ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)-

Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)- 구조식 이미지
카스 번호:
664967-24-2
상품명:
Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)-
동의어(영문):
Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)-
CBNumber:
CB53310969
분자식:
C21H18N2O2
포뮬러 무게:
330.37982
MOL 파일:
664967-24-2.mol

Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)- 속성

안전

Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)- C화학적 특성, 용도, 생산

Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)- 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Pyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one,3,4-dimethyl-1-phenyl-5-(phenylmethyl)- 공급 업체

글로벌( 5)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Mashilabs (Shanghai) Co.,Ltd. 17301871580
QQ:3154870176 info@mashilabs.com; China 1742 58
Tongling HengYou Biotechnology Co., Ltd. 13856289449
021-50426030 2630597085@qq.com;2630597085@qq.com China 1890 55
ShangHai Angti Biotechnology Co., Ltd. 13764913901
- info@angtibio.com China 3990 55
Shanghai Changyan Chem & Tech Co., Ltd. 021-20242659
+86 (21) 2024-2659 order@changyanchem.com China 5001 55
CASNO Chem Ltd. 86-13710190520
- sales@casnochem.com China 313 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved