ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde

[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde 구조식 이미지
카스 번호:
110677-45-7
상품명:
[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde
동의어(영문):
N-(4-Formylphenyl)carbazole;4-(9H-carbazol-9-yl)benzaldehyde;Benzaldehyde, 4-(9H-carbazol-9-yl)-;[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde;[1,4':1',1'':4'',1''':4''',1''''-Quinquephenyl]-4,4''''-dicarbon;[1,1',4',1'',4'',1''',4''',1'''',4'''',1'''''-sexiphenyl]-4,4'''
CBNumber:
CB31454964
분자식:
394.4
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
110677-45-7.mol

[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde 속성

녹는점
153.0 to 158.0 °C
최대 파장(λmax)
355nm(Cyclohexane)(lit.)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36
안전지침서 26
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde C화학적 특성, 용도, 생산

[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


[1,1',4',1",4",1"'-Quaterphenyl]-4,4'''-dicarbonaldehyde 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Beijing Green Guardee Technology Co., Ltd
86-010-69706062
86-010-82781860 sales2@greenguardee.com CHINA 556 58
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Hangzhou Sage Chemical Co., Ltd. 0571-86818502
Pls mail us for more information! info@sagechem.com China 10277 58
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489
03-3668-0520 Sales-JP@TCIchemicals.com Japan 28449 80
TCI Europe +32 (0)3 735 07 00
+32 (0)3 735 07 01 sales@tcieurope.eu Europe 27909 75
TCI AMERICA +1-800-423-8616 / +1-503-283-1681
+1-888-520-1075 / +1-503-283-1987 sales@tciamerica.com United States 27729 75
Chongqing Xingcan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 86-023-47850060 13650506873
023-47850060 xingcanyaoye@sina.com China 2592 58
Zhengzhou ALFA Chemical Co., Ltd. 0371-53765687 18937137882 QQ:2853979813
0371-63486673 sales4@alfachem.cn China 4012 55
Shanghai qingliu chemical co. LTD +86-21-5161 9050, +86-13301623921
+86-21-5161 9052,QQ3429815786 sales@ATKchemical.com China 10276 55
Guanmat Optoelectronic Materials (Jiangxi) Inc. 0799-3607521 QQ:936422984
0799-3607525 x.zhang@guanmat.com China 226 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved