ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid

2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid 구조식 이미지
카스 번호:
64037-17-8
상품명:
2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid
동의어(영문):
2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid;2-(1,3-benzoxazol-2-ylamino)benzoic acid
CBNumber:
CB72257041
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
64037-17-8.mol

2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid 속성

안전

2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid C화학적 특성, 용도, 생산

2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-[(Benzoxazol-2-yl)amino]benzoic acid 공급 업체

글로벌( 1)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4997 50

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved