ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

CSPD Substrate

CSPD Substrate 구조식 이미지
카스 번호:
142849-53-4
상품명:
CSPD Substrate
동의어(영문):
CSPD Substrate
CBNumber:
CB21035816
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

CSPD Substrate 속성

안전

CSPD Substrate C화학적 특성, 용도, 생산

CSPD Substrate 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


CSPD Substrate 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chengdu XiYa Chemical Technology Co., Ltd. 4008-626-111
028-84752058 sale@xiyashiji.com China 9629 57
Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9978 58
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 68188893@qq.com China 10012 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved