terphenyl]-5'-yl)naphthalene
B-2-Benzoxazolylboronic acid 401895-71-4
(3,4-dibromo-5-chlorophenyl)trimethylsilane
(3-bromo-5-chlorophenyl)boronic acid 1186403-17-7
2-(3-bromo-5-chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
(3-bromo-5-chlorophenyl)trimethylsilane
2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoxazole 1510787-95-7
(3'-bromo-5'-chloro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)trimethylsilane
(3,5-dibromophenyl)trimethylsilane 17878-23-8
1-bromo-3-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene
3-bromo-4,5-dichlorophenylboronic acid
2-bromo-4-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene
6-Chloro-3-methyluracil 4318-56-3
1-Hydroxydibenzofuran 33483-06-6
3-bromo-4'-(tert-butyl)-5-chloro-1,1'-biphenyl
16 17 18 19 20 21

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.