StructureChemical NameCASMF
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2,2'-thiobis[ethanol] 121029-04-7
4-[(4-PHENOXYANILINO)METHYLENE]-5-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE C22H17N3O2
4-phenoxyphenyl 4-aminobenzoate
4-(4-phenoxyphenyl)pyrimidin-2-amine
1-[4-(phenoxymethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
2-PHENOXYPROPIONIC ACID SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 1ML C9H10O3
2-PHENOXYETHYL 5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL SULFONE C16H14N2O4S
PHENOL RED RAFFINOSE BROTH
2-(3-PHENOXYPHENOXY)PROPANOIC ACID C15H14O4
Phenoxyacetic acid sodium salt 313222-85-4 C8H7NaO3
1-PHENOXY-3-[4-(3-(PYRIDIN-3-YL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL)PIPERIDIN-1-YL]PROPAN-2-OL C21H24N4O3
(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-c yclopropane-1-carboxylate 51877-74-8 C21H20Cl2O3
2-[2-[2-(2-phenoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol 36366-93-5 C14H22O5
4-PHENOXYPHENYL 3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE-1-SULPHONATE C19H13F3O4S
phenol O-methyltransferase
Phenol, 4-[(methylimino)methyl]-N-oxide 16089-67-1
3-phenoxybutanoic acid 64508-87-8 C10H12O3
3-PHENOXY PROPANOIC ACID METHYL ESTER 7497-89-4 C10H12O3
1-(PHENOXYMETHYL)-1H-BENZOTRIAZOLE 111198-02-8 C13H11N3O
2-[(2-PHENOXYETHYL)THIO]-1,7-DIHYDROIMIDAZO[4,5-F]BENZIMIDAZOLE C16H14N4OS
Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-ethoxy- 5442-35-3
1-(2-PHENOXYETHYL)-PIPERAZINE 13484-37-2 C12H18N2O
3-[(4-PHENOXYANILINO)METHYLENE]-2-BENZOTHIOPHEN-1(3H)-ONE C21H15NO2S
6-PHENOXYHEXYL BROMIDE 51795-97-2 C12H17BrO
(3-PHENOXYPHENYL)METHYL 3-((4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YL)AMINO)-2-NITRILOPROP-2-ENOATE C23H20N4O3
PHENOTHRIN 188023-86-1 C23H26O3
4-Phenoxyphenol 831-82-3 C12H10O2
4,6-Dimethoxy-2-(phenoxycarbonyl)aminopyrimidine 89392-03-0 C13H13N3O4
4-(PHENOXYMETHYL)ANILINE 57181-90-5 C13H13NO
2-(2-PHENOXYETHYL)PIPERIDINE C13H19NO
PHENOLPHTHALEIN MONOPHOSPHATE C20H15O7P
2-phenoxy-1-(2-phenoxyethoxy)ethanol 85665-79-8 C16H18O4
1-(4-PHENOXYPHENYL)-1-ETHANONE O-(6-FLUORO-2-PYRIDINYL)OXIME C19H15FN2O2
2-PHENOXY-2-PHENYL-ETHYLAMINE C14H15NO
4-[4-(PHENOXYACETYL)PIPERAZIN-1-YL]BENZOIC ACID C19H20N2O4
2-(PHENOXYMETHYL)BENZOYL CHLORIDE 97 21733-94-8 C14H11ClO2
(4-PHENOXYPHENOXY)ACETIC ACID 38559-90-9 C14H12O4
PHENOXAZIN-3-ONE C12H7NO2
3-PHENOXYBENZALDEHYDE CYANOHYDRIN 52315-06-7 C14H11NO2
2-PHENOXY-N-(4-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL)ETHANAMIDE C15H12F3NO3
4-PHENOXYPIPERIDINE HYDROCHLORIDE 3413-27-2 C11H16ClNO
PHENOXY-D5-ACETIC ACID 154492-74-7 C8H3D5O3
1-(2-phenoxyethyl)-2-nitroimidazole 71006-77-4
6-PHENOXY-1-HEXANOL C12H18O2
phenoperidine 562-26-5 C23H29NO3
Phenol, 2-cyclohexyl-4-(1-phenylethyl)- 62737-77-3
6-PHENOXYNICOTINALDEHYDE 173282-69-4 C12H9NO2
2-(Phenoxymethyl)benzoic acid 724-98-1 C14H12O3
([9-(2-PHENOXYETHYL)-9H-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]BENZIMIDAZOL-3-YL]THIO)ACETIC ACID 676630-78-7 C18H16N4O3S
Phenothiazine 92-84-2 C12H9NS
3-PHENOXYBENZALDEHYDE OXIME C13H11NO2
6-PHENOXYNICOTINOYL CHLORIDE 51362-51-7 C12H8ClNO2
2-PHENOXYETHYL ACRYLATE 48145-04-6 C11H12O3
Phenol, 2-(2-propenyl)-3-(1-propyl-3-piperidinyl)- 126088-49-1
phenol sulphotransferase
3-PHENOXYPROPYLZINC BROMIDE 737797-30-7 C9H11BrOZn
PHENOXYACETONE 621-87-4 C9H10O2
2-(PHENOXYMETHYL)ANILINE 78584-41-5 C13H13NO
1-PHENOXY-3-PIPERAZINOPROPAN-2-OL 40944-05-6 C13H20N2O2
(5-PHENOXY-2-FURYL)METHANOL 51551-74-7 C11H10O3
3-phenoxybenzoyl-coenzyme A 81424-65-9
4-(2-PHENOXYETHYL)PIPERIDINE 347873-67-0 C13H19NO
(4-PHENOXYPHENYL)DIPHENYLSULFONIUM 240482-96-6 C24H19OS.CF3O3S
2-PHENOXYBENZENESULPHONYL CHLORIDE C12H9ClO3S
4-(2-phenoxyethyl) hydrogen 2-octadecenylsuccinate 93904-77-9 C30H48O5
PHENOL, ACS REAGENT GRADE C6H6O
PHENOXYACETAMIDOXIME C8H10N2O2
1-Phenoxy-2-propanol 770-35-4 C9H12O2
PHENOL-OD 1003-66-3 C6H5DO
2-PHENOXYMETHYL-MORPHOLINE 167273-56-5 C11H15NO2
2-PHENOXYACETYLAMINO-9-(2-DEOXY-D-RIBOFRANOSYL)-6-(2-METHYLTHIOETHYL)PURINE C21H25N5O5S
4-PHENOXYPHENYLACETIC ACID 6328-74-1 C14H12O3
Phenolphthalein diphosphate tetrasodium salt 68807-90-9 C80H52Na4O40P8-8
5-(4-PHENOXYPHENYL)-1,3-OXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID C16H11NO4
2-Phenoxyethylamine 1758-46-9 C8H11NO
4-(PHENOXYMETHYL)ANILINE C13H13NO
4-PHENOXYPIPERIDINE 3202-33-3 C11H15NO
3-phenoxypropanamidine 858181-71-2
2-(2-phenoxyethoxy)ethyl benzoate 67845-81-2 C17H18O4
PHENOL ON POLYSTYRENE
1-PHENOXYMETHYL-1 H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID 957534-84-8 C11H10N2O3
3-[(4-phenoxyphenyl)imino]-1H-indol-2-one C20H14N2O2
1-[(4-PHENOXYBUTYL)SULFANYL]BENZENE C16H18OS
1-(3-phenoxypropyl)hydrazine 69781-95-9
5-(PHENOXYMETHYL)-2-FUROIC ACID 91368-74-0 C12H10O4
5-phenoxy-1,2,3-thiadiazole
4-phenoxyphenyl 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonate
2-PHENOXYTETRAHYDROPYRAN 4203-50-3 C11H14O2
10-phenoxydihydroartemisinin
Phenol, 2-((1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl)-5-methyl- 70878-71-6
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, oxirane and α,α',α''- 1,2,3-propanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(methyl -1,2-ethanediyl)]] 68227-81-6
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine 68610-10-6
7-PHENOXY-3-PHENYL-1-INDANOL C21H18O2
2-PHENOXY-3-(([2-(PHENYLSULFONYL)ETHYL]AMINO)CARBONYL)PYRIDINIUM-1-OLATE C20H18N2O5S
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with butylated formaldehyde-phenol polymer 129870-79-7
5-PHENOXY-N-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-2-AMINE C20H13F3N2OS
2-PHENOXYPROPIONYL CHLORIDE 122-35-0 C9H9ClO2
5-PHENOXYMETHYL-FURAN-2-CARBALDEHYDE 685904-18-1 C12H10O3
4-PHENOXYFURAN-2-SULPHONYL CHLORID C10H7ClO4S
4-PHENOXY-6-[(PHENYLSULFONYL)METHYL]-2-(4-PYRIDINYL)PYRIMIDINE C22H17N3O3S
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325