ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE 구조식 이미지
카스 번호:
85160-82-3
상품명:
2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE
동의어(영문):
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%;2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE
CBNumber:
CB22453910
분자식:
C9H8N2O4
포뮬러 무게:
208.18
MOL 파일:
85160-82-3.mol

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE 속성

안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36
안전지침서 26
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE C화학적 특성, 용도, 생산

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE 공급 업체

글로벌( 7)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4995 50
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85528066/85524369
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55

2-METHYL-7-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved