Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 구조식 이미지
카스 번호:
6418-57-1
상품명:
Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)
동의어(영문):
Hexyl-phosphonsaeure-dihexylester;Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI)
CBNumber:
CB73228387
분자식:
C18H39O3P
포뮬러 무게:
334.47
MOL 파일:
6418-57-1.mol

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 속성

안전

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) C화학적 특성, 용도, 생산

Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Phosphonic acid,hexyl-, dihexyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI) 공급 업체

글로벌( 1)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Yangzhou Qianhang Chemical Technology Co., Ltd. 18051976595
3086187058@qq.com China 298 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved