ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f)

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) 구조식 이미지
카스 번호:
85312-59-0
상품명:
trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f)
동의어(영문):
3,4-Difluoro-4'-((trans-4-propylcyclohexyl);3,4-Difluoro-4`-(4-propyl-cyclohexyl)biphenyl;3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl;4''-(TRANS-4-PROPYLCYCLOHEXYL)-3,4-DIFLUOROBIPHENYL;trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1‘-biphenyl;trans-3,4-Difluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl, 97%;3,4-Difluoro-4'-((trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl;1,1'-Biphenyl, 3,4-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-;trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f)
CBNumber:
CB61453302
분자식:
C21H24F2
포뮬러 무게:
314.417
MOL 파일:
85312-59-0.mol

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) 속성

녹는점
66-68℃
밀도
N/0A
수용성
Sparingly soluble in water.
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
HS 번호 29039990
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P321 (…) 처치를 하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치· 조언을 구하시오.
P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치· 조언를 구하시오.

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

White crystalline powder

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) 공급 업체

글로벌( 35)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21668 58
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30002 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Shijiazhuang Sdyano Fine Chemical Co., Ltd. 13582355795
4000311741 master@sjzsdyn.com China 3816 65
XiaoGan ShenYuan ChemPharm co,ltd Tell:86-712-2580635 Mobile:15527768850 . 15527768836
86-712-2580625 QQ:1791901229 farchem@qq.com China 9072 52
Xi’an Caijing Opto-Electrical Science and Technology Co.,Ltd 029-88294447 029-88292246 029-88296135
029-88292246 cjoesale@xacjoe.com China 222 62
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489
03-3668-0520 Sales-JP@TCIchemicals.com Japan 28449 80

trans-4'(4-n-Propylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl(bch-3f.f) 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved