ChemicalBook
Chinese Japanese Germany Korea

4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID

4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID
4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID structure
CAS No.
Chemical Name:
4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID
Synonyms
AKOS B006367;ART-CHEM-BB B006367;4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID
CBNumber:
CB5727205
Molecular Formula:
C17H16O3
Formula Weight:
268.31
MOL File:
Mol file

4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID Suppliers

Global( 6)Suppliers
Supplier Tel Fax Email Country ProdList Advantage
Fluorochem Ltd --
-- vernam@fluorochem.co.uk United Kingdom 6396 65
Fluorochem Ltd. --
-- enquiries@fluorochem.co.uk United Kingdom 6468 74
Oakwood Products, Inc. --
-- sales@oakwoodchemical.com United States 6490 74
ART-CHEM GmbH --
-- art-chem@art-chem.com Russia 6560 30
AKos Consulting & Solutions GmbH --
-- akos@akosgmbh.de Germany 6727 72
ChemCollect GmbH --
-- contact@chemcollect.de Germany 6215 54

(4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID)Related Search:


  • ART-CHEM-BB B006367
  • 4-(INDAN-5-YLOXYMETHYL)-BENZOIC ACID
  • AKOS B006367
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved