ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

OCEAN TRADING CORPORATION Company Information

Company Name:    OCEAN TRADING CORPORATION
Tel:    +91(22) 24921669
Fax:    +91(22) 24950364
Email:    otcchem@otcchem.com
Nationality:    India
WebSite:    www.otcchem.com
Product List:    6211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Product List
2-AMINO-7-CHLORO-5-OXO-5H-(1)BENZOPYRANO-(2,3-B)-PYRIDINE-3-CARBONITRILE 68302-10-3
Ethyl Succinyl Chloride 14794-31-1
2-Amino-5-chlorobenzoic acid 635-21-2
2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridine 7464-14-4
4,6-DIMETHOXY-2-[PHENYL(PIPERAZIN-1-YL)METHYL]PYRIMIDINE 30388-44-4
1-(Benzyloxycarbonyl)-4-piperidinone 19099-93-5
3-Nitrophthalonitrile 51762-67-5
2-Bromo-3-nitrotoluene 41085-43-2
1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene 89-69-0
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 78-26-2
2-Cyano-3-nitropyridine 51315-07-2
4-PHENOXYBENZONITRILE 3096-81-9
2-Hydroxy-4-methylpyridine 13466-41-6
thiosemicarbazide 79-19-6
1,2-O-Isopropylidene-D-glucofuranose 18549-40-1
5-Bromoindanone 34598-49-7
3-CYANO-6-METHYLCHROMONE 50743-18-5
5-Iodosalicylic acid 119-30-2
(R)-(+)-2,2'-DIMETHOXY-1,1'-BINAPHTHYL 75685-01-7
Diethyl dipropylmalonate 6065-63-0
Guaiacol carbonate 553-17-3
N-(TRIPHENYLMETHYL)ANILINE 22948-06-7
5-IODOISATIN 20780-76-1
2-Pyridinecarboxaldehyde 1121-60-4
2,2-Diphenylacetic acid 117-34-0
4-Hydroxypiperidine 5382-16-1
3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde 29865-90-5
4-Bromo-1,2-benzenediamine 1575-37-7
D-Homoserine 6027-21-0
2-HYDROXY-4-NITROBENZONITRILE 39835-14-8
3-IODOBENZAMIDE 10388-19-9
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 43064-12-6
Indole-3-carboxaldehyde 487-89-8
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate 3943-89-3
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide 52509-14-5
3,4-Dimethoxy-2-pyridinemethanol 72830-08-1
Tetrabutylammonium iodide 311-28-4
4-Bromo-2-methylbenzoic acid 68837-59-2
2,4-Dichlorophenylacetonitrile 6306-60-1
2-Amino-4-phenylbutane 22374-89-6
1-(3-METHYLPHENYL)PIPERAZINE 41186-03-2
1-(2-PROPYL)-2-BENZIMIDAZOLIDINONE 35681-40-4
6-CHLOROFLAVONE 10420-73-2
6-BROMO-3-CYANOCOUMARIN 76693-35-1
2-AMINOBENZOPHENONE-2'-CARBOXYLIC ACID 1147-43-9
BENZOPHENONE DIMETHYLKETAL 2235-01-0
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine 7749-47-5
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid 85-56-3
4-FLUORO-1-NAPHTHOIC ACID 573-03-5
1,1'-Carbonyldiimidazole 530-62-1
Indole-4-carboxaldehyde 1074-86-8
2,4'-Dichlorobenzophenone 85-29-0
2,4-DINITROPHENYLACETIC ACID 643-43-6
5-Amino-2-ethoxypyridine 52025-34-0
PHTHALAMIDE 88-96-0
2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine 84006-10-0
Diphenylcarbamyl chloride 83-01-2
Methyl syringate 884-35-5
5-Amino-2,3-dichloropyridine 98121-41-6
4-Bromoresorcinol 6626-15-9
3-BROMO-2-HYDROXY-5-METHYLPYRIDINE 17282-02-9
5-Iodo-3-methyl-2-pyridinamine 166266-19-9
2-Methylpyrazine 109-08-0
2-Methylpiperidine 109-05-7
4-Bromo-3-methoxyphenol 102127-34-4
1,2-Decanediol 1119-86-4
4'-Isopropylacetophenone 645-13-6
2-Aminoethyl(ethyl)amine 110-72-5
2,3,6,7,10,11-HEXAHYDROXYTRIPHENYLENE 4877-80-9
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 777-44-6
3-Methylanisole 100-84-5
2-Bromo-4-methylpyridine 4926-28-7
6-CHLORO-4-HYDROXY-7-METHYLCOUMARIN 64729-38-0
2,4-Dimethoxy-1-nitrobenzene 4920-84-7
HOMOPHTHALIC ANHYDRIDE 703-59-3
4-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 52068-30-1
Barbituric acid 67-52-7
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole 30536-19-7
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile 573675-25-9
ETHYL 3-AMINOBENZOFURAN-2-CARBOXYLATE 39786-35-1
1-Isobutyl-4-piperidone 72544-16-2
3'-HYDROXYPROPIOPHENONE 5650-41-9
2-SULFOBENZOIC ACID HYDRATE 123333-68-6
Methyl gallate 99-24-1
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 16179-97-8
Oxobutanedioic acid 328-42-7
(N-ACETYL)-(4R)-BENZYL-2-OXAZOLIDINONE 132836-66-9
2-Methyl-L-serine 16820-18-1
3'-IODOACETOPHENONE 14452-30-3
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 6160-65-2
5-Nitrovanillin 6635-20-7
2-PHENYL-2-PROPANOL 617-94-7
2-Hydroxyhippuric acid 487-54-7
1,4-Diiodobenzene 624-38-4
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 68858-21-9
6-Methyluracil 626-48-2
2-Amino-3-chloropyrazine 6863-73-6
PHENYL ACETATE 122-79-2
2-Amino-3-hydroxypyridine 16867-03-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.