ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진

1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진
1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진 구조식 이미지
카스 번호:
29589-40-0
한글명:
1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진
동의어(한글):
1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진
상품명:
1-[(dimethylamino)ethyl]-4-methylpiperazine
동의어(영문):
N,N-Dimethyl(4-methylpiperazino)ethanamine;1-[(dimethylamino)ethyl]-4-methylpiperazine;n,n-dimethyl(4-methyl-1-piperazinyl)-ethanamin;N,N-dimethyl(4-methyl-1-piperazinyl)-Ethanamine;Ethanamine, N,N-dimethyl(4-methyl-1-piperazinyl)-
CBNumber:
CB1915213
분자식:
C9H21N3
포뮬러 무게:
171.28314
MOL 파일:
29589-40-0.mol

1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진 속성

안전

1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진 C화학적 특성, 용도, 생산

1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-[(디메틸아미노)에틸]-4-메틸피페라진 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 775388075@qq.com China 10017 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved