StructureChemical NameCASMF
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane and 2,2'-thiobis[ethanol] 121029-04-7
4-[(4-PHENOXYANILINO)METHYLENE]-5-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE C22H17N3O2
4-phenoxyphenyl 4-aminobenzoate
4-(4-phenoxyphenyl)pyrimidin-2-amine
1-[4-(phenoxymethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
2-PHENOXYPROPIONIC ACID SOLUTION 100UG/ML IN METHANOL 1ML C9H10O3
2-PHENOXYETHYL 5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL SULFONE C16H14N2O4S
PHENOL RED RAFFINOSE BROTH
2-(3-PHENOXYPHENOXY)PROPANOIC ACID C15H14O4
Phenoxyacetic acid sodium salt 313222-85-4 C8H7NaO3
1-PHENOXY-3-[4-(3-(PYRIDIN-3-YL)-1,2,4-OXADIAZOL-5-YL)PIPERIDIN-1-YL]PROPAN-2-OL C21H24N4O3
(3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-c yclopropane-1-carboxylate 51877-74-8 C21H20Cl2O3
2-[2-[2-(2-phenoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol 36366-93-5 C14H22O5
4-PHENOXYPHENYL 3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENE-1-SULPHONATE C19H13F3O4S
phenol O-methyltransferase
Phenol, 4-[(methylimino)methyl]-N-oxide 16089-67-1
3-phenoxybutanoic acid 64508-87-8 C10H12O3
3-PHENOXY PROPANOIC ACID METHYL ESTER 7497-89-4 C10H12O3
1-(PHENOXYMETHYL)-1H-BENZOTRIAZOLE 111198-02-8 C13H11N3O