ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6

Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 구조식 이미지
카스 번호:
1335047-34-1
상품명:
Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6
동의어(영문):
Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6;(Ir[dF(Me)ppy]2(dtbpy))PF6;N]bis[3,5-difluoro-2-(5-methyl-2-pyridinyl)phenyl] iridium hexafluorophosphate, 98%;Bis [2- (2,4-difluorophenyl) -5-methylpyridine] [2,2'-bi (tetra-tert-butylpyridine)] iridium hexafluorophosphate;[4,4'-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2'-bipyridine-κN,κN]bis[3,5-difluoro-2-(5-methyl-2-pyridinyl)phenyl] iridium hexafluorophosphate, 98%
CBNumber:
CB53350693
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 속성

안전

Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 C화학적 특성, 용도, 생산

Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Ir[dF(Me)ppy]2(dtbbpy)PF6 공급 업체

글로벌( 6)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Sigma-Aldrich 021-61415566 800-819-3336(Tel) 400-620-3333(Mobile)
orderCN@merckgroup.com China 34131 80
LaaJoo 021-60702684
021-60702684 zhu.yijing@sinocompound.com China 2760 58
Chengdu Biocone Biological Technology Co., Ltd. 15680926068
028-65735710 1924344760@qq.com China 1287 58
Shanghai Haohong Pharmaceutical Co., Ltd. 400-8210-725/ QQ: 4008210725
021-58955996 marketing@leyan.com.cn China 24991 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved