Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)

 化学構造式
6418-57-1
CAS番号.
6418-57-1
化学名:
别名:
英語化学名:
Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)
英語别名:
Hexyl-phosphonsaeure-dihexylester;Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)
CBNumber:
CB73228387
化学式:
C18H39O3P
分子量:
334.47
MOL File:
6418-57-1.mol

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 物理性質

安全性情報

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 化学特性,用途語,生産方法

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 生産企業

Global( 1)Suppliers
名前 電話番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Yangzhou Qianhang Chemical Technology Co., Ltd. 18051976595
3086187058@qq.com China 298 58

  • 6418-57-1
  • Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)
  • Hexyl-phosphonsaeure-dihexylester
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved