N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide

 化学構造式
1019385-37-5
CAS番号.
1019385-37-5
化学名:
别名:
英語化学名:
N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
英語别名:
N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
CBNumber:
CB91815174
化学式:
C12H17N3O
分子量:
219.28
MOL File:
1019385-37-5.mol

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 物理性質

安全性情報

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 化学特性,用途語,生産方法

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 生産企業

Global( 2)Suppliers
名前 電話番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
Nanjing Shizhou Biology Technology Co.,Ltd 025-85560043 15850508050
cindy.huang@synzest.com China 9783 58

  • 1019385-37-5
  • N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved