ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

Springchem New Material Technology Co.,Limited Company Information

Company Name:    Springchem New Material Technology Co.,Limited
Tel:    +8613917661608 +86-021-62885108
Fax:   
Email:    info@spring-chem.com
Nationality:    China
WebSite:    www.spring-chem.com
Product List:    2065
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Product List
5H-benzo[b]carbazole 243-28-7
2-(biphenyl-4-yl)-4-(4-bromophenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine 1911641-83-2
4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran 14774-37-9
Emodin 518-82-1
Octadecanethiol 2885-00-9
Ethoxymethylenemalononitrile 123-06-8
Diethyl benzhydrylphosphonate 27329-60-8
3-Hydroxyisoquinoline 7651-81-2
4-Cyanobiphenyl 2920-38-9
4-Chloro-2-(methylsulfonyl)pyrimidine 97229-11-3
Isocyanatoethyl methacrylate 30674-80-7
5,11-dihydro-11,11-dimethylindene[1,2-b]carbazole 1260228-95-2
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl 40817-08-1
Bucillamine 65002-17-7
4-(3-Pyridinyl)phenylboronic acid pinacol ester 929203-04-3
2,3-Difluorophenetole 121219-07-6
Diethyl cyanomethylphosphonate 2537-48-6
4,4'-Bis(methoxymethyl)diphenyl ether 2509-26-4
p-Toluenesulfonyl azide 941-55-9
4-ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)- 1,1'-Biphenyl 323178-01-4
HCT-106;4-Bis(4-methylphenyl)aminobenzaldehyde-1,1-diphenyl-hydrazone 83992-95-4
9-phenyl-9H,9'H-3,3'-bicarbazole 1060735-14-9
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid 53279-72-4
Tadalafil 171596-29-5
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 158063-66-2
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate 58101-60-3
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate 110238-91-0
3-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenylboronic acid 854952-60-6
Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 3284-51-3
2-(2,4-Bis(tert-pentyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide 93951-12-3
5,6-dichloropyrimidin-4-amine 310400-38-5
Dimethyldiphenylene-3-base amine 1890112-76-1
2-(2-phenyl-9H-carbazol-9-yl)dibenzo[b,d]thiophen-4-ylboronic acid 2075739-98-7
4-Cyanotetrahydropyran 4295-99-2
4-bromo-6-(tert-butyl)dibenzo[b,d]furan 1438391-33-3
4-lodotoluene 624-31-7
N4-N4`-diphenyl-N4-N4`-bis(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)biphenyl-4,4’-diamine 887402-92-8
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene 3236-71-3
(3-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid 1271726-52-3
3-Chloro-6-methylpyridazine 1121-79-5
9-(1-naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene 855828-36-3
Methyl 4-acetylamino-5-chloro-2-hydroxybenzoate 24190-77-0
[4'-(9H-carbazole-9-yl)-1,1-biphenyl-4-yl]-boroonic acid (CBp4BA) 858131-73-4
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide 76801-93-9
N4,N4,N4',N4'-tetra([1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 164724-35-0
3,4-Dimethoxyphenol 2033-89-8
4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-propoxybiphenyl 442912-78-9
4-(N,N-Diphenylamino) benzaldehyde 4181-05-9
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate 680-15-9
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 7252-83-7
Ethylferrocene 1273-89-8
3,6-Diphenyl-9H-carbazole 56525-79-2
5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde 875781-15-0
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene 81936-32-5
4-Thiothymidine 7236-57-9
Togni's Reagent Ⅱ 887144-94-7
2-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 1689576-03-1
Lilolidine 5840-01-7
1,4-dimethylpiperazine-2,3-dione 59417-06-0
7-(2,2-Diphenylvinyl)-4-phenyl-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopenta[b]indole 135499-88-6
3-Fluoro-N-methylaniline 1978-37-6
3-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyridine 939430-30-5
3-Fluoro-4-cyanophenyl trans-4-(4-n-propylcyclohexyl)-benzoate 92118-82-6
3-Aminoquinoline 580-17-6
Togni's Reagent 887144-97-0
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 33252-64-1
7H-benzothiophene[2,3-b] carbazole 1255309-04-6
4-Cyano-3-fluorophenyl 4-(trans-4-ethylcyclohexyl)-benzoate 92118-81-5
trans-4-(4-Heptylcyclohexyl)benzonitrile 61204-03-3
3-Methoxypropionitrile 110-67-8
2-(4-Bromo-phenyl)-1,10-phenanthroline 149054-39-7
Diglycolic acid 110-99-6
N,N-Diphenyl-p-phenylenediamine 2350-01-8
Xanthone 90-47-1
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 23688-89-3
3-Chloropropanesulfonyl chloride 1633-82-5
1-Ethoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene 80944-44-1
Acetylferrocene 1271-55-2
Methyl 6-chloro-2-pyrazinecarboxylate 23611-75-8
3-[2-[[(2-Methoxyphenyl)methyl]amino]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 1028307-48-3
6-Nitro-2-benzothiazolinone 28620-12-4
4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-butoxybiphenyl 323178-03-6
2,9,10-tri(naphthaleN-2-yl)anthracene 865435-18-3
Diglycolic anhydride 4480-83-5
4-Cyanophenylboronicacid 126747-14-6
CLDQ;3-Chloro-3',5,5'-tri-tert-Buthyldiphenoquinon 42933-96-0
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 7686-77-3
Crotonic acid 3724-65-0
N-(1-Methyl-2-pyrrolidinylidene)-p-toluenesulfonamide 19734-35-1
6-Methylpyridazin- 3(2H)-one 13327-27-0
4'-(Trans-4-propylcyclohexyl)-2,3-difluoro-4-ethoxy-1,1'-biphenyl 189750-98-9
9-(4-[1,1' -biphenyl])-10-(2- naphthalene) anthrene 862501-00-6
5-ETHOXY-2-MERCAPTOBENZIMIDAZOLE 55489-15-1
1,6-diamine -N1,N1,N6,N6-4 (4-isopropyl) pyrene 764657-25-2
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid 5337-03-1
4-Nitrophenyl diphenylamine 4316-57-8
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol 3749-36-8
Ethyl tert-butyl ketone 564-04-5
alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol 112068-01-6
7H-benzofuro[2,3-b]carbazole 1246308-83-7
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.