ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride 구조식 이미지
카스 번호:
135634-18-3
상품명:
2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride
동의어(영문):
(2, 4-dp)-piperidin-4-yl-methanone oximehcl;(2,4-Difluorophenyl)-4-piperidylMethanone OxiMe Hydrochloride;2,4-DIFLUOROPHENYL-(4-PIPERIDINYL)METHANONE OXIME HYDROCHLORIDE;(2,4-Difluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone oxime hydrochloride
CBNumber:
CB21477227
분자식:
C12H15ClF2N2O
포뮬러 무게:
276.71
MOL 파일:
135634-18-3.mol

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride 속성

안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride C화학적 특성, 용도, 생산

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride 공급 업체

글로벌( 59)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21707 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Shenzhen Nexconn Pharmatechs Ltd
15013857715
admin@nexconn.com CHINA 3193 58
Jinan Shengqi pharmaceutical Co,Ltd
86+18663751872
christine@shengqipharm.com CHINA 556 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Tianjin heowns Biochemical Technology Co., Ltd. 400 638 7771
sales@heowns.com China 14460 57
TIPR Pharmaceutical Responsible Co., Ltd. 022-23009155 23006946
022-27454635 api@cnpha.com China 27 68
T&W GROUP +86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
+86-21-50676805 contact@trustwe.com China 8967 58
Shanghai Topbiochem Technology Co., Ltd +86-21-60341587
+86-21-61294319 sales@topbiochem.com China 6187 58

2,4-Difluorophenyl-(4-piperidinyl)methanone oxime hydrochloride 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved